Dr. Leda Žilinskienė laimėjo podoktorantūros stažuotės konkurse - MRU
Naujienos

27 vasario, 2024
Dr. Leda Žilinskienė laimėjo podoktorantūros stažuotės konkurse
Viešojo saugumo akademija
Universitetas
Mokslas

Viešojo saugumo akademijos (VSA) lektorė dr. Leda Žilinskienė laimėjo podoktorantūros stažuotę Lietuvos mokslo tarybos (LMT) organizuotame stažuočių konkurse.

Dr. Ledos Žilinskienės mokslinio projekto „Teisinės sistemos akceleravimas skatinant perėjimą prie atsinaujinančių išteklių energijos – in dubio pro futura“ tikslas - ištirti ir įvertinti teisinės sistemos akceleravimą pereinant prie atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) Lietuvoje. Projekto metu bus tiriama, kokiomis teisinio administracinio reglamentavimo priemonėmis skatinamas perėjimas prie AIE.

Projekto dalyviai analizuos, ar AIE skatinimo priemonės nenužemins aplinkosauginių standartų taikymo ir aplinkosauginių procedūrinių teisių įgyvendinimo (Orhuso konvencijos) galimybių. Taip pat bus vertinama, ar skatinimo priemonės dera su į ateitį orientuotais klimato kaitos tikslais bei esama teisine institucine sistema.

Didelis dėmesys bus skiriamas teismų praktikos analizei, nes tik teismų sprendimais galutinai užtikrinama asmenų teisių apsauga ir asmenų teisių įgyvendinimas. Projekto metu bus siekiama ir doktrinos plėtojimo tikslų, formuojant platesnį in dubio pro futura, kaip sprendimų priėmimo būdo taikymo pagrindimą.

Projekto metu numatomos komandiruotės į užsienio universitetus ir Europos Komisiją. Taip pat planuojamas dalyvavimas tarptautinėse konferencijose. Stažuotė truks dvejus metus. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. 

2022 m. Leda Žilinskienė, kuri yra sukaupusi didelę praktinio teisinio darbo patirtį viešajame ir privačiame sektoriuose, apsigynė teisės krypties disertaciją Mykolo Romerio universitete.