Vertimas ir redagavimas | Studijos Lietuvoje | MRU

Vertimas ir redagavimas

Studijų programos kryptis Vertimas
Valstybinis kodas 6121NX054
Suteikiama kvalifikacija Humanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės - 3,5 m.
Studijų kalba Anglų ir Lietuvių
Studijų kaina 1918 € už semestrą (2024 m.)

Vertimas – viena seniausių žmonijos civilizacijos veiklų, tačiau vertėjų kaip mediatorių tarp tautų ir kultūrų poreikis šiandien yra išaugęs kaip niekad. Vertėjai-redaktoriai yra reikalingi leidykloms, jų stinga rengiant enciklopedijas, originalius ir verstinius mokslo ir mokslo populiarinamuosius leidinius užsienio naujienų ir verslo skyriams, vertimų biurams, privačioms ir valstybinėms institucijoms. Anglų kalba yra procedūrinė ES institucijų kalba, tapusi jungiamąja ES šalių kalba (bridge language).

Programos tikslas

Vertimo ir redagavimo studijos yra taikomojo pobūdžio, siejančios labai artimas sritis – vertimą raštu ir redagavimą. Kviečiame į  studijas, kurios savo aprėptimi suteiks įvairių kalbų, literatūros, kultūros žinių bei išmanymo ir išugdys praktinius vertimo  ir redagavimo gebėjimus. Didelį dėmesį skiriame praktikoms, kurių metu studentai  tobulina vertimo ir redagavimo gebėjimus, ugdo savo iniciatyvumą ir  „pasimatuoja“ ateities profesiją. Tikime, kad praktikos padės pasitikrinti ir įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, ir ugdyti jūsų verslumą bei iniciatyvumą. Vertėjo-redaktoriaus darbas yra kūrybinis procesas, reikalaujantis pasaulio literatūros ir kultūros pažinimo, kūrybinių ir analitinių gebėjimų.  

Greta anglų filologijos studijų siūlomos alternatyviai pasirenkamų penkių kalbų (prancūzų, ispanų, vokiečių, norvegų arba korėjiečių) studijos suteiks galimybę praplėsti savo kalbinį repertuarą. Anglų kalbos studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo mokykloje pasiekto anglų kalbos lygio (B1-B2). Antrosios užsienio kalbos studijos pradedamos nuo pradinio lygio (A1). Atlikus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos užsienio kalbų praktinės žinios ir gebėjimai.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Programoje dirba patyrę užsienio kalbų dėstytojai. Jiems talkina dėstytojai atvykę iš kitų užsienio universitetų. Studentų vertimo ir redagavimo kompetencijas padeda ugdyti vertėjai profesionalai. Pasirašytos socialinės partnerystės sutartys su vertimo įmonėmis ir leidyklomis sudaro puikias galimybes studentams atlikti praktiką profesionalų komandose.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), vadovaudamasis ekspertų išorinio vertinimo vertimo krypties studijų išvadomis, 2022-04-11 akreditavo pirmosios pakopos studijų Vertimo ir redagavimo programą  maksimaliam terminui – septyneriems metams.  

Karjeros perspektyvos

 • leidybos srityje,
 • vertimo biuruose,
 • valstybinėse ir nevalstybinėse humanitarinio profilio organizacijose,
 • kultūros įstaigose,
 • laikraščių ir žurnalų redakcijose, naujienų agentūrose, internetiniuose laikraščiuose,
 • tarptautinėse organizacijose ir verslo įmonėse, bendradarbiaujančiose su užsienio partneriais.

Įdomu! Ar gali konkuruoti Google vertėjas su profesionaliu vertėju?

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

JK ir JAV šalityra

6

Kalbotyros įvadas

6

Šiuolaikinė anglų kalba 1 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 2 (fonetika)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 1 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 1 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 1 (vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Šiuolaikinė anglų kalba 3 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 4 (morfologija)

3

Šiuolaikinė anglų kalba 5 (sintaksė)

3

Tekstynais grįsta leksikologija

6

Vertimo pradmenys

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 2 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 2 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 2 (vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra 1

6

Dalykinė anglų kalba ir vertimas (socialinė sritis)

6

Diskurso analizė

6

Literatūros analizės pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 3 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 3 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 3 (vokiečių)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra 2

6

Filosofija

6

Vertimo technologijos

6

Visuotinė literatūra

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba 4 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba 4 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba 4 (vokiečių)

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Akademinis rašymas

6

Dalykinė anglų kalba ir vertimas (humanitarinė sritis)

6

Literatūrinio teksto analizė ir vertimas

6

Vertimo praktika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (vokiečių)

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Kursinis darbas

6

Literatūrinio teksto vertimas

6

Redagavimo praktika

6

Verstinio teksto redagavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (ispanų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (kinų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (korėjiečių)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (norvegų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (prancūzų)

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (vokiečių)

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Kvalifikacinė vertimo ir redagavimo praktika

9

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

1. Mokymosi mokytis kompetencija

 • Gebėjimas savarankiškai organizuoti mokymosi ir darbinę veiklą, taikyti joje praktinio ir mokslinio darbo įgūdžius.
 • Gebėjimas įsisavinti bendrųjų universitetinių studijų žinias ir taikyti jas studijų ir profesinėje veikloje.

2. Socialinė kompetencija

 • Gebėjimas dirbti grupėje prisiimant atsakomybę už atliktą darbą.
 • Gebėjimas bendradarbiauti daugiakultūrinėje aplinkoje suprantant kultūrinius bei papročių skirtumus.

3. Asmeninio tobulėjimokompetencija

 • Gebėjimas imtis iniciatyvos bei ugdyti verslumą, spręsti iškilusias problemas, jas kritiškai įvertinant.
 • Gebėjimas tobulėti asmeninėje ir profesinėje veikloje, analizuojant ir kritiškai vertinant įgytą studijų ir darbinę patirtį, remiantis bendražmogiškosiomis vertybėmis, tolerancija.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

4. Kalbos reiškinių supratimo, įsisavinimo ir analizės kompetencija

 • Fundamentaliosios žinios apie studijuojamas kalbas ir jų struktūrą: kalbų struktūriniai elementai, jų funkcijos, tarpusavio ryšiai, vartojimas komunikacijos akte ir tyrimo metodai.
 • Gebėjimas taikyti filologijos ir tarpdisciplininius tyrimo metodus kalbos reiškiniams analizuoti.

5. Užsienio kalbų komunikacinė kompetencija

 • Gebėjimas vartoti užsienio kalbą sakytinėje ir rašytinėje tarpkultūrinėje komunikacijoje.
 • Gebėjimas bendrauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstant savo mintis (nuomonę diskutuojamu klausimu, atliktų tyrimų eigą ir rezultatus ir kt.) specialistų ir ne specialistų auditorijoms.

6. Vertimo veiklos kompetencija

 • Žinios apie vertimo teorijos bei praktinės vertimo veiklos principus, vertimo procesą, metodus, strategijas, skirtingų funkcinių stilių tekstų vertimo specifiką bei vertimo įrankius.
 • Gebėjimas taikyti teorines žinias ir vertimo analizės metodus praktinėje vertimo veikloje.
 • Gebėjimas versti raštu humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstus, taisyklingai ir sklandžiai perteikiant turinį ir stilistiką bei atsižvelgiant į teksto tikslą, funkcijas ir sociokultūrinį kontekstą.
 • Gebėjimas naudotis vertėjams skirtomis duomenų bazėmis, terminų bankais, tekstynais, kompiuterinio vertimo programomis bei ir kitais skaitmeniniais vertimo įrankiais.

7. Redagavimo veiklos kompetencija

 • Žinios apie redagavimo teorijos bei praktinės redagavimo veiklos principus, procesą, strategijas, redagavimo specifiką bei įrankius.
 • Gebėjimas redaguoti tekstus taikant bendrines lietuvių kalbos kodifikuotas normas ir funkcinio stiliaus reikalavimus bei atsižvelgiant į teksto autoriaus individualų stilių.
 • Gebėjimas naudotis redaktoriams skirtais skaitmeniniais kalbos reiškinių vertinimo, taisymo ištekliais (elektroniniais žodynais, terminų bankais ir kt.)

8. Literatūros ir šalityros reiškinių supratimo ir analizės kompetencija

 • Žinios apie studijuojamų kalbų šalių literatūrą, istoriją, kultūrą ir jų sąsajas pasauliniame kontekste bei bendrųjų universitetinių studijų dalykų žinios, reikalingos vertėjo-redaktoriaus veiklai.
 • Gebėjimas taikyti filologijos ir tarpdisciplininius tyrimo metodus literatūros ir kultūros reiškiniams analizuoti.

9. Mokslinės tiriamosios veiklos kompetencija

 • Gebėjimas atlikti gretinamąją studijuojamų kalbų, literatūros ir kultūros reiškinių analizę ir interpretuoti gautus rezultatus.
 • Gebėjimas atlikti išversto teksto tyrimą, įvertinant vertimo modelį, metodus, strategijas, stilių ir jų privalumus ir trūkumus.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Užsienio kalba (Anglų k.) 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k., anglų k. )

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 17.45 val. Per dieną vyksta ne daugiau keturių užsiėmimų.

 
Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai
Kitos šios krypties studijų programos