Įvykdyti projektai - MRU

Įvykdyti projektai

ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

Medijų ir informacinio raštingumo bei sisteminės funkcinės lingvistikos sąsajų tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0221

Organizacijų atsparumo vertinimo modelis (Bounce forward), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0218

Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0217

Psichologiniai kontakto užmezgimo ypatumai įtariamųjų nusikaltimų tyrimo apklausose, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0216

Tampant finansiškai savarankišku: psichologinio augimo ir sąstingio veiksniai finansinės priklausomybės kontekste (LEAF), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0214

Investicijų į kibernetinį saugumą kaštų naudos vertinimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0213

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004

Doktorantūros studijų plėtra, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001

Tėvų skaitmeninis švietimas vaikų saugumui – DEPCIP (angl. Digitised Education of Parents for Children Protection), Nr. 2019-1-TR01-KA204-077577

Ekonominis savanoriškos veiklos sporte aspektas – EVIS (angl. Economic dimension of volunteering in sport), Nr. 613227-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP

SPARTA – Strateginės pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų programos Europoje (angl. Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe), Nr. 830892

SOLPRIPA2WORK Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje (angl. Solving privacy paradox 2: promoting high standards of data protection as a fundamental right at the workplace), Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020    

Verslumas bendradarbiaujant atskiroms miestų teritorijoms – ABCitiEs (angl. Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities), Nr. PG105321

Tarpdisciplininių bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo įgūdžių ugdymas – DISCOM (angl. Development of Interdisciplinary skills for cooperation and conflict management), Nr. 2019-1-LV01-KA203-060423

Į besimokantįjį orientuoto požiūrio tobulinimas – ULCA (angl. Upgrade with Learner-centred Approach), Nr. 2020-1-SK01-KA203-078306

Teisinės minties šventė 2022

Administracinio teismo istorija Lietuvoje 1918 – 1940, Nr. P-LIP-22-25

Prieglobsčio sistemos vertinimas, Nr. PMIF-1.2.3-K-01-001

Veiksmingo mokymo(si) paieška: Mokinius (ne)motyvuojančio mokytojo elgesio žiedinio profilio vertinimas ir pasekmės, Nr. S-GEV-21-2

Lietuvos suaugusiųjų raštingumo sąsaja su įsitvirtinimu darbo rinkoje ir mokymusi visą gyvenimą, Nr. P-MIP-20-33

Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas, Nr. P-MIP-20-282

Tęsk, Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001

Įtrauki ir besimokanti individualizuotos gamybos proceso vertinimo sistema, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0076

MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą, Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0008

Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0017

Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0068

Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104

Mokyklos charakteristikų stiprinančių paauglių asmeninio tapatumo formavimosi procesus analizė, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0066

Lietuvos deliktų teisės raida – 2020, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0207

Verte grįsta e. sveikatos plėtra, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0208

Studentų Covid-19 poveikio suvokimas ir patyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0066

Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu COVID-19 pandemijos metu: socialinių darbuotojų profesinės patirtys, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0147

Socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos psichologinio poveikio tyrimų mokslinė praktika (SIMoPra), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0148

Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose, Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0012

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas, Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021

Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai), Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone), Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019

Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144

Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0156

Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0154

Bendradarbiavimo vystymas tarp mediatorių ir teisininkų (CoDeMaL) (angl. Cooperation Development among Mediators and Lawyers), Nr. 854024

Spaudimo veiksmų įvairovė vykdant tarptautinį skolų išieškojimą ES (EU-En4s), (angl. Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU), Nr. 831628

Institucinės vaiko globos darbuotojų įgalinimas tarp-profesiniais mokymais (ERCCI) (angl. Empowering Residential Child Care through Interprofessional Learning), Nr. 2018-1-FI01-KA203-047242

Teisėsaugos technologijų naujovių konsolidavimas kovojant su narkotikų platinimo nusikaltimais internete (LionDC) (angl. Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes), Nr. 822616

Investicijos į sportą (iSport) (angl. Investments in Sports), Nr. 590449-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SCP

GReFORM – Geras valdymas per e-mokymąsi savanorystės valdybos nariams (angl. Good Governance Enhancement through e-Learning for Volunteer Board Members), Nr. 590680-EPP-1-2017-1-CY-SPO-SCP

EU-Citizen.Science – Piliečių mokslo europinė platforma, skirta dalytis, inicijuoti ir mokytis (angl. The Platform for Sharing, Initiating, and Learning Citizen Science in Europe), Nr. 824580

