Vykdomi projektai - MRU

VYKDOMI PROJEKTAI:

Viešojo sektoriaus organizacijų atsparumo ir jo poveikio teikiamų paslaugų kokybei nustatymo galimybės (VISA), Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0032

Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068

Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, atskleidimas: paplitimo vertinimas ir lietuviškos simuliuotos interviu platformos (EIT) versijos kūrimas, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0067

Vaiko psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-17-0009

Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas, Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-000

Bendrovių teisės skaitmeninimas: harmonizavimo iššūkiai ir galimybės pasirinktose jurisdikcijose (DigiCoL), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0204

Paauglių lytinio tapatumo ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos vienerių metų laikotarpiu, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0210

Įmonių ekonominio saugumo sistemos transformacija skaitmeninimo procese, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0211

Mažmeninės prekybos įmonių lankstumo poveikis vartotojų elgsenai ir darniam vartojimui, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0212

Lietuvos ežerų ekosisteminės paslaugos: klimato ir žemės naudojimo pokyčių poveikis (LACLAN), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0215

Socialdemokratijos transformacija XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: tarptautinis kontekstas ir Lietuvos atvejis, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0217

Dirbtinis intelektas klinikiniuose tyrimuose: žmogaus centriškumo vaidmuo teisiniame reguliavime, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0218

Formalios atitikties problemos ir galimi jų sprendimo būdai kibernetiniame saugume, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0225

Optimalus Konstitucinio Teismo sudėties formavimo modelis, sudarantis prielaidas išvengti konstitucinių teismų krizių, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0227

Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope – OptFor-EU), Nr. 101060554

Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą (InBest Soil), Nr. 101091099

Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA), Nr. 101060415

Naujosios žiniasklaidos komunikacija ir žurnalistika dezinformacijos eroje (angl. „New Media Communication and Journalism in the Era of Disinformation“), Nr. FY22-BalticsMediaLit–01

3AC – Aktyvaus senėjimo akademinis sertifikatas: Europos universitetinio kurso, skirto vyresnio amžiaus besimokantiesiems, kūrimas (angl. Active Ageing Academic Certificate: Towards a European university course dedicated to older learners), Nr. 2021-2FR01-KA210-ADU-000049770

InsolEuPro – Praktikuojančių bankroto specialistų gebėjimų taikyti ES teisę gerinimas ir pasitikėjimo Europos teismų kultūra bei jos supratimo skatinimas taikant dalyvaujamąjį mokymo metodą ir mišrųjį mokymąsi,  Nr. 101046643

HELCI – Aukštojo mokslo mokymosi bendruomenė įtraukčiai (angl. Higher Education Learning Community for Inclusion), Nr. 2021-1-ES01-KA220-HED-000023320

GOALS – Jungtinė magistrantūros studijų programa: Laisvalaikio ir sporto valdymas ir administravimas (angl. Governance & Administration of Leisure and Sports International Master), Nr. 101050239

NIILS – Nauji metodai kuriant įtraukias neformalaus mokymosi erdves (angl. New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces), Nr. 2021-1-AT01-KA220-HED-000032122

Spiritus Loci – Atgimimo vieta (angl. Spiritus Loci – A Place to Reborn),  Nr. 1682767

ED-ON – Tarpkultūrinis ugdymas nuotolinių studijų amžiuje (angl. Intercultural Education in the Age of Distance Learning), Nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-095276

AGOPOL – Algoritminis valdymas ir policijos veikla: Norvegijos, Indijos, Brazilijos, Rusijos ir Pietų Afrikos lyginamosios perspektyvos (angl. Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa),  Nr. 313626

DIAL4U – Skaitmeninė pedagogika mokymosi visą gyvenimą plėtojimui ir skatinimui (angl. Digital Pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities), Nr. 2020-1-FR01-KA226-HE-095526

Erasmus Mundus jungtinė magistarntūros programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu – ESWOCHY (angl. European Joint Master Degree in Social Work with Children and Youth), Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO

Digi-Ageing – Skaitmeninis vyresnio amžiaus žmonių aktyvinimas vienišumo įveikai (angl. Digi-Ageing – overcoming Loneliness), Nr. 2020-1-AT01-KA202-0780804

LAST-JD-RIoE – Teisės, mokslo ir technologijų jungtinė doktorantūra: visos interneto teisės (angl. Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything), Nr. 814177

Rektorių konferencijos įkūrimas Azerbaidžane – ECAR, Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Ekonomikos kaip darnaus Ukrainos ir Tadžikistano plėtros elemento skaitmeninimas – DigEco (angl. Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan), Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Teisėjo portretas – daugialypis kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo, paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu (angl. „The Portrait of a Judge“ – a multi-dimensional model of competencies to be measured during the procedures of selection, evaluation and promotion of judges), Nr. 2018-1-0662

Kibernetinio saugumo įgūdžių aljansas – nauja vizija Europai – REWIRE (angl. Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe), Nr. 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B

HARMONY – Internacionalizacija ir virtualūs mainai: be sienų tarp ES ir Azijos šalių (angl. Internationalization and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian countries), Nr. 617223-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

CLIMAN – Švietimo, mokslo, vadybos ir pramonės komponentų sinergija klimato valdymo ir klimato kaitos prevencijos srityse (angl. Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention), Nr. 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

INTERADIS – Tarptautinė studentų adaptacija ir integracija (angl. International Students Adaptation and Integration), Nr. 619451-EPP-1-2020-I-NL-EPPKA2-CBHE-JP

ConCon – Įtampos tarp asmens duomenų apsaugos ir žodžio bei informacijos laisvės pašalinimas (angl. Connecting not Conflicting: removing the tension between personal data protection and freedom of expression and information), projekto Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020

MELE – Europos teisinio švietimo modernizavimas (angl. Modernising European Legal Education), Nr. 2020-1-DE01-KA203-005715

Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje, Nr. S-MIP-21-48

ENVICI – Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo psichologiniai mechanizmai, Nr. S-MIP-21-60

Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos, Nr. S-LIP-20-22

Kūrybinės paveldo vietokūros vaidmuo stiprinant Vilniaus miesto prekės ženklą, Nr.P-ST-22-110

Korupcijos ir šešėlinės ekonomikos tarpusavio ryšių vertinimas pietų Europos šalyse, Nr.P-ST-22-112

Perorientavimas į socialiai atsakingą bendrovių valdymą: tvarumo deramo patikrinimo reikalavimai, Nr.P-ST-22-138

SOCIAL – Suverenių piliečių aljansas, Nr.2021-2-DE02-KA210-VET-000051512

Pažeidžiamumas, trapumas. Tarpdisciplininis požiūris į pagyvenusių žmonių ligos patirtį ir priežiūrą – VULNERAGE, Nr.24+VS(11.21-21601)-59

B-GREEN-ED Supratimo apie klimatą ugdymas pradinėje mokykloje naudojant papildytąją realybę, Nr.KA220-HED-DF0474CA

Vyresnio amžiaus asmenų psichologinis atsparumas: raiška ir patirtys iššūkių akivaizdoje, Nr. S-PD-22-60

Šalies žiedinės ekonomikos kompleksinis vertinimas, Nr. S-PD-22-63

Veiksmingo verslininkų bankroto proceso užtikrinimo priemonės, Nr. S-PD-22-59

Startuolių ekosistemos plėtotės universitete modeliavimas, Nr.S-PD-22-70

Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų ekosistemų paslaugų kartografavimas bei vertinimas (MALPES), Nr. S-PD-22-64

Investicijų skaitmeninimo ekonominis saugumas, Nr.S-PD-22-55

Korupcinių nusikaltimų kontrolė ir prevencija Ukrainoje ir Lietuvoje nepaprastosios ir karo padėties metu, Nr.S-PD-22-66

Savivaldoms deleguotų funkcijų pusiausvyra: Ukrainos atvejo problematika ES kontekste, Nr.S-PD-22-65

Darnios turizmo sektoriaus plėtros raiška regionuose vartotojų požiūriu, didinant regionų konkurencingumą, Nr.S-PD-22-56

Moralinis objektyvumas versus moralinis tikrumas: personalistinės ontologijos perspektyva, Nr.S-PD-22-58

Mediacija šeimos ginčuose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Ar reikalinga vieninga Europos Sąjungos politika sprendžiant šeimos konfliktus? Nr.S-PD-22-62

Sąžinės laisvė Europos liberaliose demokratijose ir musulmonų teisės tradicijoje: šiuolaikinė teisinė perspektyva, Nr.S-PD-22-61

Ar nuotolinis baudžiamasis procesas teisme yra teisingas ir sąžiningas procesas? Nr.S-PD-22-57

Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje, Nr.S-LIP-22-125

DI4 LITHUANIAN ID Skaitmeninės inovacijos Lietuvos pramonės plėtrai, Nr.101083434

HYBRIDC Bendradarbiavimas rengiant bendrą mokymo programą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, Nr.2022-1-EE01-KA220-HED-000089329

T-GREEN Aukštųjų mokyklų studijų pertvarkymas siekiant ekologiškos ir tvarios ateities, Nr. 101083014

Kenkėjiškų paskyrų profiliavimas ir aptikimas skaitmeniniuose socialiniuose tinkluose naudojant dirbtinį intelektą – MARTINI, Nr.S-HIST-ERA-22-1

BIOTraCes – Biologinė įvairovė ir permainingi pokyčiai siekiant pliuralistinės ir gamtai palankios visuomenės, Nr.101081923

2Gether4Victims – Bendrųjų ir specializuotų paramos paslaugų smurto dėl lyties aukoms koordinavimas ir derinimas, Nr.101097005

ISALIP – Informacijos saugumo supratimas, raštingumas ir privatumas, Nr.2021-2-DE02-KA210-ADU-000051308

HEIsCITI – Aukštosios mokyklos kaip novatoriški tvaraus vystymosi veiksniai Europos miestuose po Covid-19 eros, Nr.KA220-HED-96EB51E1