Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos | Studijos Lietuvoje | MRU

Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos (anglų k.)

Studijų programos kryptis Filologija
Valstybinis kodas 6121NX052
Suteikiama kvalifikacija Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1918 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Pietų Korėja visame pasaulyje garsėja ne tik pažangiausiomis technologijomis, bet ir lyderiauja tarp ekonomiškai stipriausių šalių daugelyje kitų sričių. Dėl to pristatome unikalią galimybę studijuoti anglų kalbą ir pažinti Korėją per jos kalbą ir kultūrinius ypatumus. 

Dalykinės (teisės, verslo) anglų kalbos ir Korėjos studijos yra unikalios tuo, kad suteikia galimybę įgyti bendrą filologinį išsilavinimą, paklausius specializuotus dalykinės (viešojo administravimo ir verslo) užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus ir siūlo išskirtinę akademinę patirtį – metus studijuoti Pietų Korėjoje arba Korėjos studijų centruose Europos universitetuose, gilinant korėjiečių kalbos praktiką, rašybą, skaitymą ir kalbėjimą, šiuolaikinio šalies gyvenimo patirtį ir gausias bendraminčių draugų gretas.  

Šios studijų programos studentams sudaromos visos galimybės vykti pagal mainus studijuoti į užsienio universitetus, pagilinti Korėjos kultūros, kalbos, literatūros ir istorijos žinias. Gabiausiems studentams, ieškoma galimybių konkurso būdu skirti stipendijas pragyvenimo išlaidoms. 

Baigus studijas, Tu gebėsi:  

 • bendrauti dviem užsienio kalbomis (anglų ir korėjiečių) dalykinėje aplinkoje; 
 • analizuoti ir profesionaliai versti dalykinius tekstus; 
 • užtikrinti sklandžią tarpkultūrinę dalykinę komunikaciją su užsienio partneriais bendradarbiaujančiose institucijose; 
 • užmegzti ir puoselėti dalykinį dialogą tarp įvairių kultūrų atstovų. 

Karjeros perspektyvos:

 • ministerijų ir savivaldybių tarptautinių ryšių padaliniuose;
 • ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ar verslo kompanijose;
 • žiniasklaidos įmonėse;
 • turizmo agentūrose;
 • kultūros, švietimo ir informacijos centruose;
 • vertimų biuruose, leidyklose ir kitose įmonėse, kur reikalingi užsienio kalbų specialistai, suprantantys tarpkultūrinio bendravimo ypatumus;
 • studijuojantys programoje studentai nuo antrųjų studijų metų gali pasirinkti pedagogikos studijų modulį. Baigę studijas tokie studentai įgys ne tik filologijos krypties bakalauro kvalifikaciją, bet ir pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokytoju visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

JK ir JAV šalityra

6

Kalbotyros įvadas

6

Šiuolaikinė anglų kalba 1 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 2 (fonetika)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 3 (leksika)

6

Šiuolaikinė anglų kalba 4 (morfologija)

3

Šiuolaikinė anglų kalba 5 (sintaksė)

3

Tekstynais grįsta leksikologija

6

Vertimo pradmenys

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 1 (verslo sritis)

6

Diskurso analizė

6

Filosofija

6

Literatūros analizės pagrindai

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 2 (viešojo administravimo sritis)

6

Dalykinės kalbos teorija

6

Visuotinė literatūra

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Inovatyvūs užsienio kalbos mokymo metodai

6

Vertimo technologijos

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Akademinis rašymas

6

Skaitymas korėjiečių kalba

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 3 (teisės sritis)

6

Įvadas į Korėjos istoriją

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 5 (korėjiečių)

6

Šnekamoji korėjiečių kalba 1

6

Pasirenkamieji dalykai 4

6

Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba

6

Šnekamoji korėjiečių kalba 2

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Kursinis darbas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 2

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Laisvai pasirenkamas dalykas 3

6

Pranešimų ir ataskaitų rašymas korėjiečių kalba

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 4 (finansų sritis)

6

Esė rašymas korėjiečių kalba

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Antroji užsienio kalba ir šalityra 6 (korėjiečių)

6

Korėjiečių kultūra ir dizainas

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Profesinė praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)  

 1. Savarankiškas mokymasis ir asmeninis tobulėjimas
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti studijų ir profesinę veiklą; taikyti joje praktinio ir mokslinio darbo įgūdžius. 
 • Gebėjimas valdyti asmeninę karjerą ir sėkmingai integruotis į darbo rinką. 
 1. Informacijos valdymas
 • Gebėjimas dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais, kritiškai vertinti ir praktiškai panaudoti dalykinę ir kitokią informaciją. 
 1. Socialinė-komunikacinė 
 • Gebėjimas suprasti kultūrinių skirtumų įtaką socialinėms sąveikoms bei bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. 
 • Gebėjimas dirbti grupėje prisiimant atsakomybę už atliktą darbą.  

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)  

 1. Visuotinės kalbos kompetencija: visuotinės anglų kalbos ir korėjiečių kalbos reiškinių supratimas ir analizė, visuotinės kalbos vartojimas tarpkultūrinėje komunikacijoje
 • Fundamentaliosios žinios apie studijuojamas kalbas ir jų struktūrą: kalbų struktūriniai elementai, jų funkcijos ir vartojimas komunikacijos akte. 
 • Gebėjimas vartoti visuotinę anglų kalbą ir korėjiečių kalbą sakytinėje ir rašytinėje tarpkultūrinėje komunikacijoje. 
 • Gebėjimas rinkti anglų kalbos ir korėjiečių kalbos duomenis ir analizuoti juos taikant įvairius tyrimo metodus.  
 1. Dalykinės kalbos kompetencija: dalykinės kalbos reiškinių supratimas ir analizė, dalykinės kalbos vartojimas tarpkultūrinėje komunikacijoje
 • Žinios apie dalykinę kalbą ir jos specifiką: dalykinės kalbos skiriamieji bruožai, tipai ir formos, vertimo teorijos pagrindai. 
 • Gebėjimas vartoti dalykinę užsienio kalbą sakytinėje ir rašytinėje tarpkultūrinėje komunikacijoje. 
 • Gebėjimas rinkti tam tikros srities dalykinės kalbos duomenis ir analizuoti juos taikant įvairius tyrimo metodus. 
 1. Literatūrinė ir kultūrinė kompetencija: literatūros ir kultūros reiškinių supratimas ir analizė
 • Žinios apie šalių, kurių kalbos studijuojamos, literatūrą, istoriją, kultūrą ir jų sąsajas pasauliniame kontekste. 
 • Gebėjimas taikyti literatūrologinius ir kultūrologinius tyrimo metodus literatūros ir kultūros reiškiniams analizuoti. 
 • Gebėjimas rinkti ir analizuoti literatūros ir kultūros duomenis bei lyginti skirtingų šalių literatūros ir kultūros reiškinius.    
 1. Vertimo veiklos 
 • Žinios apie vertimo teorijos bei praktinės vertimo veiklos principus, vertimo procesą, metodus, strategijas, skirtingų funkcinių stilių tekstų vertimo specifiką bei vertimo įrankius. 
 • Gebėjimas versti raštu dalykinio pobūdžio tekstus, naudojantis terminų bankais, tekstynais, kompiuterinio vertimo programomis ir kitais skaitmeniniais vertimo įrankiais 
 1. Mokslinės tiriamosios veiklos 
 • Gebėjimas atlikti kalbotyros, literatūrogijos ar kultūrologijos problemos tyrimą, taikant filologijos ir tarpdisciplinius tyrimo metodus. 
Priėmimo salygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Užsienio kalba (anglų k.) 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 17.45 val. Per dieną vyksta ne daugiau keturių užsiėmimų. Su užsieniečiais nespėjusiais gauti leidimo LLG bus dirbama hibridiniu būdu rudens semestrą

Pedagogikos studijų modulis

PAPILDOMOS KARJEROS GALIMYBĖS

Studijuojantys programoje studentai nuo antrųjų studijų metų gali pasirinkti pedagogikos studijų modulį. Baigę studijas tokie studentai įgys ne tik filologijos krypties bakalauro kvalifikaciją, bet ir pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokytoju visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.

Studijų programos vadovas:

doc. dr. Gintautė Žibėnienė
El. paštas: zibeniene@mruni.eu

KODĖL VERTA RINKTIS PEDAGOGIKOS MODULĮ?

 • Studijos yra nemokamos;
 • Įgysite pedagogo kvalifikaciją;
 • Praplėsite savo įsidarbinimo galimybes;
 • Galėsite tiesiogiai dalyvauti jauno žmogaus pozityvioje kaitoje.

PRIĖMIMAS

Pedagogikos studijų modelį galėsite studijuoti nuo antrojo kurso rudens semestro. Į studijas priimami studentai, neturintys akademinių įsiskolinimų už I kursą. Visiems pretendentams organizuojamas motyvacinis pokalbis.

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Studijos vykdomos keturis semestrus, viename semestre studijuojant du studijų dalykus.

Užsiėmimai vykdomi penktadieniais nuo 16.15 val. iki 21.00 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu universitete.

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

Studijose yra privalomos dvi praktikos. Sudaroma galimybė suderinti praktikos atlikimą su pagrindinės programos praktika. Praktiką galima atlikti anksčiau, šią galimybę suderinus su Praktikos vadovu.

STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Kiekvieną semestrą įvertinami modulio klausytojo pasiekimai.

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai

Kreditai (ECTS)

1 SEMESTRAS

9

Pedagogika

3

Raidos ir pedagoginė psichologija

6

2 SEMESTRAS

12

Psichopedagoginės ugdymo technologijos

6

Pedagoginės veiklos modeliavimas

6

3 SEMESTRAS

21

Dalyko didaktika

6

Pedagoginė praktika

15

4 SEMESTRAS

18

Pedagoginė praktika

15

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

 

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai