Moralinis objektyvumas versus moralinis tikrumas: personalistinės ontologijos perspektyva, Nr.S-PD-22-58 - MRU

Moralinis objektyvumas versus moralinis tikrumas: personalistinės ontologijos perspektyva, Nr.S-PD-22-58

Projekto Nr. S-PD-22-58             
Projekto pavadinimas: „Moralinis objektyvumas versus moralinis tikrumas: personalistinės ontologijos perspektyva”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: doc. dr. Povilas Aleksandravičius

Stažuotojas: dr. Aistė Noreikaitė

Apie projektą: Projekte nagrinėjama tarptautiniame moralės filosofijos diskurse dominuojanti, šiuolaikiniame postpandeminiame bei tarptautinių moralinių bei politinių konfliktų kamuojamame pasaulyje itin aktuali moralės objektyvumo problema. Projekto tyrimu siekiama išplėtoti praktinę moralės subjekto patirtį atitinkančio ontologinio moralės tikrumo sampratą bei pateikti ją kaip alternatyvą diskurse dominuojančiai, nuo subjektui būdingos pirmo asmens perspektyvos atsiribojančiai ir dėl to asmeniškos, praktinės moralės subjekto patirties tinkamai artikuliuoti negalinčiai moralės objektyvumo sampratai. Tyrime pasitelkiama moralės objektyvumo problemos sprendimui tiesiogiai dar netaikyta personalistinė perspektyva, kuri rekonstruojama atsiremiant į vieno žymiausių vokiečių personalisto Roberto Spaemanno filosofijoje randamą asmens sampratą. Pasitelkdamas anglosaksiškame moralės objektyvumo problematikos diskurse mažai tyrinėtą, kontinente tradicija besiremiančią personalistinę perspektyvą ir plėtodamas ontologinę moralės tikrumo sampratą, projektas atliepia diskurse juntamą naujų tyrimo metodų bei prieigų poreikį moralės objektyvumo kontroversijai spręsti. Įgyvendintas tyrimas pateiks praktinę moralės subjekto patirtį atitinkančią ir į aktualias šiandienos filosofines bei praktines, moralines bei politines problemas leidžiančią reaguoti ontologinio moralės tikrumo sampratą. Projekto metu įgyvendintų tyrimų rezultatai bus pristatyti dvejuose moksliniuose straipsniuose ir dvejuose moksliniuose pranešimuose tarptautinių konferencijų metu.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.