Nacionaliniai projektai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VYKDOMI PROJEKTAI

Nacionaliniai projektai

Projektas „Moterų, patyrusių smurtą artimuose santykiuose, tapatumas ir potrauminis augimas: atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmuo“(INTEGRO) Nr. P-MIP-17-8, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti. Išsamiau.

Projektas „Psichologiniai vizualinės socialinės reklamos efektyvumo veiksniai (ViSoRe) Nr. P-MIP-17-325, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti. Išsamiau.

Projektas „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija” (ETAV) Nr. MOD-17029, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“. Išsamiau.

Projektas „Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai“ (GOGREEN) Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0017, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Išsamiau.

Projektas „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0068, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal priemonės Nr.  09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Išsamiau.

Projektas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal priemonės Nr.  09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Išsamiau.

Projektas „Įtrauki ir besimokanti individualizuotos gamybos proceso vertinimo sistema“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0076, finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis, pagal priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai, moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“. Išsamiau.

Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Išsamiau.

Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Išsamiau.         

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro 2018 m. kovo 12 d. projekto „Tęsk“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001, pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Išsamiau.

Projektas „Baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimas studijomis“ finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano programą „Studijų ir mokslo plėtra“ programą „Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektai 2018 metais“. Išsamiau.

Projektas „Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose“ (IN CORPORE) Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0012, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“. Išsamiau.

Projektas „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas“ (gerapraktika.lt) Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Išsamiau.

Projektas „Sveikatos stiprinimo poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas“ Nr. S-214, įgyvendinamas Sveikatos apsaugos ministerijos, finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2018 metų lėšomis. Išsamiau.

Projektas „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“, dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, vykdomas pagal veiksmų programos priemonę 01.2.1-LVPA-V-835 Ikiprekybiniai pirkimai LT, kvietimo teikti paraiškas numeris 03. Išsamiau


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747