HYBRIDIM - Jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas / Design of Joint Masters' Architecture, 101127138. - MRU

HYBRIDIM – Jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas / Design of Joint Masters’ Architecture, 101127138.

Projekto Nr. 101127138.             
Projekto pavadinimas: „Jungtinės magistrantūros studijų programos parengimas / Design of Joint Masters’ Architecture”
Projekto trukmė: nuo 2023-10-02 iki 2024-12-31
Projekto vykdytojas: Estijos saugumo mokslų akademija (Sisekaitseakadeemia), Estija
Kiti projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Riga Stradins Universitetas.
Projekto vadovas MRU: prof. dr. Aurelija Pūraitė

Apie projektą:

The general Objective of HYBRIDIM is to design the architecture for a joint Master’s programme in 3 universities of the Baltic states that can be delivered later by a consortium of HEIs. Mykolas Romeris University (MRU) and the Estonian Academy of Security Sciences (EASS) are currently implementing Erasmus+ funded project HYBRIDC. It has two main objectives: to develop an international, 1-year 60 ECTS Master level curriculum and study materials; and to carry out scientific research in the area of hybrid threats supporting thus the development of EQF level 7 curriculum and study materials. HYBRIDC does not cover activities related to the accreditation of the joint Master’s programme. The main objective of HYBRIDIM is to create all necessary preconditions for the delivery of this Master’s programme by 3 Baltic states’ HEIs. The Consortium Partner MRU is not allowed to deliver Master’s courses corresponding to 60 ECTS. Therefore, HYBRIDIM will upgrade HYBRIDC curriculum from 60 ECTS to 90 and involve Riga Stradins University establishing thus a new partnership among HEI-s in 3 Baltic states. HYBRIDIM’s objectives involve all activities that enable the launch of the first cohort of the joint international Master’s course in September 2026. Studies will be carried out in all 3 Baltic states. HYBRIDIM will foster thus excellence and internationalisation of higher education institutions via the preparation of all requested preconditions for further implementation of the Master’s level study programme. HYBRIDIM will have 11 outputs, the most important one is upgraded and nationally endorsed EQF level 7 joint curriculum Tackling Hybrid Threats in Estonia, Latvia and Lithuania, as well as the procedures for the students and academic staff members. The total number of beneficiaries in academic institutions under HYBRIDIM project is 50. Further implementation of the Master’s course on Tackling Hybrid Threats will end up with 250 direct beneficiaries.

Bendrasis HYBRIDIM tikslas – sukurti jungtinės trijų Baltijos šalių universitetų magistrantūros programos architektūrą, kuri galėtų vėliau vykdyti aukštųjų mokyklų konsorciumas. Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Estijos saugumo mokslų akademija (EASS) šiuo metu įgyvendina „Erasmus+” programos finansuojamą projektą HYBRIDC. Jis turi du pagrindinius tikslus: parengti tarptautinę vienerių metų 60 ECTS magistrantūros studijų programą ir studijų medžiagą ir atlikti mokslinius tyrimus hibridinių grėsmių srityje ir taip prisidėti prie EKS 7 lygio mokymo programos ir studijų medžiagos rengimo. HYBRIDC neapima veiklos, susijusios su jungtinės magistrantūros programos akreditavimu. Pagrindinis HYBRIDIM tikslas – sudaryti visas būtinas prielaidas, kad šią magistrantūros programą galėtų vykdyti 3 Baltijos šalių aukštosios mokyklos. Konsorciumo partneriui MRU neleidžiama vykdyti magistrantūros studijų, atitinkančių 60 ECTS. Todėl HYBRIDIM atnaujins HYBRIDC studijų programą nuo 60 ECTS iki 90 ECTS ir įtrauks Rygos Stradinio universitetą, taip užmegzdamas naują partnerystę tarp 3 Baltijos šalių aukštųjų mokyklų valstybių. HYBRIDIM tikslai apima visą veiklą, kuri leidžia pradėti vykdyti pirmąją jungtinio tarptautinio magistrantūros kurso grupę. 2026 m. rugsėjį. Studijos bus vykdomos visose 3 Baltijos šalyse. Tokiu būdu HYBRIDIM skatins aukštųjų mokyklų kompetenciją ir tarptautiškumą. švietimo institucijų tarptautiškumą rengiant visas reikalingas prielaidas tolesniam magistrantūros studijų programos įgyvendinimui. HYBRIDIM turės 11 rezultatų, iš kurių svarbiausias – atnaujinta ir nacionaliniu lygmeniu patvirtinta 7-ojo EKS lygio jungtinė studijų programa Tackling Hybrid grėsmes Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, taip pat procedūros studentams ir akademinio personalo nariams. Bendras HYBRIDIM projekto naudos gavėjų akademinėse institucijose skaičius – 50. Tolesnis magistrantūros kurso įgyvendinimas kovai su hibridinėmis grėsmėmis baigsis 250 tiesioginių naudos gavėjų.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus Mundus Design Measures programą.