Aplinkos ekonominių sąskaitų sistema - ekosistemų apskaita Lietuvoje, S-PD-24-18 - MRU

Aplinkos ekonominių sąskaitų sistema – ekosistemų apskaita Lietuvoje, S-PD-24-18

Projekto Nr. S-PD-24-18        
Projekto pavadinimas„Aplinkos ekonominių sąskaitų sistema – ekosistemų apskaita Lietuvoje”
Projekto trukmė: nuo 2024-02-01 iki 2026-01-31
Stažuotės vadovas:Prof. dr. Paulo Pereira
Stažuotojas: dr. Miguel Ângelo Raposo Inácio

Apie projektą: Projekto „Aplinkos ekonominių sąskaitų sistema – ekosistemų apskaita Lietuvoje” (SEEAL) tikslas – sustiprinti SEEA-EA sistemos įgyvendinimą Lietuvoje, sukuriant ekosistemų apskaitą ekosistemų apimties, ekosistemų būklės ir ekosisteminių paslaugų vertinimui. Projekto idėja kyla iš poreikio ES valstybėms narėms įgyvendinti SEEA-EA, siekiant geriau išryškinti ekosistemų vaidmenį ir vertę visuomenei. Projektas bus įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su oficialiomis institucijomis, atsakingomis už SEEA-EA Lietuvoje realizavimą siekiant, kad projekto rezultatai būtų aktualūs ir tiesiogiai prisidėtų prie šios sistemos įgyvendinimo. SSEAL bus suskirstytas į du darbo paketus (WP). WP1 tikslas – kartu su suinteresuotosiomis šalimis apibrėžti tris buveinių tipus, analizės terminus ir analizuojamas ekosistemines paslaugas. Remiantis literatūros analize, bus išgryninti reikiami rodikliai ir metodikos, renkami tyrimo duomenys. Taip pat bus sukurta geoduomenų bazė projekto rezultatų integravimui. WP2 daugiausia dėmesio skiriama kiekvienos ekosistemos sąskaitos duomenų apdorojimui, vertinant ir kartografuojant ekosistemų apimtį, ekosistemų būklę ir ekosistemines paslaugas. Remiantis projekto rezultatais, bus parengtos gairės ir rekomendacijos politikams ir sprendimų priėmėjams, padedančios toliau įgyvendinti SEEA-EA Lietuvoje. SEEAL, suteiks naujų įžvalgų apie ekosistemų apskaitos dinamiką laiko atžvilgiu ir taps pagrindu ekosisteminių paslaugų ekonominiam vertinimui. Projekto rezultatai taip pat prisidės prie kitų aplinkosaugos politikos sričių realizavimo nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmeniu (pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos, Europos žaliojo kurso, ES Biologinės įvairovės strategijos iki 2030, JT ekosistemų atkūrimo dešimtmečio, JT darnaus vystymosi tikslų, Kunmingo-Monrealio pasaulinė biologinės įvairovės strategijos).

Projekto tikslai:

• Inicijuoti SEEA-EA procesą Lietuvoje, ištirti jos taikymo spragas ir poreikius nacionaliniu mastu;
• Sukurti ekosistemų sąskaitas pagrindiniams Lietuvos ekosistemų tipams, ypatingą dėmesį skiriant fizinėms sąskaitoms (apimties, būklės ir ekosisteminių paslaugų sąskaitoms);

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.