Aktuali informacija stojantiesiems

 

Minimalūs reikalavimai, stojant 2019 m.

Minimalūs rodikliai pretenduojant į valstybės finansuojama vietas

2019 metų abiturientams (Asmenims, įgijusiems  2019 metais vidurinį išsilavinimą Lietuvoje).

Pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas, reikia išlaikyti valstybinius brandos egzaminus:
lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
matematikos valstybinis brandos egzaminas;
Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.
Pretenduojant į universitetą, reikia turėti penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkį ne mažesnį negu 7, suapvalinto iki sveiko skaičiaus, iš šių privalomų mokytis dalykų:
• lietuvių kalba ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

 Smulkiau

"ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO"

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 m. imtinai:

1.  2018 metų abiturientai,  pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą:
1.1. ne žemesniu nei 16 balų, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
1.2. ne žemesniu nei 25 balų, jeigu pretenduoja į socialinių, fizinių studijų sričių programas.

2. 2016 - 2017  metų abiturientai  pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

3.   2015  metų abiturientai  pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį;

4. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

5. 2019 metais stojant į valstybės finansuojamas vietas bus taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (atitinkantis 2018 metų 3,6 balą).
 
Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
 • Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2019 metais, privalo turėti bent vieną valstybinį egzaminą.
 • Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
 • 2019 metais visiems stojantiesiems bus taikomas minimalus konkursinis balas (bus skelbiamas iki 2019 m. gegužės pabaigos)
 • 2018 metais stojant visiems buvo taikomas minimalus konkursinis balas 3.


Studijų programos, į kurias planuojama priimti 2019 metais (suteikiamas kvalifikacinis laipsnis):

Studijų programa Studijų forma ir trukmė
NL I Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika 4-Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Informatika ir skaitmeninis turinys  (žaidimų kūrimas, skaitmeninė animacija, vaizdo efektai) (anglų k.)  kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (yra papildomų sąlygų**) (2 metai Lietuvoje, 2 metai Korėjoje) 4
-
Informatikos mokslų bakalauras (dviejų diplomų)
Tarptautinė apskaita ir auditas 3
-
Verslo vadybos bakalauras (Apskaitos studijų krypties)
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas  3,5

-
Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Finansų industrijos (anglų k.)
4- Verslo vadybos bakalauras (Finansų studijų krypties)
Viešojo valdymo fakultetas
Turizmo vadyba ir paveldas (anglų kalba) 3,5 - Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Turizmo vadyba ir paveldas3,5- Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Aktyvaus laisvalaikio vadyba (Turizmo vadybos ir paveldo specializacija)3,5-Verslo vadybos bakalauras (Turizmo ir poilsio studijų krypties)
Viešasis administravimas 3
4,5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba34,5 Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų studijų krypties)
M.Romerio Teisės mokykla
Teisė 3,5
5Teisės bakalauras
Teisė ir muitinės veikla 3,55 Teisės bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla 3,5- Teisės bakalauras
Viešojo saugumo akademija (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas3,5
-Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla* 3,5
- Teisės bakalauras
Teisė ir valstybės sienos apsauga*3,5-Teisės bakalauras
Komunikacijos institutas
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara
3- Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba)
3-
Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos studijų krypties)
Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Socialinis darbas ir teisės pagrindai 4 5 Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinis darbas ir teisės pagrindai (anglų kalba) 4 - Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo studijų krypties), socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai ****  4
-Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo profesinė kvalifikacija
Humanitarinių mokslų institutas
Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (norvegų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) (anglų kalba) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos  studijų krypties)
Dalykinė anglų ir Korėjos studijos ***(anglų kalba) (specializacija)
3,5

-Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos  studijų krypties)
Vertimas ir redagavimas (norvegų, korėjiečių, prancūzų arba vokiečių) 3,5- Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo studijų krypties)
Psichologijos institutas
Psichologija 3,5 - Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)
Psichologija (anglų kalba) 3,5 -Socialinių mokslų bakalauras (Psichologijos studijų krypties)

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 2 metai studijos vyksta Dongseo universitete (P. Korėjoje), kuriame studijų kaina yra 5600 USD per metus (VF studentai moka studijų kainos skirtumą viršijantį valstybės skiriamą norminę studijų kainą). Studentai taipogi moka už kelionės, vizos, pragyvenimo P. Korėjoje išlaidas – studijų vizai gauti, P. Korėja reikalauja įrodyti, kad studentas (ar tėvai/paskolos davėjas) disponuoja ne mažiau kaip 10.000 USD pragyvenimo išlaidoms P. Korėjoje.
*** - pirmais ir antrais studijų metais studijos vyksta MRU, po to 1,5 metų studijos vyksta Dongseo universitete (P. Korėjoje).
**** - stojant į valstybės finansuojamas vietas papildomai yra laikomas motyvacinis vertinimas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.

2.4. Konkursinio balo sudėtis ir svertiniai koeficientai

2 lentelė
Studijų programa
Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas
Tarptautinė apskaita ir auditas
Finansų industrija (anglų k.)

Tarptautinis verslas ir muitinės logistika
Verslo sitemų kūrimas ir valdymas
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4 
Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Teisė
Teisė ir ikiteisminis procesas
Teisė ir muitinės veikla
Teisė ir penitencinė veikla
Teisė ir policijos veikla**
Teisė ir valstybės sienos apsauga **
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
 svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Viešasis administravimas
Viešoji politika ir vadyba
Turizmo vadyba ir paveldas
Aktyvaus laisvalaikio vadyba (Turizmo vadybos ir paveldo specializacija)
Socialinis darbas ir teisės pagrindai
Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys),  svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2


Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai ***
Lietuvių kalba ir literatūra(egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys),
svertinis koeficientas 0,2 
Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Psichologija
Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara

Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.) (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)
Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)
Vertimas ir redagavimas (norvegų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių)
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija  (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Užsienio k. (anglų k.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)


Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
* - konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimas.
** - reikalingas siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos.
*** - stojant į valstybės finansuojamas vietas papildomai yra laikomas motyvacinis vertinimas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.

2.4.1. Užsiregistravusieji į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą birželio 17 – liepos 5 d. arba papildomo priėmimo metu rugpjūčio 14 d. turi privalomai praeiti motyvacijos vertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje čia ). Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

2.5. Papildomi kriterijai ir balai

2.5.1. Stojant į MRU papildomi balai suteikiami vadovaujantis "Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo" 3 ir 5 priedais (www.lamabpo.lt).
2.5.2. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
2.5.2.1. Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Jeigu bazinis konkursinis balas yra žemesnis nei minimalus konkursinis balas, tai šie papildomi balai nepridedami.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. Pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2019 m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomas 1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2019 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą.
•    Papildomas 0,7 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2017-2019 m. baigę Nacionalinės moksleivių akademijos istorijos, ekonomikos, matematikos arba informatikos sekcijas ir gavę šios akademijos diplomą ar diplomą su pagyrimu.
2.5.2.2. Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas:
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės krypties (teisės, teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos, teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir policijos veiklos teisės ir vaklstybės sienos apsaugos) studijų programas, jeigu jie yra 2017-2019 m. baigęs Jaunojo teisininko akademiją (pridedama 0,7 balo) arba yra Teisinių žinių olimpiados I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į tarptautinės apskaitos ir audito studijų programas, jeigu jie yra 2017-2019 m. Jaunojo finansininko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k., vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2016-2019 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•    Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.

2.5.3. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.
2.5.4. Dėl papildomų balų skyrimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į MRU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.

2018 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS


PRIĖMIMO  Į MRU ĮFORMINIMAS
  (Stojantiems per LAMA BPO)

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS (papildomas priėmimas) VYKS rugpjūčio 22 - 23 dienomis, nuo 9.00 valandos iki  16.00 valandos.

 • Sutarčių tvirtinimas vyks rugpjūčio 22-23 dienomis nuo 9.00 valandos iki 16.00 valandos.
 • Pakviestų į teisės ir policijos veiklos, teisės ir ikiteisminio proceso bei teisės ir valstybės sienos apsaugos programas  dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
 • Pakviestų studijuoti į kitas programas, dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
Įforminant priėmimą reikia dokumentų:
 • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgyto vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (kopijas įteikti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
 • registracijos įmokos 40 Eur, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
 • paso asmens duomenų puslapio kopijas arba asmens tapatybės kortelės kopiją (kopija įteikiama);
 • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
 • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). 
 • Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 40 Eur moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu:
  •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
  •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
  •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.

 • Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registravimo įmoka negrąžinama
 • Registracijos įmoką už kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

  Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis (pvz.):

  DuomenysRekvizitai mokantiems per „Swedbank“Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
  Įmokos kodas   101939
  Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
  Gavėjo kodas   211950810
  Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
  Banko kodas  73000  70440
  Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
  Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
  (Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
  vardas, pavardė)
  Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
  Įmokos paskirtisRegistracijos įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
  Įmokos suma skaičiais 40

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • gimę 1993 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • gimę 1993 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 25 %.
Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
Pakviestieji studijuoti, bet neturintys galimybių atvykti pasirašyti studijų sutarties ir įforminti priėmimą, gali kreiptis el.paštu priemim@mruni.eu nustatytomis datomis. Suteiksime galimybę studijų sutartį patvirtinti interneto pagalba nekvalifikuotu elektroniniu parašu. Kviečiamasis turi atsiųsti registracijos įmokos (40 eur) pavedimo ar kvito kopiją, asmens dokumento kopiją.
MRU atsiųs el.paštu prisijungimo prie Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.


Sėkmingų studijų Mykolo Romerio Universitete.

Kviečiamieji, kurie patvirtino studijų sutartį ir norėtų ją nutraukti, turi užpildyti prašymą (prašymo forma) ir nuskanuotą atsiųsti el.paštu priemim@mruni.eu ar užpildyti asmeniškai atvykus į Universitetą.