Lietuvių reemigrantų vaikų integravimo mokykloje iššūkiai, S-ST-23-25      - MRU

Lietuvių reemigrantų vaikų integravimo mokykloje iššūkiai, S-ST-23-25     

Projekto Nr. S-ST-23-25     
Projekto pavadinimas„Lietuvių reemigrantų vaikų integravimo mokykloje iššūkiai”
Projekto trukmė: 2023-10-03 2024-04-30
Projekto vadovas: Prof. dr. Gražina Čiuladienė
Studentė: Janina Ovčinikova

Apie projektą: Bendrojo ugdymo mokyklos keitimas reemigrantų vaikams yra sudėtingas procesas, apimantis ne tik įprastas ugdymo įstaigos keitimo problemas, bet ir specifinius kalbos, dalykų ugdymo turinio bei struktūros skirtumų sunkumus, kultūrinės aplinkos ir kitus iššūkius. Vaikų socialinė ir akademinė integracija ugdymo įstaigoje turi įtakos mokinių savijautai, gerovei bei akademiniams pasiekimams, todėl būtinas yra visapusiškos, reemigrantų vaikų psichologiniais, socialiniais ir edukaciniais poreikiais paremtos pagalbos mokykloje teikimas. Užtikrinant tinkamą ugdymo kokybę reemigrantų vaikams integruojantis mokykloje svarbu išsiaiškinti reemigrantų šeimų ir ugdymo įstaigų patirti. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti iššūkius, kylančius reemigrantų vaikų integracijos Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų procese.

Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:
1. Atskleisti asmeninus, šeimos, mokyklos veiksnius, palengvinančius / kliudančius reemingrantų vaikų integraciją bendrojo ugdymo
mokykloje.
2. Atskleisti reemingrantų vaikų ir jų tėvų pagalbos integracijos procese lūkesčius.
3. Apibrėžti mokytojams, švietimo specialistams reikalingos pagalbos pobūdį integruojant reemigrantų vaikus.
Siekiant apibrėžto tikslo numatoma naudoti kokybinius duomenų rinkimo metodus: 1) fokusuotos diskusijos grupės tyrimą 6 – 8 mokytojų
bei švietimo pagalbos specialistų grupėse, diskusijas organizuojant trijose – keturiose Vilniaus miesto mokyklose; 2) pusiau struktūruoto
interviu tyrimus su ap.10 reemigrantų vaikų, su ap. 10 – 15 jų tėvų (globėjų).
Tyrimo duomenys leis parengti rekomendacijas dėl reemigrantų vaikų integracijos tobulinimo, kas atitinka poreikį stiprinti Lietuvos ugdymo įstaigų pasirengimą į švietimo sistemą integruoti reemigrantų vaikus. Duomenimis grįsti duomenys yra reikšminga sąlyga užtikrinti akademinę paramą ir suteikti lūkesčius atitinkanti socialinį bei emocinį palaikymą reemingrantų vaikams.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.