Kokybės užtikrinimo stiprinimas Kambodžos universitetuose (SICA) (angl. Strengthening Quality Assurance in Cambodian Universities), Nr. 586436-EPP-1-2017-1-KH-EPPKA2-CBHE-JP

Profesinės informacinio saugumo srities dalinis sertifikavimas (angl. Partcertification in the professional field of Information Security), Nr. 2018-1-DE02-KA202-005218

Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas (GenderGAP) (angl. Reduction of Gender Pay Gap), Nr. 820731

ICT naudojimas kuriant bendrosios įtraukties viešąsias vietas (C3PLACES) (angl. Using ICT for Co-Creation of inclusive public Places), Nr. S-ENSUF-17-1

Miestų biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros valdymas siekiant padidinti miesto atsparumą (URBANGAIA) (angl. Managing Urban Biodiversity and Green Infrastructure to Increase City Resilience), Nr. S-BIODIVERSA-17-1

Solving privacy paradox: promoting high standards of data protection as a fundamental right and central factor of consumer trust in digital economy (SolPriPa), Nr. 814754

Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai (NON-TAKE-UP),  Nr. S-REP-21-6

Specialybės kalbos dėstymas, Nr. K-8/2020

Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas, Nr. SRF-KT-2019-1-0050

Tarpusavio ryšiai tarp nedarbo lygio ir šešėlinės ekonomikos Lietuvos regionuose, Nr. P-GEV-20-36

Skaitmeninio turinio ekosistemų tyrimas, Nr. P‑MIP‑19-445

Baltarusijos Konstitucinio identiteto dilema, Nr. P2021-VB-BA-06

COVID-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui, Nr. EDT-37

Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą, Nr. S-1383

Moterų, patyrusių smurtą artimuose santykiuose, tapatumas ir potrauminis augimas: atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmuo, Nr. P-MIP-17-8

Psichologiniai vizualinės socialinės reklamos efektyvumo veiksniai, Nr. P-MIP-17-325

Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija, Nr. MOD-17029

Baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimas studijomis

Sveikatos stiprinimo poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas, Nr. S-214

ED-ON – Tarpkultūrinis ugdymas nuotolinių studijų amžiuje (angl. Intercultural Education in the Age of Distance Learning), Nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-095276

LAST-JD-RIoE – Teisės, mokslo ir technologijų jungtinė doktorantūra: visos interneto teisės (angl. Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything), Nr. 814177

Kūrybinės paveldo vietokūros vaidmuo stiprinant Vilniaus miesto prekės ženklą, Nr.P-ST-22-110

Korupcijos ir šešėlinės ekonomikos tarpusavio ryšių vertinimas pietų Europos šalyse, Nr.P-ST-22-112

Perorientavimas į socialiai atsakingą bendrovių valdymą: tvarumo deramo patikrinimo reikalavimai, Nr.P-ST-22-138

Vaiko psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-17-0009

Naujosios žiniasklaidos komunikacija ir žurnalistika dezinformacijos eroje (angl. „New Media Communication and Journalism in the Era of Disinformation”), Nr. FY22-BalticsMediaLit–01

3AC – Aktyvaus senėjimo akademinis sertifikatas: Europos universitetinio kurso, skirto vyresnio amžiaus besimokantiesiems, kūrimas (angl. Active Ageing Academic Certificate: Towards a European university course dedicated to older learners), Nr. 2021-2FR01-KA210-ADU-000049770

Įmonių ekonominio saugumo sistemos transformacija skaitmeninimo procese, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0211

Bendrovių teisės skaitmeninimas: harmonizavimo iššūkiai ir galimybės pasirinktose jurisdikcijose (DigiCoL), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0204

Socialdemokratijos transformacija XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: tarptautinis kontekstas ir Lietuvos atvejis, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0217

Lietuvos ežerų ekosisteminės paslaugos: klimato ir žemės naudojimo pokyčių poveikis (LACLAN), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0215

Paauglių lytinio tapatumo ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos vienerių metų laikotarpiu, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0210

Optimalus Konstitucinio Teismo sudėties formavimo modelis, sudarantis prielaidas išvengti konstitucinių teismų krizių, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0227

Dirbtinis intelektas klinikiniuose tyrimuose: žmogaus centriškumo vaidmuo teisiniame reguliavime, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0218

