Šalies žiedinės ekonomikos kompleksinis vertinimas, Nr. S-PD-22-63 - MRU

Šalies žiedinės ekonomikos kompleksinis vertinimas, Nr. S-PD-22-63

Projekto Nr. S-PD-22-63             
Projekto pavadinimas: „Šalies žiedinės ekonomikos kompleksinis vertinimas”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Rima Tamošiūnienė
Stažuotojas: dr. Dainora Gedvilaitė

Apie projektą: Ne tik darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, bet ir perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra vieni iš ES prioritetinių tikslų, o jų įgyvendinimas aktualus kiekviena ES šaliai. Europos Komisijos priimtu veiksmų planu siekiama paspartinti Europos perėjimą prie žiedinės ekonomikos, didinti konkurencingumą pasaulyje, skatinti tvarų ekonomikos augimą, sušvelninti poveikį aplinkai ir kurti naujas darbo vietas. Mokslinės literatūros analizė išryškino žiedinės ekonomikos vertinimo problemą. Šiuo metu vertinant žiedinę ekonomiką yra analizuojamos tik atskiros jos dedamosios, tyrimams trūksta kompleksiškumo, todėl reikalinga metodika, apimanti visas žiedinės ekonomikos dedamąsias, ir kuri leistų nustatyti pasiektą šalių žiedinės ekonomikos lygį.

Projekte keliama mokslinė problema – kaip kompleksiškai įvertinti pasiektą šalies žiedinės ekonomikos lygį?

Projekto tikslas – parengti šalies žiedinės ekonomikos kompleksinio vertinimo metodiką ir pritaikyti ją empiriškai ES šalių pavyzdžiu. Projekto tikslui pasiekti bus išanalizuota naujausia mokslinė literatūra nagrinėjamo objekto atžvilgiu, išgryninti rodikliai ir nustatyti jų reikšmingumai; parengta žiedinės ekonomikos kompleksinio vertinimo metodika ir empiriniais tyrimais patikrinta sudaryta metodika pasirinktų ES šalių pavyzdžiu. Gauti rezultatai bus reikšmingi formuojant kryptingą ES ar šalies žiedinės ekonomikos politiką, kurių pagrindu bus galima priimti efektyvius valdymo sprendimus bei kurti strategijas esamos situacijos gerinimui.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.