Švietimo ir mokslo politika ir vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Švietimo ir mokslo politika ir vadyba („NextGenerationEU“ projektas)

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kaina Kompensuojama iš projekto lėšų

Kviečiame švietimo įstaigų darbuotojus į Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis finansuojamas magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete. Studentų priėmimas vyks nuo birželio 5 d.

Mykolo Romerio universitetas kviečia švietimo įstaigų vadovus (-es) ar jais tapti ketinančius pedagogus (-es) į nemokamas specializuotos programos „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ (pagal „NextGenerationEU“ projektą) magistrantūros studijas. Magistrantūros studijų programa siekiama parengti kompetentingus švietimo įstaigų vadovus ir vadoves, suteikiant jiems būtinų kompetencijų konkuruoti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse rinkose.

Programos tikslas

Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius formuoti, įgyvendinti ir vertinti švietimo ir mokslo politikos procesus, organizuoti švietimo ir mokslo institucijų veiklą, vykdyti konsultacinę ir ekspertinę veiklą bei ketinantiems kurti ar plėtoti švietimo paslaugų verslą. Studijos padės išsiugdyti aukštas asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, strateginio mąstymo, pokyčių valdymo, vadovavimo ugdymui kompetencijas.

Šios antrosios pakopos studijos yra unikalios tuo, jog padeda suvokti švietimo ir mokslo sektoriaus vidinę bei išorinę aplinką, eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką būtiniems pokyčiams. Taip būsimi ir esami visų grandžių švietimo ir mokslo politikai, vadovai, administratoriai ar kiti specialistai turi galimybę praktiškai taikyti įgytas žinias ir kompetencijas švietimo ir mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose ne tik Lietuvos, Europos Sąjungos, bet ir kitų tarptautinių organizacijų bei institucijų, dirbančių švietimo srityje, mastu.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti vadovais, ekspertais, konsultantais, mentoriais, projektų vadovais nacionalinėse ir tarptautinėse švietimo institucijose, savivaldybių skyriuose ar viešojo sektoriaus padaliniuose, atsakinguose už švietimo politikos tikslų formulavimą ir įgyvendinimą, taip pat turės teorinių ir praktinių žinių savarankiškai kurti ir plėtoti švietimo paslaugų verslą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

Nuolatinės studijos

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes Kreditai (ECTS)
1 KURSAS 60
1 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
Vadyba* 3
Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 6
Mokslinių tyrimų metodologija 6
Viešųjų paslaugų vadyba 6
Žmogiškųjų išteklių vadyba mokykloje 6
Lyderystė mokymui ir mokymuisi 6
2 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24
Švietimo ir mokslo įstaigų valdymas 6
Švietimo strateginis valdymas ir politikos analizė 6
Tarptautinių švietimo projektų vadyba 6
Magistro baigiamasis darbas 6
Pasirenkami (vienas) 6
Inovacijų politika ir vadyba 6
Modernių ugdymo technologijų valdymas 6
Švietimo komunikacija ir rinkodara 6
Švietimo teisinis reguliavimas 6
Viešojo administravimo lyginamoji analizė 6
2 KURSAS 30
3 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
Mokslinė tiriamoji praktika 6
Magistro baigiamasis darbas 24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

1. Mokymosi ir veikimo dinamiškai besikeičiančioje aplinkoje kompetencija

 • Demonstruoja aktualias politikos formulavimo ir jos įgyvendinimo žinias, šiuolaikiškus administracinius gebėjimus ir siekimą juos tobulinti.
 • Geba įvardinti galimas problemas, jų alternatyvas ir išsprendimo būdus, taikyti šiuolaikinius socialinių mokslų tyrimų metodus.

2. Vadovavimo, reagavimo į naujas situacijas ir problemų sprendimo kompetencija

 • Geba integruoti žinias, rinkti, sisteminti informaciją ir duomenis situacijoms vertinti, interpretuoti surinktą informaciją, nustatyti esmines problemas ir sisteminiu požiūriu įvertinti jų sprendimų galimybes.
 • Geba atskleisti švietimo institucijų veiklos galimybes, vadovauti joms, skatinti struktūrinius, funkcinius, veiklos turinio pokyčius, palyginti švietimo sistemų modelius Europos Sąjungos (ES) šalyse bei išanalizuoti jų kaitos tendencijas.

3. Komunikavimo informacinėje erdvėje ir bendravimo su įvairiomis interesų grupėmis kompetencija

 • Geba, pasinaudodamas mokslinėmis žiniomis, sklandžiai ir argumentuotai perteikti mintis, teikti konsultacijas, vykdyti ekspertinę veiklą švietimo valdymo klausimais, užmegzti ir plėtoti kontaktus su socialiniais partneriais.
 • Geba pateikti savo analitines išvadas ir pasiūlymus iš savo veiklos srities, grįsti bendravimą ir bendradarbiavimą su interesų grupėmis įgytomis žiniomis ir praktine patirtimi, kurti pasitikėjimo ir įsipareigojimo bendriems tikslams atmosferą.

4. Iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencija

 • Geba taikyti šiuolaikinės vadybos principus švietimo valdymo procesuose, įgyja savarankiško mokymosi, analitinių ir apibendrinimo įgūdžių, reikalingų iniciatyvumui, verslumui ir lyderystei ugdyti.
 • Geba būti iniciatyvus švietimo institucijos veikloje, inicijuoja pokyčius ir geba jiems vadovauti, geba analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių švietimo valdyme.

5. Mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo kompetencija

 • Gebėjimas inicijuoti, organizuoti ir savarankiškai atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius mokslinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti visuomenės socialines permainas, interpretuoti rezultatus tarpdalykiniu požiūriu, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę perspektyvą.
 • Gebėjimas taikyti mokslinių tyrimų rezultatus praktinėje veikloje, ieškant geriausių veiklos sprendimų nuolat kintančių, neapibrėžtų ir kompleksinių situacijų sąlygomis.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

6. Švietimo ir mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo kompetencija

 • Žino švietimo ir mokslo politikos formavimo etapus, supranta švietimo sektoriaus vidinę ir išorinę aplinką. Geba taikyti politinės analizės procedūras ir priemones.
 • Žino naujausias pasaulines viešojo valdymo tendencijas, suvokia eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką švietimo ir mokslo valdymo pokyčiams.

7. Švietimo ir mokslo procesų valdymo analizės ir vertinimo kompetencija

 • Geba numatyti švietimo ir mokslo institucijų perspektyvas, integracines galimybes, argumentuotai pagrįsti demografinių, socialinių ir politinių procesų įtaką švietimo ir mokslo valdymo institucijoms.
 • Geba analizuoti ir vertinti esamą situaciją ir numatyti jos pokyčius, institucijos galimybes įtakoti situacijos pokyčius, dalyvauja sudarant veiklos strateginius planus, pasinaudoja strateginio valdymo žiniomis, tyrimų gebėjimais.

8. Švietimo ir mokslo politikos formavimo paveikimo kompetencija

 • Geba dalyvauti konkrečių sprendimų priėmime, teikia argumentuotus pasiūlymus sprendimams priimti.
 • Geba bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio švietimo ir mokslo institucijomis ieškant alternatyvų sprendžiant aktualias švietimo ir mokslo klausimus.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti 

Valstybės ar savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai, jų pavaduotojai ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai bei kiti pedagoginiai darbuotojai (esančių Pedagogų registre), kurie yra

 • baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas;
 • baigę kolegijas ir turi ne mažesnę nei dviejų metų darbo patirtį švietimo srityje.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Norėdami dalyvauti priėmime į „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ programą (pagal „NextGenerationEU“ projektą), turite atlikti šiuos žingsnius nuo birželio 5 d. iki liepos 1 d.:

 • Stojantys prašymą ir dokumentų kopijas pateikia el.paštu priemimas@mruni.eu nuo birželio 5 d. iki liepos 1 d.;
 • Prašyme nurodomas pageidavimas būti priimtam į VNF vietas (kurios kompensuojamos projekto lėšomis).
 • Sulaukti kvietimo studijuoti. Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo el.paštą.
 • Gavus kvietimą (planuojama liepos 3 d.), stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Sutartis patvirtinama prisijungiant prie sutarčių patvirtinimo sistemos.
 • Studijų sutartis ir jo priedas turi būti patvirtinta per tris darbo dienas nuo kvietimo gavimo.

Stojantieji į magistrantūros programą „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ studijas (pagal „NextGenerationEU“ projektą) turi pateikti šiuos dokumentus el.paštu priemimas@mruni.eu:

 • prašymą priimti  į programą (formą rasite Word formatu čia, PDF formatu čia);
 • aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis;
 • pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas (pareigos, darbo trukmė);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • jei išsilavinimas įgytas užsienyje, reikia pateikti ir įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija: www.skvc.lt) arba ne vėliau nei tris dienas iki dokumentų padavimo pabaigos atsiųsti dokumentų kopijas MRU Nacionalinio priėmimo grupei el. paštu priemimas@mruni.eu jų pripažinimo procedūroms.

Nutraukus studijas, asmuo privalės grąžinti kompensuojamas lėšas (2024 m. programos semestro norminė kaina yra 2192 eurai).

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks du-trys kartus per savaitę darbo dienomis vakarais nuo 16.20 val. iki 21 val. nuotoliu ir šeštadieniais (apie 6 val.) nuo 9 val. gyvai.