Viešasis valdymas ir lyderystė | Studijos Lietuvoje | MRU

Valstybės valdymas ir lyderystė

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6121LX054
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės - 1477 € už semestrą (2024 m.).

Daugeliui įdomu, kaip yra valdoma valstybė ir priimami sprendimai, darantys įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Būtent „Valstybės valdymo ir lyderystės“ studijos padės suprasti ir atpažinti dėsningumus, įgyvendinant viešąją politiką, priimant teisės aktus ir įstatymus, atliekant administravimo bei valstybės tarnybai priskirtinas funkcijas. „Valstybės valdymo ir lyderystės“ studijos glaudžiai susijusios su Valstybės tarnautojų kompetencijų modeliu ir atitinka valstybės tarnybos pareigybių reikalavimus. O bendradarbiaujant su LR Seimo, Vyriausybės, Vidaus reikalų ir kitų ministerijų, Valstybės tarnybos departamento bei savivaldybių atstovais, suteikiama galimybė susipažinti su viešojo valdymo aktualijomis ir tendencijomis. Studijų programoje „Valstybės valdymas ir lyderystė“ pagrindinis dėmesys skiriamas šiuolaikinio viešojo valdymo ir  lyderystės viešajame administravime koncepcijai.

Programos tikslas

Valstybės valdymo ir lyderystės studijos skirtos parengti specialistus, gebančius veikti nuolat kintančioje aplinkoje ir dirbti vadybinį–administracinį darbą viešajame sektoriuje, gebančius analizuoti viešąją politiką, identifikuoti ir spręsti problemas viešųjų organizacijų administravimo, žmogiškųjų išteklių vadybos, viešųjų finansų, administracinės teisės, strateginio valdymo, valdžios skaitmenizavimo, viešųjų e-paslaugų srityse, formuoti tyrimais ir atvirųjų duomenų analize grįstus sprendimus, prisidėti prie modernios, demokratinės ir pilietinės visuomenės principais grįstos, Lietuvos Valstybės kūrimo.

Studijų metu bus suteikta galimybė gilinti savo žinias tarptautiniu mastu: klausytis žinomų pasaulio viešojo administravimo mokslininkų paskaitas, dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. Taip pat įsitraukti į Viešojo valdymo studentų klubo ir Lyderystės akademijos veiklas.

 Plačiau apie Lyderystės akademiją čia.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • analizuoti ir kritiškai vertinti viešojo valdymo procesus;
 • praktiškai pritaikyti lyderystės, personalo vadybos, finansų valdymo ir viešojo administravimo žinias, dirbant valstybės tarnyboje;
 • organizuoti viešuosius pirkimus;
 • rengti strateginius projektus ir juos įgyvendinti;
 • suprasti, kaip yra valdomos viešojo sektoriaus organizacijos;
 • rasti tinkamus viešojo administravimo sprendimus įgyvendinant viešąją politiką;
 • rinkti ir analizuoti informaciją, padedančią prognozuoti viešojo valdymo tendencijas, valstybės raidą;
 • atliepti iššūkius ir siekius tobulinti viešojo valdymo procesus;
 • formuoti vadybos ir lyderystės pagrindu grįstą organizacijų veiklą viešajame sektoriuje.

Karjeros perspektyvos:

 • galimybė lanksčiai modeliuoti karjerą pritaikant savo gebėjimus tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiose ar nevyriausybinėse pelno nesiekiančiose organizacijose;
 • prioritetas valstybės tarnyboje (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, savivaldybių administracijos ir t. t.);
 • savęs realizavimas politinių partijų ar visuomeninių judėjimų veiklose.

Studijų išskirtinumas:

 • populiariausios viešojo valdymo studijos Lietuvoje;
 • vienintelės universitetinės viešojo valdymo bakalauro studijos Vilniaus mieste;
 • šios studijos – tarp pažangiausių studijų programų Lietuvoje;
 • jauki ir moderni mokymosi aplinka;
 • studijų turinys labiausiai atitinka valstybės tarnybos pareigybių reikalavimams;
 • plačios įsidarbinimo galimybės;
 • pasižymi tarptautiškumu.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo pagrindai

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Filosofija

6

Lyderystė

6

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Vadyba

6

Vietos valdžios sistemos

6

Viešieji ryšiai ir marketingas viešajame sektoriuje

6

Studijų įvadas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Viešieji finansai ir viešųjų pirkimų administravimas

6

Politologijos įvadas

6

Elektroninė valdžia ir skaitmeninės paslaugos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Regionų valdymas

6

Vietos bendruomenių vaidmuo viešojo valdymo sistemoje

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Viešojo valdymo teorijos ir sistemos

6

Lietuvos politinė sistema

6

Kursinis darbas

6

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Viešojo sektoriaus duomenų analitika ir dirbtinis intelektas

6

Gerovės valstybės modeliai

6

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Tvaraus vystymosi vadyba (anglų kalba)

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

1. Tarpasmeninė ir bendravimo kompetencija

 • Gebėjimas efektyviai bendrauti ir imtis lyderystės, organizuojant ir įgyvendinant įvairius projektus, grupinius darbus.

2. Planavimo ir organizavimo kompetencija

 • Gebėjimas siekiant užsibrėžtų tikslų dirbti, savarankiškai kaupiant, analizuojant ir interpretuojant informaciją, plėtoti idėjas ir jas kritiškai argumentuoti.
 • Gebėjimas paskirstyti vaidmenis komandos nariams veiklos tikslui pasiekti.

3. Kritiško ir savikritiško mąstymo kompetencija

 • Gebėjimas kritiškai mąstyti, sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, aptariant esminius klausimus, susijusius su įvairiais viešojo valdymo aspektais.
 • Gebėjimas kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai vertinti savo ir kitų darbo kokybę.

4. Prisitaikymo prie naujų situacijų, problemų sprendimo kompetencija

 • Gebėjimas mąstyti ir dirbti kūrybiškai, sprendžiant įvairias viešojo valdymo problemas ir imantis lyderio vaidmens įgyvendinant pokyčius.
 • Gebėjimas planuoti veiklą kritiškai vertinant prieštaringą informaciją iš skirtingų šaltinių.

 

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

5. Viešojo sektoriaus ir viešojo sektoriaus organizacijų išteklių (žmogiškųjų, finansinių ir pan.) valdymo kompetencija

 • Gebėjimas apibūdinti pagrindinius viešojo sektoriaus ekonomikos principus, biudžeto planavimo principus, įvairius viešųjų finansų aspektus.
 • Viešojo sektoriaus strateginio planavimo principų žinojimas ir gebėjimas valdyti viešąsias programas ir projektus.

6. Viešojo administravimo srities teisės aktų rengimo ir taikymo kompetencija

 • Gebėjimas parengti ir organizuoti teisės aktų taikymą procesuose, susijusiuose su viešojo administravimo veikla.

7. Informacinių technologijų, adaptuotų viešajam sektoriui, taikymo kompetencija

 • Gebėjimas viešojo valdymo institucijose (ypač savivaldybėse) taikyti ir pademonstruoti žinias informacinių technologijų bei elektroninių viešųjų paslaugų organizavimo srityse.
 • Gebėjimas identifikuoti ir išanalizuoti pagrindinius elektroninių viešųjų paslaugų modelius taikomus viešojo administravimo institucijose.

8. Šiuolaikinių socialinių, politinių bei demografinių tendencijų bei jų įtakos viešojo sektoriaus reformoms atpažinimo kompetencija

 • Gebėjimas argumentuotai paaiškinti demografinių, socialinių ir politinių procesų įtaką valstybės ir viešojo valdymo institucijoms.
 • Gebėjimas atlikti tyrimus, nustatančius demografinių procesų įtaką viešojo administravimo institucijoms.

9. Šiuolaikinių viešojo valdymo modernizavimo tendencijų analizės kompetencija

 • Žinios apie pagrindines viešojo administravimo teorijas, paradigmas, šiuolaikines viešojo administravimo modernizavimo, marketingo ir regionų administravimo tendencijas.
 • Gebėjimas taikyti šiuolaikinius socialinių mokslų (taip pat ir viešojo valdymo) tyrimų metodus.

10. Šiuolaikinių viešosios politikos įgyvendinimo principų ir bei viešojo sektoriaus vadybinių inovacijų taikymo kompetencija

 • Gebėjimas apibūdinti ir paaiškinti viešosios politikos formulavimo ir įgyvendinimo procesus, taikyti šiuolaikinius valstybės ir savivaldos institucijų vadybos ir administravimo metodus, identifikuoti viešąjį interesą ir bendradarbiauti su piliečiais.
 • Gebėjimas palyginti valstybės tarnybos modelius Europos Sąjungos (ES) šalyse bei apibūdinti jų kaitos tendencijas.

11. Inovacijų vystymo ir modernių vadybinių veiklos principų taikymo įvairiose viešojo sektoriaus organizacijose kompetencija

 • Gebėjimas taikyti šiuolaikinės vadybos principus įvairiose viešojo valdymo kryptyse ir srityse (regionų, švietimo, energetikos, muitų, mokesčių, aplinkosaugos, socialinių ir teisėsaugos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei projektų rengimo ir kt.).
 • Gebėjimas apibūdinti ir paaiškinti šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių viešojo valdymo realijose.

12. Šiuolaikinių žmogiškųjų išteklių vadybos principų taikymo kompetencija

 • Gebėjimas taikyti šiuolaikinius personalo (žmogiškųjų išteklių) valdymo principus viešojo sektoriaus organizacijose, spręsti darbuotojų konfliktus.
 • Gebėjimas savarankiškai mokytis tolimesniam šiuolaikinių žmogiškųjų išteklių valdymo principų pažinimui.
Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai