Socialinė pedagogika ir ugdymas karjerai | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinė pedagogika ir ugdymas karjerai

Studijų programos kryptis Pedagogika
Valstybinis kodas 6121MX037
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų bakalauras (Pedagogikos krypties), pedagogo kvalifikacija
Studijų trukmė Nuolatinės - 3.5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1918 € už semestrą (2024 m.).

Vienintelės universitetinės socialinės pedagogikos ir ugdymo karjerai studijos Lietuvoje!

Jei visada norėjai ginti vaikų teises ir teikti profesionalią pagalbą mokytojams ir tėvams, leidžiančią labiau suprasti vieniems kitus ir padedančią susirasti draugų, tuomet siūlome išskirtines studijas, kurių metu galėsi realizuoti savo kūrybinį potencialą ir atskleisti organizacinius gebėjimus.

Programos tikslas

Socialinės pedagogikos ir ugdymo karjerai studijos yra skirtos parengti pedagogikos bakalaurus, socialinius pedagogus, turinčius socialinės pedagoginės pagalbos ir karjeros paslaugų teikimo kompetenciją. Studijų programos absolventai įgis teorinių ir praktinių žinių, reikalingų socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir jo šeimai teikimui. Taip pat įgis kompetenciją teikti mokiniams ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugą, todėl turės didesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes. Baigusieji programą galės dirbti ne tik švietimo institucijose, bet ir kitose nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse, įstaigose ar organizacijose karjeros specialistu (konsultantu), gebančiu teikti karjeros valdymo, karjeros stebėsenos, personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • planuoti ir teikti socialinę pedagoginę pagalbą ir karjeros konsultavimo paslaugas;
 • padėti ne tik sau, bet ir kitiems;
 • spręsti kylančius konfliktus bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • burti bendruomenę komandiniam darbui;
 • rengti ir įgyvendinti įvairiausius projektus;
 • kūrybiškai organizuoti laisvalaikio renginius;
 • planuoti savo ir kitų karjerą, taikyti koučingo strategijas, padedant išgryninti karjeros tikslus.

Karjeros perspektyvos:

 • bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose;
 • profesinio mokymo įstaigose;
 • švietimo skyriuose;
 • pedagoginėse psichologinėse tarnybose;
 • nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose;
 • šeimos paramos, reabilitacijos ir specializuotuose centruose;
 • ligoninėse ar kurti nuosavą verslą.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Edukologija

6

Karjeros projektavimo pagrindai

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Socialinė pedagogika

6

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mediacija socialinėje veikloje

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Raidos ir pedagoginė psichologija

9

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Stebimoji socialinė pedagoginė praktika

3

Supervizijos pagrindai

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas

3

Įtraukusis ugdymas

6

Socialinė psichologija

3

Socialinio pedagogo asistento praktika

6

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas

6

Vaiko teisių apsauga

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Delinkventinė pedagogika

6

Kritinio mąstymo ugdymas

6

Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas

6

Socialinis pedagoginis ir karjeros konsultavimas

6

Ugdymo teorijos ir filosofija

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Familistika

3

Pagalbos grupių organizavimas sociopedagoginėje praktikoje

6

Savarankiška socialinė pedagoginė ir karjeros konsultavimo praktika

9

Socialinio ugdymo technologijos

6

Ugdymas karjerai

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Karjeros paslaugų įveiklinimas švietimo įstaigoje

3

Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai

6

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

Refleksyvioji socialinė pedagoginė ir karjeros konsultavimo praktika

12

Socioedukaciniai projektai ir programos

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Švietimo institucijų vadyba

6

Tarpkultūrinė komunikacija ir bendruomenės ugdymas

6

Tyrimo duomenų apdorojimo programos

3

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Studijų programą rekomenduoja
Kitos šios krypties studijų programos