Stojantiems į bakalauro studijų I kursą


STOJANTIEMS 2015 METAIS Į BAKALAURO STUDIJAS

Studijų programos

1 lentelė

Studijų programa
Studijų forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų apskaita
3,55 Apskaitos bakalauras
Finansų ekonomika
3,5 5 Ekonomikos bakalauras
Teisė ir muitinės veikla
3,5 5 Teisės bakalauras
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
3,5 5 Verslo bakalauras
Politikos ir vadybos fakultetas
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų arba vokiečių)
3,5- Filologijos bakalauras
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų arba vokiečių) su viešojo administravimo gretutinėmis studijomis

4- Filologijos bakalauras

Organizacijų vadyba
3,5-
Verslo ir vadybos bakalauras
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija
3,5 5 Komunikacijos bakalauras
Turizmo vadyba ir paveldas

3,5 5 Vadybos bakalauras
Vertimas ir redagavimas
3,5 - Vertimo bakalauras
Viešasis administravimas
3,5 5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba
3,5 5 Politikos mokslų bakalauras
Socialinių technologijų fakultetas
Internetinis valdymas ir komunikacija
3,5 - Verslo ir vadybos bakalauras
Informatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.) kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja
4 - Informatikos bakalauras (jungtinis diplomas)
Komunikacija ir kūrybinės industrijos
3,5 5 Komunikacijos bakalauras
Psichologija
3,5 - Psichologijos bakalauras
Socialinis darbas
3,5 5 Socialinio darbo bakalauras ir socialinio darbuotojo kvalifikacija
Verslo informatika
3,5 5 Informatikos bakalauras
Socialinė komunikacija ir mediacija
3,5 5 Komunikacijos bakalauras
Laisvalaikio ir pramogų edukacija
3,5-Švietimo ir ugdymo bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla
3,5 - Teisės bakalauras
Verslo informatika
3,55 Informatikos bakalauras
Verslo ir medijų mokykla (Business and Media School)
Finansų ekonomika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu
3,5 - Ekonomikos bakalauras (dvigubas diplomas)
Verslo informatika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu
3,5 - Informatikos bakalauras (dvigubas diplomas)
Teisės fakultetas
Teisė
3,5 5 Teisės bakalauras
Teisė ir valdymas
3,5 5 Teisės bakalauras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas
3,5 5Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla*
3,5 5*** Teisės bakalauras
Teisė ir valstybės sienos apsauga*       
3,5 5*** Teisės bakalauras
Policijos veikla*
4 - Visuomenės saugumo bakalauras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - stojant papildomai yra laikomas motyvacinis testas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.
*** - priimami tik VRM pareigūnai.

2. Konkursinio balo dedamosios, papildomi balai, konkursinių eilių sudarymo principai.

2.1. Konkursinis balas sudaromas iš 2 lentelėje nurodytų keturių dedamųjų, 2.3. punkte papildomų kriterijų ir balų.
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas);
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas;

2.2. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas:

2.2.1. Asmenys, 2015  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 2.2.2. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.


Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai.


2 lentelė
Studijų programa Brandos egzaminas (pirmas dalykas)  Svertiniai
 koeficientai
Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys (antras dalykas)Svertiniai
koeficientai
Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys (trečias dalykas***)Svertiniai
koeficientai
Brandos egzaminas (ketvirtas dalykas)Svertiniai
koeficientai
Finansų ekonomika
 
Finansų ekonomika (anglų k.)
 
Finansų apskaita
matematika0,4istorija0,2geografija/
 užsienio k./

biologija/
 informacinės technologijos
 arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
 
Organizacijų vadyba
 
Turizmo vadyba ir paveldas
 
Internetinis valdymas ir komunikacija

matematika0,4istorija0,2geografija/
 užsienio k./

biologija/
 informacinės technologijos
 arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Komunikacija ir kūrybinės industrijos
 
Socialinė komunikacija ir  mediacija
 
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija

lietuvių kalba ir literatūra0,4informacinės technologijos 0,2geografija/
užsienio k./
 
matematika
arba menai
0,2Istorija (egz. arba met.)0,2
Teisė

Teisė ir ikiteisminis procesas

Teisė ir valdymas

Teisė ir muitinė veikla

Teisė ir penitencinė veikla
Istorija0,4matematika
 arba
 informacinės technologijos
0,2geografija/
 užsienio k./
informacinės technologijos/
matematika

arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Teisė ir policijos veikla**
 
Teisė ir valstybės sienos apsauga**
 
Policijos veikla**

Istorija0,4matematika arba informacinės technologijos0,2geografija/
 užsienio k./
informacinės technologijos/
matematika

arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Viešasis administravimas
 
Viešoji politika ir vadyba
 
Socialinis darbas
 
Istorija0,4matematika
 arba
 informacinės technologijos
0,2geografija/
 užsienio k./
informacinės technologijos/
matematika

arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Psichologija

matematika

0,4

biologija

0,2geografija/
 užsienio k./
informacinės technologijos/
 istorija
 
arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (prancūzų arba vokiečių)
 
Vertimas ir redagavimas
užsienio k.0,4Istorija0,2

matematika/

biologija/

antroji (kita) užsienio k./

informacinės technologijos

arba menai

0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Laisvalaikio ir pramogų edukacija
 
lietuvių kalba ir literatūra0,4matematika
arba
informacinės technologijos
0,2geografija/
 užsienio k./
biologija/
informacinės technologijos/
matematika

arba menai
0,2Istorija0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)
 
Verslo informatika (anglų k.)
 
Verslo informatika
matematika0,4informacinės technologijos arba fizika0,2Istorija/
geografija/
informacinės technologijos/
fizika/chemija/
biologija/
matematika
 arba užsienio k.
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2

2.2. Konkursinio balo formulė.

2.2.1. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ,,2015 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“) ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma. Konkursinio balo skaičiuoklę rasite www.lamabpo.lt
2.2.2. Konkursinio balui skaičiavimui naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai.
2.2.3. Jeigu kelių stojančiųjų konkursinis balas sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
          •    brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
          •    brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
2.2.4. Stojant į  dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (prancūzų), dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (vokiečių), vertimo ir redagavimo programas būtina mokėti anglų kalbą. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus arba pažengusiųjų grupėje.
2.2.5. Kaip užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos.

2015 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

RUOŠIAMOS...

2014 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

LAMA BPO punkto Mykolo Romerio universitete darbo laikas

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

  1. Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijų 2014 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į bakalauro studijas.

Studijų programos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

1 lentelė

Studijų programa
Studijų forma ir trukmė Suteikiama kvalifikacija
NL I
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų apskaita
3,55 Apskaitos bakalauras
Finansų ekonomika
3,5 5 Ekonomikos bakalauras
Teisė ir muitinės veikla
3,5 5 Teisės bakalauras
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
3,5 5 Verslo bakalauras
Politikos ir vadybos fakultetas
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų)
3,5- Filologijos bakalauras
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (vokiečių)
3,5- Filologijos bakalauras

Filosofija su teisės gretutinėmis studijomis (plačiau)


4-

Filosofijos bakalauras ir gretutinių studijų teisės bakalauras

Organizacijų vadyba
3,55 Verslo ir vadybos bakalauras
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija
3,5 5 Komunikacijos bakalauras
Turizmo vadyba ir paveldas

3,5 5 Vadybos bakalauras
Vertimas ir redagavimas
3,5 - Vertimo bakalauras
Viešasis administravimas
3,5 5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba
3,5 5 Politikos mokslų bakalauras
Socialinių technologijų fakultetas
Internetinis valdymas ir komunikacija
3,5 5 Verslo ir vadybos bakalauras
Informatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.) kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja
4 - Informatikos bakalauras (jungtinis diplomas)
Komunikacija ir kūrybinės industrijos
3,5 5 Komunikacijos bakalauras
Psichologija
3,5 - Psichologijos bakalauras
Socialinis darbas
3,5 5 Socialinio darbo bakalauras ir socialinio darbuotojo kvalifikacija
Verslo informatika
3,5 5 Informatikos bakalauras
Socialinė pedagogika **
3,5- Pedagogikos bakalauras
Socialinė komunikacija ir mediacija
3,5 5 Komunikacijos bakalauras

Sociologija su verslo gretutinėmis studijomis (plačiau)


4-

Sociologijos bakalauras ir gretutinių studijų verslo bakalauras

Sociokultūrinė edukacija (laisvalaikio renginių organizatorius)
3,5-Švietimo ir ugdymo bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla
3,5 - Teisės bakalauras
Verslo informatika
3,55 Informatikos bakalauras
Verslo ir medijų mokykla (Business and Media School)
Finansų ekonomika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu
3,5 - Ekonomikos bakalauras (dvigubas diplomas)
Verslo informatika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu
3,5 - Informatikos bakalauras (dvigubas diplomas)
Teisės fakultetas
Teisė
3,5 5 Teisės bakalauras
Teisė ir valdymas
3,5 5 Teisės bakalauras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas
3,5 5Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla*
3,5 -

Teisės bakalauras (yra tikslinių vietų)

Teisė ir valstybės sienos apsauga*       
3,5 -

Teisės bakalauras (yra tikslinių vietų)

Policijos veikla*
4 - Visuomenės saugumo bakalauras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - stojant papildomai yra laikomas motyvacinis testas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.2. Konkursinio balo dedamosios, papildomi balai, konkursinių eilių sudarymo principai.

2.1. Konkursinis balas sudaromas iš 2 lentelėje nurodytų keturių dedamųjų, 2.3. punkte papildomų kriterijų ir balų.
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas);
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas;
• MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai.


2 lentelė

Brandos egzaminas (pirmas dalykas)  Svertiniai
 koeficientai
Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys (antras dalykas)Svertiniai
koeficientai
Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys (trečias dalykas***)Svertiniai
koeficientai
Brandos egzaminas (ketvirtas dalykas)Svertiniai
koeficientai
Finansų ekonomika, Finansų ekonomika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu, Finansų apskaita, Verslo sistemų kūrimas ir valdymas, Organizacijų vadyba, Turizmo vadyba ir paveldas, Internetinis valdymas ir komunikacija
matematika0,4istorija0,2geografija / užsienio k. / informacinės technologijos arba biologija0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Komunikacija ir kūrybinės industrijos, Socialinė komunikacija ir  mediacija, Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija
lietuvių kalba ir literatūra0,4informacinės technologijos 0,2geografija/užsienio k. arba matematika0,2Istorija (egz. arba met.)0,2
Teisė, Teisė ir ikiteisminis procesas, Teisė ir valdymas, Teisė ir muitinė veikla, Teisė ir penitencinė veikla, Teisė ir policijos veikla**, Teisė ir valstybės sienos apsauga**, Policijos veikla**
Istorija0,4matematika arba informacinės technologijos0,2geografija/ užsienio k. /informacinės technologijos arba matematika0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Viešasis administravimas, Viešoji politika ir vadyba, Sociologija, Socialinis darbas, Sociokultūrinė edukacija, