Aktuali informacija stojantiesiems

Norite pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas?

Reikia įvykdyti minimalius reikalavimus, stojant 2020-2021 m. (žemiau)

 

2021 metų abiturientams

 Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas, reikia būti išlaikiusiems valstybinius brandos egzaminus:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
matematikos valstybinis brandos egzaminas;
bet kuris valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Pretenduojant į universitetą, reikia turėti penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkį ne mažesnį negu 7, suapvalinto iki sveiko skaičiaus, iš šių privalomų mokytis dalykų:
• lietuvių kalba ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

 Smulkiau čia

2019-2020 metų abiturientams

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas, reikia išlaikyti valstybinius brandos egzaminus:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
matematikos valstybinis brandos egzaminas;
 
Pretenduojant į universitetą, reikia turėti penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkį ne mažesnį negu 7, suapvalinto iki sveiko skaičiaus, iš šių privalomų mokytis dalykų:
• lietuvių kalba ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

 Smulkiau čia

  2018 metų abiturientams

•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą:
- ne žemesniu nei 16 balų, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
- ne žemesniu nei 25 balų, jeigu pretenduoja į socialinių, fizinių studijų sričių programas.

arba imamas palankesnis stojančiajam variantas.

Smulkiau čia

2016 - 2017  metų abiturientams

•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

2015  metų abiturientams

•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

iki 2014 metų abiturientams

Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2020 metais stojant į valstybės finansuojamas vietas taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas 5,4 .

Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

Norite pretenduoti į valstybės nefinansuojamas vietas?

Reikia įvykdyti minimalius reikalavimus, stojant 2020 m. (žemiau)

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
 • 2020 metais visiems stojantiesiems bus taikomas minimalus konkursinis balas 5,4.
 • Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2020 metais, privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • Minimalus konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.


Mykolo Romerio universitetas dalyvauja Bendrajame priėmime, kurį organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priemimui organizuoti)

Bendrojo priėmimo tvarka skelbiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

Dokumentų priėmimas 2020 m. (nuo birželio 1 dienos)

Registracija arba prisijungimas prie LAMA bpo

PRIĖMIMO  Į MRU ĮFORMINIMAS  (Stojantiems per LAMA BPO)


PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS VYKS 2020 m.

Sutarties patvirtinimas nuotoliniu būdu

Pakviestieji studijuoti, bet neturintys galimybių atvykti pasirašyti studijų sutarties ir įforminti priėmimą, gali kreiptis el.paštu priemimas@mruni.eu nustatytomis datomis. Suteiksime galimybę studijų sutartį patvirtinti interneto pagalba nekvalifikuotu elektroniniu parašu.
Kviečiamasis turi atsiųsti:
 • registracijos įmokos (45 eur) pavedimo ar kvito kopiją,
 • asmens dokumento kopiją.
MRU atsiųs el.paštu prisijungimo prie Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.
Įforminant priėmimą reikia dokumentų (atvykus į MRU):
 • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgyto vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (kopijas įteikti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
 • registracijos įmokos 45 Eur, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikiama);
 • paso asmens duomenų puslapio kopijas arba asmens tapatybės kortelės kopiją (kopija įteikiama);
 • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). 
 • Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 45 Eur moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. 

 • Pakviestų į teisės ir ikiteisminio proceso programą  dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.) arba Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
 • Pakviestų studijuoti į kitas programas, dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
 • Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registravimo įmoka negrąžinama
 • Registracijos įmoką už kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

  Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

  DuomenysRekvizitai mokantiems per „Swedbank“Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
  Įmokos kodas   101939
  Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
  Gavėjo kodas   211950810
  Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
  Banko kodas  73000  70440
  Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
  Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
  (Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
  vardas, pavardė)
  Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
  Įmokos paskirtisRegistracijos įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
  Įmokos suma skaičiais 45

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • gimę 1995 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • gimę 1995 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Sėkmingų studijų Mykolo Romerio Universitete. • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747