Ar nuotolinis baudžiamasis procesas teisme yra teisingas ir sąžiningas procesas? Nr.S-PD-22-57 - MRU

Ar nuotolinis baudžiamasis procesas teisme yra teisingas ir sąžiningas procesas? Nr.S-PD-22-57

Projekto Nr. S-PD-22-57             
Projekto pavadinimas: „Ar nuotolinis baudžiamasis procesas teisme yra teisingas ir sąžiningas procesas?”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Rima Ažubalytė

Stažuotojas: dr. Indrė Žukovaitė

Apie projektą: Šis projektas nukreiptas į nuotolinio baudžiamojo proceso teisme tyrimą, siekiant proceso racionalizavimo, kartu užtikrinant veiksmingą proceso dalyvių dalyvavimą baudžiamajame procese ir teismo pareigą vykdyti materialųjį ir procedūrinį teisingumą. Šiuo tyrimu tikrinama hipotezė, kad nuotolinis teisminis baudžiamasis procesas pats savaime nepažeidžia pagrindinių baudžiamojo proceso principų, tačiau jo realizavimas, turi užtikrinti proceso dalyvių teisę į veiksmingą teisminę gynybą ir teisingą teismą, o tik po to spręsti proceso ekonomiškumo, greitumo, technologijų pritaikymo lankstumo/funkcionalumo klausimai. Siekiant užtikrinti , kad baudžiamojo proceso reguliavimo pokyčiai derėtų su teisingo proceso standartais, šiuo tyrimu bus pateikti atsakymai į klausimus, kokioms visų pirma teisinėms ir tik po to organizacinėms sąlygoms esant nuotolinis baudžiamasis procesas užtikrina pagarbą šalims ir sudaro galimybes joms veiksmingai dalyvauti viešame procese,sudaro sąlygas kokybiškai teisinei gynybai ir jos prieinamumui, sudaro teisingą įspūdį proceso šaliai, kad ji yra išklausoma ir girdima, kad teismas yra nešališkas ir teisingas. Tyrimo pagrindu bus galima suformuoti nuotolinio baudžiamojo proceso teorinį modelį Lietuvoje, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp siekio turėti inovatorišką, ekonomišką ir lankstų baudžiamąjį procesą ir pozityvios valstybės pareigos užtikrinti proceso dalyvių teises į teisingą ir sąžiningą baudžiamąjį procesą.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.