Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“, specializacija „Vadyba mokykloje“ , PRC-60 (8.10 E-32005) - MRU

Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“, specializacija „Vadyba mokykloje“ , PRC-60 (8.10 E-32005)

Projekto Nr. PRC-60 (8.10 E-32005)

Projekto pavadinimas: Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“, specializacija „Vadyba mokykloje“

Projekto trukmė – 2023-10-01 2026-06-30

Projekto vadovė: Prof. dr. Romas Prakapas

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS, Panevėžio švietimo centras, Utenos švietimo centras, Latvijas Universitāte (Latvijos universitetas, Latvijos respublika), Università di Bologna (Bolonijos universitetas, Italijos respublika), Universidade de Lisboa (Lisabonos universitetas, Portugalijos respublika)

Informacija apie magistrantūros studijų programą: Edukacinių technologijų valdymas (specializacija Vadyba mokykloje) (valstybinis kodas 6211MX024), trukmė – 90 kreditų.
Išorinį vertinimą atlikusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras. Programa akredituota SKVC direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. SV6-18 iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo V-835 papunkčiu 3.1., visų AM vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka. SKVC akreditacijos plane edukologijos kryptyje vykdomų studijų programų akreditacija yra numatyta 2025 m. II pusmetyje, todėl traktuojama, kad Edukacinių technologijų programa yra akredituota iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Laukiami magistrantūros studijų programos įgyvendinimo rezultatai: studijų kokybės vertinimo centro akredituotos Edukacinių technologijų valdymo (specializacija – Vadyba mokykloje) magistrantūros studijų programos tikslas – plėtoti edukologijos magistrų vadybinę kompetenciją siekiant parengti specialistus, gebančius projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose – dera su Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos apraše keliamu siekiu. Visi numatomi studijų programos studijų rezultatai siejasi su Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos apraše nurodytomis kompetencijomis, kurios rekomenduotinos plėtoti būsimų studijų metu. Studijų rezultatų vertinimo būdai ir metodai aprašyti studijų programos ir atskirų studijų dalykų aprašuose. Visi baigusieji Edukacinių technologijų valdymo (specializacija – Vadyba mokykloje) magistrantūros studijų programą turės teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. Įgyta kvalifikacija suteiks absolventams platesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes. Absolventai galės dirbti ne tik tiriamąjį, pedagoginį darbą, susijusį su inovacijų diegimu edukaciniuose procesuose formaliose ir neformaliose švietimo institucijose, bet ir vykdyti vadybines koordinacines funkcijas ar užimti atitinkamas pareigybes.