Darnios turizmo sektoriaus plėtros raiška regionuose vartotojų požiūriu, didinant regionų konkurencingumą, Nr.S-PD-22-56 - MRU

Darnios turizmo sektoriaus plėtros raiška regionuose vartotojų požiūriu, didinant regionų konkurencingumą, Nr.S-PD-22-56

Projekto Nr. S-PD-22-56             
Projekto pavadinimas: „Darnios turizmo sektoriaus plėtros raiška regionuose vartotojų požiūriu, didinant regionų konkurencingumą”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Brigita Žuromskaitė

Stažuotojas: dr. Ramunė Narkūnienė

Apie projektą: Projekte planuojama tirti darnios turizmo sektoriaus plėtros (toliau – DTSP) raišką regionuose vartotojų požiūriu. Tyrimo tikslas – išanalizavus DTSP raiškos bei vartotojų požiūrio teorines prielaidas ir atlikus empirinį tyrimą, atskleisti vartotojų požiūrį į darnią turizmo sektoriaus plėtrą regionuose, siekiant didinti regionų konkurencingumą.
Mokslinėje literatūroje tyrėjai atkreipia dėmesį į įvairią TSP problematiką, tyrinėjami įvairūs darnios TSP aspektai ir kt. Tačiau turizmo paslaugų vartotojų požiūrio į darnią TSP regionuose srityje buvo atliekami tik pavieniai tyrimai, todėl idėja yra nauja ir aktuali. Darni TSP yra dinamiškas procesas, nuolat patiriantis naujų iššūkių, todėl tyrimai šia tematika yra labai aktualūs. Itin aktuali mokslinių tyrimų reikšmė turizmo sektoriuje (turizmas yra trečias pagal dydį ekonominis sektorius pasaulyje), siekiant, kad sektorius regionuose išliktų gyvybingas ir tvarus net ir ištikusių krizių metu (pvz., COVID-19 pandemija ir kt.).
Darnios TSP bei darnios regionų plėtros aktualumas atsispindi ir strateginiuose skirti ngų lygmenų dokumentuose: pasaulinio bei Europos Sąjungos, nacionalinio bei sektorinio lygmenų. Paminėti ni šie dokumentai: 2021 m. kovo 25 d. priimta ES tvaraus turizmo strategija, Nacionalinis pažangos planas 2021-2030 ir kiti dokumentai.
Tyrimo metu bus atliekami kokybinis ir kiekybinis tyrimai
.
Kalendoriniame projekto veiklų plane numatytos dvi stažuotės užsienio šalių mokslo ir studijų insti tucijose,taip pat numatyta parengti mažiausiai tris publikacijas, moksliniuose leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analyti cs Web of Science duomenų bazes ir pristatyti jastarptauti nėse mokslinėse konferencijose.
Prakti nė šio projekto reikšmė – projekte atliekami tyrimai padėtų atsakyti į klausimus, koks yra vartotojų požiūris į darnią TSP regionuose, siekiant turizmo sektoriauskonkurencingumo didinimo regionuose. Šio projekto rezultatų įgyvendinimas padėtų darniai plėtoti turizmo sektorių regionuose.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.