Formalios atitikties problemos ir galimi jų sprendimo būdai kibernetiniame saugume, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0225

Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos, Nr. S-LIP-20-22

ConCon – Įtampos tarp asmens duomenų apsaugos ir žodžio bei informacijos laisvės pašalinimas (angl. Connecting not Conflicting: removing the tension between personal data protection and freedom of expression and information), projekto Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020

DIAL4U – Skaitmeninė pedagogika mokymosi visą gyvenimą plėtojimui ir skatinimui (angl. Digital Pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities), Nr. 2020-1-FR01-KA226-HE-095526

Digi-Ageing – Skaitmeninis vyresnio amžiaus žmonių aktyvinimas vienišumo įveikai (angl. Digi-Ageing – overcoming Loneliness), Nr. 2020-1-AT01-KA202-078084

Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, atskleidimas: paplitimo vertinimas ir lietuviškos simuliuotos interviu platformos (EIT) versijos kūrimas, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0067

Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068

Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas, Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-000

MELE – Europos teisinio švietimo modernizavimas (angl. Modernising European Legal Education), Nr. 2020-1-DE01-KA203-005715

Viešojo sektoriaus organizacijų atsparumo ir jo poveikio teikiamų paslaugų kokybei nustatymo galimybės (VISA), Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0032

Informacinis karas. Istorija, raiškos formos, atpažinimo priemonės: filologinis ir edukacinis aspektai, Nr. P-SV-23-177

Ukrainos ekonomikos atsigavimo problemos ir perspektyvos pokariniu laikotarpiu, Nr. P-SV-23-167

Skaitmeninimas kaip veiksnys kovojant su korupcija užtikrinant valstybės ekonominį saugumą, Nr. P-SV-23-165

Teisiniai valstybės tarnautojų apmokėjimo Ukrainoje principai reformuojant sektorių, Nr. P-SV-23-149

Veiksmingo fizinių asmenų (verslininkų) nemokumo procesų užtikrinimas: Europos Sąjungos ir Ukrainos nemokumo teisinio reguliavimo analizė, Nr. P-SV-23-135

Nemokumo administratorių įgaliojimai tarpvalstybiniame nemokumo procese: lyginamoji Europos Sąjungos ir Ukrainos nemokumo teisės analizė, Nr. P-SV-23-126

Teisėto asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos tikslais užtikrinimo problemos Ukrainos ir Europos Sąjungos teisėje, Nr. P-SV-23-124

Sutartinės atsakomybės taikymas sutarties nutraukimo atveju: lyginamoji analizė, Nr. P-SV-23-52

Lyčių lygybė ir jos įtaka nacionaliniam saugumui, Nr. P-SV-23-229

Ukrainos prisijungimo prie Hagos konvencijos poveikis Ukrainos teismų sprendimų pripažinimui ir vykdymui Europos Sąjungoje, Nr. P-SV-23-217

Mažmeninės prekybos įmonių lankstumo poveikis vartotojų elgsenai ir darniam vartojimui, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0212

Spiritus Loci – Atgimimo vieta (angl. Spiritus Loci – A Place to Reborn),  Nr. 1682767

Ekonomikos kaip darnaus Ukrainos ir Tadžikistano plėtros elemento skaitmeninimas – DigEco (angl. Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan), Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Teisėjo portretas – daugialypis kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo, paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu (angl. „The Portrait of a Judge” – a multi-dimensional model of competencies to be measured during the procedures of selection, evaluation and promotion of judges), Nr. 2018-1-0662

CLIMAN – Švietimo, mokslo, vadybos ir pramonės komponentų sinergija klimato valdymo ir klimato kaitos prevencijos srityse (angl. Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention), Nr. 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

INTERADIS – Tarptautinė studentų adaptacija ir integracija (angl. International Students Adaptation and Integration), Nr. 619451-EPP-1-2020-I-NL-EPPKA2-CBHE-JP

SOCIAL – Suverenių piliečių aljansas, Nr.2021-2-DE02-KA210-VET-000051512

ISALIP – Informacijos saugumo supratimas, raštingumas ir privatumas, Nr.2021-2-DE02-KA210-ADU-000051308

HARMONY – Internacionalizacija ir virtualūs mainai: be sienų tarp ES ir Azijos šalių (angl. Internationalization and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian countries), Nr. 617223-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP