Socialinė demografija


EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Studijų programos kryptisSociologija
Valstybinis kodas 6211JX071
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Sociologijos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos - 1,5 m. (studijos vyksta vakarais, dažniausiai nuo 16.20 val.
Studijų kalba     
Lietuvių  
Studijų kaina1199 EUR už semestrą

Studijų programos tikslas

Socialinės demografijos magistro studijų programa siūlo gilinamąsias ir kompleksines socialinių mokslų srities studijas, kurių tikslas – ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus – visuomenės ir socialinės elgsenos ekspertus, turinčius žinių apie demografinius procesus bei juos įtakojančius veiksnius atskiroje valstybėje ir globaliu mastu, gebančius atlikti demografinę analizę, prognozes bei teikti rekomendacijas valstybės politikai tobulinti.

Programos išskirtinumas
 • Nuo kitų sociologijos krypties studijų programų Lietuvos universitetuose šią programą skiria tikslinė specializacija – demografija.
 • Socialinės demografijos magistrantūros studijų programos ypatingą poreikį lemia daugeliui valstybių būdinga depopuliacija bei tokie procesai kaip gyventojų senėjimas, šeimos instituto kaita, masinė migracija.
 • Studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į parengimą specialistų, kurie geba kompetentingai atlikti demografines prognozes bei prisidėti prie demografiniams procesams palankios politikos formavimo.
 • Socialinės demografijos magistrantūros studijų programoje daug dėmesio skiriama ne tik demografinių procesų pažinimui, bet ir jų sąsajoms su užimtumu ir procesais darbo rinkoje, inovacijomis ir socialiniais pokyčiais bei Europos Sąjungos socialine politika.
 • Studijų programa integruoja geriausias akademines tradicijas, dėstytojų profesines kompetencijas bei mokslinių tyrimų patirtį. Programoje dėsto mokslininkai, turintys ilgametę teorinio ir praktinio darbo patirtį sociologinių ir demografinių tyrimų bei socialinės politikos srityse. Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio (anglų) kalba, kadangi atskirus studijų dalykus kviečiami dėstyti aukštos kvalifikacijos specialistai iš užsienio universitetų bei mokslinių tyrimų įstaigų.

Reikalavimai stojantiesiems

Į Socialinės demografijos magistrantūros studijas priimami asmenys:
 • baigę pirmosios pakopos sociologijos universitetines studijas;
 • baigę kitų socialinių mokslų krypties studijas šiuo atveju studentas privalo papildomai išlaikyti 3 studijų dalykus: Sociologijos pagrindai (6 kreditai), Demografija (6 kreditai) ir Socialinių tyrimų metodologijos pagrindai (6 kreditai).

Kaip vyksta studijos?
 • Studijas sudaro trys pagrindinės dalys: 9 teoriniai studijų dalykai, praktika ir magistro baigiamasis darbas
 • Nuolatinių studijų studentai 1 semestre studijuoja 4 dalykus ir pradeda rengti magistro darbą; 2 semestre studijuoja 3 dalykus, atlieka stažuotę moksliniam darbui rengti ir toliau rengia magistro darbą; 3 semestre studijuoja 2 dalykus ir rengia magistro darbą.
 • Visi studijų dalykai turi elektronines studijų aplinkas, kuriose pateikiama studijų medžiaga ir užduotys.
 • Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jeigu sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys.
 • Esant poreikiui, sudaroma galimybė studijuoti pagal individualų studijų grafiką.
 • Studijų programa užbaigiama magistro darbu.
Studijų rezultatai

Sėkmingai baigę socialinės demografijos magistrantūros studijų programą studentai gebės:
 • pasitelkiant sociologines ir demografines teorines žinias bei praktinius įgūdžius, kritiškai analizuoti ir vertinti demografinius procesus, jų sąsajas su socialiniais reiškiniais ir procesais;
 • prognozuoti demografinius rodiklius ir procesus, siūlyti naujas perspektyvias idėjas ir rekomendacijas, sprendžiant gyventojų kaitos klausimus, juos siejant su tendencijomis visuomenės socialinės raidoje;
 • lyginti demografinius procesus, jų principus ir prielaidas tarptautiniu lygmeniu, atsižvelgiant į procesus šiuolaikinėje visuomenėje, valstybių gerovės modelius bei globalius procesus;
 • rinkti, sisteminti ir kompleksiškai apdoroti informaciją apie demografinius procesus, kūrybiškai analizuoti bei interpretuoti demografinių tyrimų duomenis, derinant kiekybinę ir kokybinę tyrimų metodologiją bei naudojant modernius tyrimų metodus, kvalifikuotai parengti bei įgyvendinti demografinių tyrimų projektus, atitinkančius moksliniams tyrimams keliamus kokybės bei akademinio sąžiningumo reikalavimus.

Programos absolventai galės dirbti:
 • Baigusiųjų studijų programą įgytos žinios ir gebėjimai atveria plačias karjeros galimybes, didina galimybes įsidarbinti Europos Sąjungos, Lietuvos ir kitų šalių institucijose ar tarptautinėse organizacijose.
 • Akademinės kvalifikacijos sudaro galimybes siekti karjeros socialinės politikos, socialinių tyrimų, statistikos, žmogiškųjų išteklių ir daugelyje kitų sričių.
 • Absolventai galės dirbti viešajame arba privačiame sektoriuje, kurti savo verslą arba tęsti studijas doktorantūroje bei siekti akademinės karjeros šalies ar užsienio universitetuose, mokslo įstaigose.

Studijų programos vadovė

Doc. dr. Vida Česnuitytė
el. p. v.cesnuityte@mruni.eu


 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747