PRIĖMIMO TAISYKLĖS, STOJANTIEMS Į MAGISTRANTŪRĄ

Magistrantūros studijos – tai universitetinės studijos, skirtos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų.

Asmenims, baigusiems magistrantūros studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis.

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. +370 5 2714 704 arba +370 686 17431, el.paštu priemimas@mruni.eu


2020 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS Į LL.M STUDIJAS

Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) magistrantūros studijų 2020 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems  teisės  bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias teisės krypties studijas ir pretenduojantiems į LL.M magistrantūros studijų valstybės nefinansuojamas vietas. Studijos prasideda 2020 m. pavasario semestre nuo kovo pradžios.

Stojančiųjų dokumentai priimami nuo sausio 8 iki vasario 15 dienos.
Dokumentai priimami 3 lentelėje nustatytais terminais, elektroniniu paštu arba IV-201 aud., Ateities g. 20, Vilniuje.
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

I. Studijų programos

   1.  Priėmimas vykdomas į  teisės krypties magistrantūros programą

  Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.,  Legaltech LL.M) (MRTM)

  Studijų trukmė 1 metai, nuolatine studijų forma. Suteikiamas teisės magistro laipsnis LL.M. 

  II. Konkursinio balo sandara

  2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į LL.M magistrantūros studijas.

   Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  -    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  -    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

  Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

  III. Kokio pasirengimo asmenys gali pretenduoti

  3. Į  Teisė ir technologijos LL.M. programos studijas gali pretenduoti  stojantieji, baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba joms prilygintas.

  IV. Priėmimo žingsniai

  •    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes arba atvykus pateikia žemiau nurodytus dokumentus nuo 2020-01-08 iki 2020-02-15, iki 15 val.
  •    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti.
  •    Gavus kvietimą, stojantieji sumoka 20 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu;
  •    patvirtina ketinimą studijuoti elektroniniu būdu, prisijungus prie sutarčių patvirtinimo sistemos. Kviečiamieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
   

  V. Dokumentai

  5. Reikalingi dokumentai stojant

  Stojantieji turi atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu  pagal šį sąrašą turimų dokumentų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas:
  •    užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia);
  •    teisės krypties universitetinio bakalauro diplomo ir jo priedo (-ų) arba jam prilyginto išsilavinimo dokumentų kopijas. 2013-2020 metų MRU absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo kopijų nereikia;
  •    paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
  •    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikoje įgytą išsilavinimą;

  6. Asmenys pretenduojantys į programas dėstomas anglų kalba, privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

  VI. Priėmimo procedūros ir datos

  Priėmimo procedūros

  Datos ir terminai
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimasNuo 2020 01 08 iki 2019 02 15 (imtinai)
  Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2020 02 17, 13.00 val.
  Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
  Nuo 2020 02 17, nuo 13.00 valandos iki 2020 02 20, iki 14.00 valandos
  7. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.

  VII. Priėmimo įforminimas

  8.    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys 3 lentelėje nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).

  9. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse ( II ture) nedalyvauja.
  10. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
  10.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
  10.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
  11. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
   11.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
   11.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
   11.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

  VIII. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

  12.   Registracijos įmoka mokama į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
   •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
   
  •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
   
  •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
  13.    Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta registracijos įmoka gavus kvietimą negrąžinama.
  14.    Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur.
  15.    Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1995 metais arba vėliau, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

  16. 2019 metų studijų kaina yra paskelbta čia 

  17. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

  XI. Kita informacija

  18. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

  19. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir sprendimas paviešinamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.


  2020 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

  (RUOŠIAMOS...)

  2019 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS


  Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) magistrantūros studijų 2019 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas, arba kolegijų absolventams baigusiems papildomas studijas ir pretenduojantiems į magistrantūros studijų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Studijos prasideda 2019 m. rudens semestre).

  Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 11 iki birželio 29 dienos.
  Dokumentai priimami 3 lentelėje nustatytais terminais, II-233 aud., Ateities g. 20, Vilniuje arba Kaune, Viešojo saugumo akademijoje.
  Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
  Šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val. (liepos 6,  13 d. nedirbame) 

   I. Studijų programos bei formos, į kurias galima pretenduoti
   1 lentelė


  Studijų programa arba specializacija


  Studijų
  trukmė   
   Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
  NL
   I  
  Ekonomikos ir verslo fakultetas
  Finansų rinkos   1,5 - Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
  Finansų rinkos (anglų k.)
  1,5-Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
  Verslo sistemų ekonomika -
  2Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
  Finansų valdymas   -2 Verslo vadybos  magistras (Finansų krypties)
  Verslo apskaita  (Finansų valdymo specializacija)
  -2Verslo vadybos  magistras (Finansų krypties)
  Muitinė tarptautinėje prekyboje  (Tarptautinės prekybos programos specializacija)  -2 Verslo vadybos  magistras (Verslo krypties)
  Veiklos auditas-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Logistikos vadyba -2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Logistikos vadyba  (anglų k.)
  1,5-Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Elektroninio verslo vadyba1,5- Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Elektroninio verslo vadyba (anglų k.)1,5-
  Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Kibernetinio saugumo valdymas-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Socialinių technologijų valdymas (anglų k.)
  2-Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)  
  Informatika ir vaizdo turinys (anglų k.)2-
  Informatikos mokslų  magistras
  Verslo ir taikomoji informatika (anglų k.)2- Informatikos mokslų  magistras
  Verslo administravimas (anglų k.) (MBA)
  1-
  Verslo administravimo  magistras (MBA)
  Viešojo valdymo fakultetas
  Sveikatos politika ir vadyba  1,52Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
  Tarptautinė politika ir ekonomika1,5-Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
  Turizmo sektoriaus valdymas  -2Verslo vadybos magistras (Turizmo ir poilsio krypties)
  Strateginio organizacijų valdymo programos specializacija
   Projektų vadyba (bendradarbiaujant su Projektų vadybos institutu (PMI Lithuania Chapter)  ir DXC Technology) 1,52Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Sporto industrijų vadyba-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Viešasis administravimas (anglų k.) 1,5- Viešojo administravimo magistras
  Viešasis administravimas (dalis studijų  Klaipėdoje)
  -2Viešojo administravimo magistras
  Viešasis administravimas (dalis studijų Utenoje)
  -2Viešojo administravimo magistras
  Viešasis administravimas (Vilniuje)
  1,52Viešojo administravimo magistras
  Viešojo administravimo programos specializacijos
  Aplinkosaugos administravimas -2Viešojo administravimo magistras
  Nepaprastųjų situacijų valdymas  -2Viešojo administravimo magistras
  Švietimo ir mokslo politika ir vadyba -2Viešojo administravimo magistras
  Projektų vadyba viešajame sektoriuje   -2Viešojo administravimo magistras
  Lyderystė ir pokyčių vadyba  1,52 Verslo vadybos magistras (Žmonių išteklių vadybos krypties)
  Mykolo Romerio teisės mokykla  
  Administracinė teisė  - 2 Teisės magistras ***
  Darbo teisė  -2Teisės magistras***
  Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.) su Savojos universitetu  2- Teisės magistras (dvigubas diplomas)***
  Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) su Bordo IV Moteskje universitetu  1,5-Teisės magistras (dvigubas diplomas)***
  Mediacija -2Teisės magistras***
  Teisės programos specializacijos

  Baudžiamoji teisė ir kriminologija  1,52Teisės magistras***
     
  -2Teisės magistras***
  Mokesčių ir finansų teisė  -2Teisės magistras***
  Teisė, technologijos ir verslas (anglų k.)
  1,5-Teisės magistras***
  Tarptautinė teisė  (anglų k.)  2- Teisės magistras***
  Civilinė ir verslo teisė  1,52Teisės magistras***
  Mediacija LL.M. (anglų k.) ****
  1-Teisės magistras LL.M.
  Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)****1-Teisės magistras LL.M.
  Sveikatos teisė, LL.M.****1-Teisės magistras LL.M.
  Viešojo saugumo akademija (Kaune)
  Aplinkosaugos teisė-2Teisės magistras***
  Teisė ir policijos veikla*-2Teisės magistras***
  Teisės ir policijos veiklos programos specializacija
  Ikiteisminis procesas   -2Teisės magistras***
  Edukologijos ir socialinio darbo institutas  
  Edukacinių technologijų valdymas -2  Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
  Edukacinių technologijų valdymo programos specializacija
  Karjeros valdymas   -2 Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
  Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetu1,5-
  Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) 
  Socialinis darbas (Vilniuje)
  -
  2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) socialinio darbuotojo kvalifikacija
  Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)
  -
  2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties) socialinio darbuotojo kvalifikacija
   Vaiko teisių apsauga-
  2Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
  Teisės edukologija (dalis studijų Marijampolėje)
  - 2Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
  Socialinė demografija  1,5- Socialinių mokslų magistras (Sociologijos krypties)
  Psichologijos institutas  
  Taikomoji kriminalinė psichologija 2 -
  Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
  Verslo psichologija2-
  Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
  Verslo psichologija (anglų k.)
  2- Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
  Komunikacijos institutas  
  Komunikacija ir kūrybinės technologijos1,5
  -
  Socialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
  Viešųjų ryšių vadyba-2Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
  Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

