Globalus verslas ir modernioji rinkodara | Studijos Lietuvoje | MRU

Globalus verslas ir modernioji rinkodara (anglų k.)

Studijų programos kryptis Verslas
Valstybinis kodas 6121LX053
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės - 3 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1477 € už semestrą (2024 m.).

Programos tikslas

Globalus verslas ir modernioji rinkodara yra viena įdomiausių ir mažiausiai nuspėjamų sričių. Taip yra dėl to, kad konkurencinis pranašumas, modernios šiuolaikinės technologijos ir e-verslo globalumas leidžia ieškoti kūrybinių sprendimų ne tik kuriant naujas pardavimo strategijas, bet ir griaunant stereotipus. Jei patinka ieškoti netradicinių sprendimų būdų, įgyvendinti kūrybines idėjas ir ambicingai siekti savo užsibrėžtų tikslų, šios studijos skirtos Tau! 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijasTu gebėsi:  

 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti rinkodaros veiklas bei procesus; 
 • savarankiškai pasirinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones, reikalingas rinkodaros kampanijų įgyvendinimui; 
 • taikyti modernios rinkodaros veiksmus globalioje ir /ar tarptautinėse rinkose; 
 • analizuoti verslo informacijos duomenis bei suprasti potencialių vartotojų elgseną tarptautinėse rinkose; 
 • perteikti verslo ir rinkodaros srities žinias ir supratimą specialistams bei kitiems besimokantiesiems; 
 • prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę bei jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
 • orientuotis nuolat besikeičiančioje globalioje verslo aplinkoje. 

Karjeros perspektyvos 

 • atskirų regionų verslo institucijose;
 • steigti ar vadovauti Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms bei jų padaliniams, veikiantiems įvairiose verslo srityse;
 • dirbti funkciniuose verslo  tinklų padaliniuose – vadybos, ekonominės analizės, planavimo, valdymo, finansų, apskaitos, marketingo, tarptautinių ryšių ar informacijos skyriuose. 

Šiuo metu mūsų absolventai sėkmingai dirba Lietuvos bankuose (AB SEBSwedbankDNB, Lietuvos bankas, Finasta), finansinių paslaugų įmonėje Western Union, audito kompanijose (KPMG, DELOITTE), įvairiose įmonėse (GIRTEKA, BALTPOOL, UAB Storebrand Baltic). 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

Mikroekonomika

6

Derybų menas

6

Verslo matematika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Makroekonomika

6

Verslo statistika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Filosofija

3

Globalaus verslo kūrimas ir valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Informacijos krizių valdymas

6

Procesų valdymas

6

Verslo modeliai

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Verslo psichologija

6

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

Žmogiškųjų išteklių valdymas

6

Verslo biudžetų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kokybės vadyba

6

Tarpkultūrinė vadyba ir komunikacija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Žinių ir inovacijų vadyba

6

Startuolių kūrimas ir antreprenerystė

6

Socialinių medijų rinkodara

6

Tarptautinė prekyba ir rinkodara

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Lyderystė

6

Pardavimai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Inovacijų ir produktų vystymas

6

Prekės ženklo valdymas

6

Projektų valdymas

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Verslo rizikos valdymas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Kritinio mąstymo ir kūrybiško reagavimo į įvairias situacijas kompetencija
  • Gebėjimas kūrybiškai planuoti ir organizuoti įvairių globalaus verslo procesų veiklą bei kritiškai mąstyti nustatant, įvertinant ir plėtojant įvairias verslo galimybes bei atsižvelgiant į ekonomikos pokyčius ir globalizacijos tendencijas.
  • Gebėjimas atpažinti verslo sistemose kylančias problemas panaudojant tam tinkamus socialinius, matematinius ir statistinius tyrimo metodus, jų pagalba fiksuoti, atrinkti, analizuoti bei apibendrinti duomenis iš įvairių tikslingai parinktų šaltinių.
  • Gebėjimas pasinaudoti specializuotais informacinių technologijų įrankiais kuriant ir valdant verslo sistemas, disponuoti komunikaciniais bei informacijos valdymo įgūdžiais vaizdžiai ir argumentuotai pristatant kiekybinę ir kokybinę verslo procesų informaciją.
 1. Socialinė kompetencija
  • Gebėjimas etiškai bei tolerantiškai bendrauti ir plėtoti ryšius su verslo partneriais ir vartotojais, atsižvelgiant į egzistuojančius kultūrinius skirtumus bei integracijos į kitų šalių verslo sistemas sąlygas.
 1. Asmeninio tobulėjimo kompetencija
  • Gebėjimas demonstruoti asmeninę iniciatyvą formuojant, dirbant ir vadovaujant komandiniam darbui ir prisiimti atsakomybę sprendžiant įvairias verslo problemas.
  • Gebėjimas savarankiškai organizuoti mokymosi veiklą, taikyti joje mokslinio darbo įgūdžius.
  • Gebėjimas valdyti asmeninę karjerą ir užtikrinti sėkmingą integraciją darbo rinkoje.
  • Gebėjimas suprasti kultūrinių skirtumų įtaką socialinėms sąveikoms, taikyti praktiškai tarpkultūrinio bendravimo principus ir efektyviai veikti kitoje kultūroje.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Globalaus verslo steigimo, vadovavimo ir plėtojimo kompetencija
  • Gebėjimas taikyti bendrojo humanitarinio ir socialinio lavinimo žinias, siekiant suprasti ir vertinti vadybinius, socialinius ir politinius reiškinius.
  • Gebėjimas taikyti fundamentines žinias apie įvairias socialines ir verslo sistemas bei jose vykstančius procesus, siekiant juos kritiškai ir kūrybiškai išanalizuoti bei įvertinti ir priimti sprendimus.
  • Gebėjimas taikyti organizacinius ir verslumo gebėjimus ugdančius vadybos ir verslo administravimo bei vadovavimo žinias.
  • Gebėjimas pritaikyti marketingo, apskaitos ir finansų, žmogiškųjų išteklių, teisės ir kt. žinias.
  • Gebėjimas panaudoti specialiąsias žinias apie verslo sistemų esmę, kūrimą ir įmonių tinklaveiką, verslo ryšių vystymosi dėsningumus ir jų kaitos priežastis, vertės grandinės kūrimą, modelius bei rizikos valdymo ypatumus skirtingose verslo įmonėse.
 1. Politinių, ekonominių, socialinių bei technologinių reiškinių įtakos globalaus verslo vystymui analizės ir vertinimo kompetencija
  • Gebėjimas suprasti ir atsakingai bei kūrybiškai taikyti fundamentaliųjų, socialinių bei humanitarinių mokslų teorijas, koncepcijas, paradigmas, modelius ir tyrimo metodus.
  • Gebėjimas suprasti ir savarankiškai analizuoti verslo aplinkos pokyčius, projektuoti ir modeliuoti verslą bei identifikuoti ir kritiškai vertinti verslo įmonėje vykstančius procesus.
  • Gebėjimas kurti šiuolaikišką verslo žmogiškųjų išteklių motyvacijos sistemą ir taikyti informacines technologijas.
 1. Projektų valdymo globalaus verslo plėtros srityje kompetencija
  • Gebėjimas analizuoti verslo subjektų ūkines, finansines operacijas, apskaičiuoti įvairius rodiklius ir mokėti paaiškinti jų tarpusavio ryšį bei įtaką globalaus verslo sistemos efektyviam funkcionavimui.
  • Gebėjimas parengti tyrimo instrumentus verslo sistemų procesams analizuoti ir vertinti.
  • Gebėjimas rinkti informaciją apie verslo sistemas naujausių informacinių technologijų pagalba, taikyti jose įdiegtus kiekybinius ir kokybinius socialinių reiškinių tyrimo metodus, priimti sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
  • Gebėjimas generuoti verslo idėjas, numatyti ar tobulinti veiklos strategiją, kurti ir įgyvendinti verslo projektus.
  • Gebėjimas tirti išteklių įsigijimo ir racionalaus panaudojimo galimybes, analizuoti ryšių su partneriais ir vartotojais palaikymo ir plėtojimo galimybes, identifikuoti vartotojų poreikius.
  • Gebėjimas įvertinti verslo įmonės operacinę riziką, prisitaikyti prie rinkų ir vartotojų keliamų reikalavimų, konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose.
  • Gebėjimas vykdyti verslo įmonės veiklos buhalterinę apskaitą, taikyti apskaitos duomenų kaupimo, atrankos ir analizės žinias, apskaitos informacinių sistemų žinias.
 1. Globalaus verslo komunikacijos kompetencija
  • Gebėjimas komunikuoti ir prezentuoti atliktų tyrimų rezultatus, remiantis įvairiais rinkos tyrimų ir įžvalgos metodais bei informacijos šaltiniais.
  • Gebėjimas veikti ir komunikuoti tarpkultūrinėje verslo aplinkoje.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai