B-GREEN-ED - Žaliosios ateities skatinimas per universitetų mikrokredencialus, Nr: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821 - MRU

B-GREEN-ED – Žaliosios ateities skatinimas per universitetų mikrokredencialus, Nr: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821

Projekto Nr. Nr: 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821
Projekto pavadinimas: Žaliosios ateities skatinimas per universitetų mikrokredencialus” (angl. Boosting the green future via university micro-credentials) – B-GREEN-ED
Projekto trukmė: nuo 2022-11-01 iki 2024-10-31
Projekto vykdytojas: Burgas Free University (BFU), Bulgarija
Projekto vadovas MRU: prof. dr. Irena Žemaitaitytė

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti Europos žaliąją ekonomiką ir klimato neutralumą plėtojant naujovišką aukštojo mokslo praktiką, susijusią su mikrokredencialų, sukurtų bendradarbiaujant su Europos standartų institucijomis, įgyvendinimu, kurie atitinka rinkos poreikius ir palengvina paslaugų teikimą. lankstus, prieinamas ir įtraukus švietimas pagal atitinkamus pramonės / sektoriaus standartus, kurie palaiko perėjimą prie ekologiškos ir skaitmeninės ekonomikos.

Šis tikslas bus pasiektas stiprinant lanksčios skaitmeninės švietimo praktikos, kurios panaudoja universitetų institucijų atsparumą įvairiems pedagoginiams scenarijams, palengvina prieigą prie švietimo ir remia įtrauktį bei įvairovę, kūrimą ir platinimą.

Metodika, pagrįsta mikromokymusi ir kritiniais, socialiniais ir tinkliniais pedagoginiais modeliais, bus pasiūlyta kaip išankstinė sąlyga, siekiant geriau pritaikyti įvairesnio aukštojo mokslo besimokančiųjų poreikius – strateginį tikslą, kurį remia EK kaip Europos švietimo erdvės įgyvendinimo dalį. Tradiciniai išsilavinimo laipsniai bus papildyti naujomis ir trumpesnėmis perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo formomis, taikant lankstesnes alternatyvas, siekiant įveikti atotrūkį tarp pradinės formalios kvalifikacijos mokymosi rezultatų ir atsirandančių įgūdžių poreikių darbo rinkoje pagal Europos pramonės strategiją. pereiti prie klimato neutralumo ir skaitmeninės lyderystės, pagrįstos standartais, kaip strategine priemone stiprinti bendrąją rinką, remti naujoves ir stiprinti konkurencinį pranašumą. Įgyvendinant projektą bus kuriami ir plėtojami skaitmeninių mikrokredencialų vadybos, aplinkosaugos ir žaliųjų standartų kursai, išversti į partnerių kalbas ir anglų kalbą, skirti tobulinti / ugdyti specifinius įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su standartais, todėl mokymosi turinys bus kuriamas naudojant reikšmingas Europos standartų institucijų indėlis, bendradarbiaujant su akademiniu personalu, o tai garantuoja aukštą mokymosi turinio kokybę, tikslumą, tinkamumą ir išsamumą.

Sukurti mikrokreditavimo kursai bus numatyti unikaliame bendrai dalyvaujančių universitetų misijos kontekste ir patvirtinti pagal jų politiką ir procedūras, atitinkančius jų strateginius tikslus ir bus patvirtinti aprobacijos būdu su visų dalyvaujančių universitetų studentų grupėmis.

Mikrokredencialų metodika ir vadybos, žaliųjų ir aplinkosaugos standartų kursai bus skleidžiami ir įkvėpti ateityje perkelti ir panaudoti kitose švietimo srityse – lanksčių mokymosi būdų, skaitmeninio mokymosi ir įtraukesnes mokymo programas bei pedagogiką, skirtą tiek studentams, tiek ir pedagogams. specialistų, kuris atitinka ES ir nacionalinio lygmens politikos sistemą, skirtą remti lanksčių, visą gyvenimą trunkančių perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo būdų kūrimą ir įgyvendinimą, įgyjamą svarbos įgyvendinant strategiją „Europa 2030“ ir atnaujintus įgūdžius.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ programą.