  * - Į šios programos magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal teisės ir policijos veiklos studijų programą arba statutiniai valstybės tarnautojai.
  ** - pirmais studijų metais studijos vyksta MRU, po to metus studijos vyksta Dongseo universitete (P. Korėjoje), kuriame studijų kaina yra 5600 USD per metus (VF studentai moka studijų kainos skirtumą viršijantį valstybės skiriamą norminę studijų kainą). Studentai taipogi moka už kelionės, vizos, pragyvenimo P. Korėjoje išlaidas – studijų vizai gauti, P. Korėja reikalauja įrodyti, kad studentas (ar tėvai/paskolos davėjas) disponuoja ne mažiau kaip 10.000 USD pragyvenimo išlaidoms P. Korėjoje.
  ***- asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo, prokuroro, advokato ir pan. pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
  ****- jeigu iki birželio 11 bus patvirtinta Studijų ir kokybės vertinimo centre.


  II. Konkursinio balo sandara

  2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas.

   Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  -    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  -    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

  Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

  3. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  -    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  -    likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

  2018 m. žemiausi konkursiniai balai pagal studijų kryptis  (rasite čia)

  2019 m. valstybės finansuojamų vietų paskirstymo projektas pagal studijų programas bei formas  (rasite čia)

  III. Kokio pasirengimo asmenys gali pretenduoti

  4. Kokio pasirengimo asmenys priimami:
  2 lentelė
  Kokio pasirengimo asmenysĮ kokias studijų programas ar specializacijas gali pretenduoti
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijasLogistikos vadyba, Nepaprastųjų situacijų valdymas, Projektų vadyba, Socialinių technologijų valdymas
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijasSporto industrijų vadyba, Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba, Elektroninio verslo vadyba, Lyderystė ir pokyčių valdyba, Kibernetinio saugumo valdymas
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, verslo  arba politikos mokslų  krypčių papildomas studijasViešasis administravimas (specializacijos)
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę komunikacijos arba viešojo administravimo krypties papildomas studijasKomunikacija ir kūrybinės technologijos
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo krypčių papildomas studijasFinansų rinka, Finansų valdymas (specializacija), Verslo sistemų ekonomika
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo krypčių papildomas studijasMuitinė tarptautinėje prekyboje
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, politikos mokslų krypčių papildomas studijasSveikatos politika ir vadyba, Tarptautinė politika ir ekonomika
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę socialinio darbo krypties papildomas studijasSocialinis darbas, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.), Vaiko teisių apsauga, Socialinė demografija
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę edukologijos krypties papildomas studijasEdukacinių technologijų valdymas, Karjeros valdymas (edukacinių technologijų valdymo specializacija)
  Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba teisės krypties papildomas studijasAdministracinė teisė, Aplinkosaugos teisė, Darbo teisė, Mediacija, Teisė (specializacijos: Mokesčių ir finansų teisė, Tarptautinė teisė), Teisė ir policijos veikla, Ikiteisminis procesas (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija).
  Baigę teisės studijų krypties universitetines bakalauro studijas Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.), ES teisė ir valdymas (anglų k.), Teisė (specializacijos: Baudžiamoji teisė ir kriminologija, Teisė, technologijos ir verslas), Civilinė ir verslo teisė, Tarptautinė teisė (anglų k.)
  Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijasTaikomoji kriminalinė psichologija, Verslo psichologija
  Baigę fizinių, technologijų mokslo sričių, socialinių mokslų srities verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos krypčių universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę infromatikos krypties papildomas studijas Informatika ir vaizdo turinys, Verslo ir taikomoji informatika 
  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, arba verslo ir vadybos krypčių papildomas studijas.
  - motyvacinis laiškas;
  - bus vykdomas motyvacinis pokalbis, (plačiau)
   Verslo administravimas (anglų k.)

  IV. Priėmimo vykdymas

  5. Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.

  6. Stojantysis prašyme, kuris pildomas MRU, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 8 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos ir/ar jos specializacijos (į programų specializacijas pretenduojama atskirai, nurodoma kaip atskiras pageidavimas), studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
  7. Diplomo priedo penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami. Ne dešimtainės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausiai pervedami į dešimtainę ir tik po to atliekami aritmetiniai veiksmai su jais.
  8. Stojantiesiems į finansų rinkos, finansų valdymo, verslo sistemų ekonomikos studijų programas ar jų  specializacijas ir baigusiems ekonomikos krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.
  9.Stojantiesiems į viešojo administravimo studijų programą bei jos specializacijas ir baigusiems viešojo administravimo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.
  10. Stojantiesiems į socialinio darbo, vaiko teisių apsaugos ar socialinio darbo su vaikais ir jaunimu studijų  programas ir baigusiems socialinio darbo krypties studijų programas prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.
  11. Papildomi balai stojantiesiems:
  11.1. į visas studijų programas, turintiems MRU lyderio diplomą, pridedami 2 balai.
  11.2. į visas studijų programas, Studentų mokslinės draugijos nariams, aktyviai dalyvavusiems draugijos veikloje (Studentų mokslinės draugijos prezidento teikimu), pridedamas vienas balas.
  11.3. į visas studijų programas, turintiems MRU bakalauro studijų diplomą, kurių diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis (be baigiamųjų egzaminų ir arba diplominio darbo įvertinimų) yra ne mažesnis kaip 7 balai,  pridedamas 1 balas.
  12. Asmenys pretenduojantys į programas dėstomas anglų kalba, privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS). Stojantieji, neatitinkantys šio reikalavimo, gali kreiptis į priėmimo grupę el. paštu priemimas@mruni.eu  iki birželio 26 d., 15 val. Norintiems pasitikrinti anglų kalbos mokėjimą, bus suteikta galimybė (savo lėšomis). Patikrinimas vyks birželio 28 dieną 14.30 val. kreiptis II-233 aud. (mokestis 30 Eur, įmoka sumokėti prieš pateikiant dokumentus, vadovaujantis 31-32 punktais).
  13.Stojantieji į ES teisės ir valdymo programą iki birželio 26 d. turi pateikti motyvacinį laišką. Pretenduoti į šią programą galės tik tie, kurie gaus teigiamą Atrankos komisijos motyvacinio laiško įvertinimą. Motyvacinį laišką reikia siųsti el.paštu priemimas@mruni.eu  Motyvacinio laiško pavyzdys
  14.Į teisės ir policijos veiklos magistrantūros ištęstines studijas priimami tik pareigūnai (išskyrus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai) dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar statutiniai valstybės tarnautojai. Specializacijai ikiteisminis procesas ši nuostata netaikoma.
  15.Asmenys, įvykdę papildomų studijų programą ir norintys pretenduoti į magistrantūros studijas, stoja bendra tvarka, pateikdami visus reikalingus dokumentus ir papildomų studijų baigimo pažymėjimą. Baigusiems MRU papildomas studijas 2014-2019 metais pateikti pažymėjimo kopijos nereikia.
  16.Turintiems kitą, bet ne teisinį universitetinį išsilavinimą, ir pretenduojantiems į kai kurių teisės programų magistrantūrą, numatytos mokamos vienerių metų papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. Išsamesnę informaciją apie priėmimą galima rasti tinklapyje (rasite čia) arba teirautis tel. (8 5) 2714704. Priėmimas į papildomas studijas, vykdomas tuo pačiu metu kaip ir į magistrantūrą.

  V. Priėmimo procedūros ir datos

  17.    Priėmimo procedūros ir datos:
  3 lentelė

  Priėmimo procedūros

  Datos ir terminai
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2019 06 11 iki 2019 06 29
  Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2019 07 04, 13.00 val.
  Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
  Nuo 2019 07 04, nuo 13.00 valandos iki 2019 07 07, iki 15.00 valandos
  Apeliacijos dėl konkurso priimamosiki 2019 07 05, iki 13.00 valandos
  Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2019 07 10, 13.00 val.
  Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2019 07 10, 13.00 valandos iki 2019 07 12, iki 15.00 valandos
  Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas
  Nuo 2019 07 15  iki 2019 07 22, iki 15.00 valandos

  18. Kviečiamųjų sąrašai po I ir II turų skelbiami  MRU ir tinklalapio puslapyje adresu (rasite čia).

  19.  Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
  19.1. Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios. Negavus naujo kvietimo išlieka ta pati patvirtinta sutartis.
  19.2. Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
  19.3. Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
  19.4. II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
  19.5. Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.
  20. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.


  V. Reikalingi dokumentai

  21. Stojantiems magistrantūros studijas reikia pateikti:
   •    prašymą (pildomas MRU dokumentų priėmimo skyriuje);
   •    aukštąjį universitetinį bakalaurą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalą, jo priedus. Dokumentų  kopijas daro ir tvirtina MRU  * (kopijos įteikiamos). 2013-2019 metų MRU absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo originalų bei kopijų nereikia;
   •    dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas) (kopijos įteikiamos);
   •    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija įteikiama).
   •    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
   •    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).

  *Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II- 233 auditorijoje nuo birželio 11 d.

  *Dokumentų kopijos daromos ir Kaune, Viešojo saugumo akademijoje.

  22.    Stojant į teisės ir policijos veiklos programą papildomai reikia pateikti pažymą iš darbovietės apie einamas pareigūno pareigas.
  23.    Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali reikalingų dokumentų kopijas ir prašymą siųsti paprastu paštu iki birželio 28 dienos. Išsilavinimo dokumentai turi būti patvirtinti notariškai (prašymo formą rasite čia). Dokumentai siunčiami: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Priėmimo grupei.
  24.    2013-2019 metų MRU absolventai, neturintys galimybės pateikti dokumentų asmeniškai, gali elektroniniu paštu  priemimas@mruni.eu siųsti užpildytą prašymą ir reikalingų dokumentu kopijas (tapatybės dokumento kopiją, stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją). Visi dokumentai turi būti pateikti PDF formatu (prašymo formą rasite čia). Prašymas turi būti užpildytas tvarkingai, įrašai įskaitomi.
   25.    Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 11 d.:
  •    Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.
  (birželio 22 d. nedirbame)).
   •    Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.
  (birželio 22 d. nedirbame)).
   •    Stojančiųjų į Klaipėdos grupes, 114 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda (tel. (8 46) 397 253; el.p. r.mickiene@lajm.lt).
   •    Stojančiųjų į Utenos grupes, 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. ).

  VII. Priėmimo įforminimas

  26.    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys 3 lentelėje nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).

  27. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse ( II ture) nedalyvauja.
  28. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
  28.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
  28.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
  29. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
   29.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
   29.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
   29.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

  VIII. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  30.    Stojamoji studijų įmoka mokama atsižvelgiant į pageidavimų skaičių.
  31.    Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
   •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
   
  •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
   
  •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
  32.    Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
  33.    Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikštas nuo vieno iki keturių pageidavimų, 25 Eur, jei pareikšta nuo penkių iki aštuonių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą (žr. 31 punktą).
  34.    Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
  35.    Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1994 metais arba vėliau, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
  36. Stojamąją įmoka galima sumokėti ir vietoje (Universitete) naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą.

  IX. Studijų kaina

  37. 2019 metų studijų kaina yra paskelbta čia 

  38. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

  XI. Kita informacija

  40. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

  41. Norintys gauti vietą Studentų namuose (bendrabutyje), turi pateikti prašymą II-233 aud. iki liepos 18 dienos (Ateities g. 20). Gavus patvirtinimą kreiptis į Studentų namų valdytojus. Nuo rugpjūčio 16 d. kreiptis į Studentų namų valdytojus darbo dienomis nuo 9.00 val iki 12.00 val. arba 13.00 val. iki 15.00 val. Studentų namų adresus ir kontaktus rasite MRU tinklapyje (rasite čia

  42. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir sprendimas paviešinamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.

  43. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

  44. Prašymo forma, norintiems nutraukti studijų sutartį (rasite čia)

  45. Prašymo forma, norintiems koreguoti programų eiliškumą ar įrašyti naujus.Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas (rasite čia)  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747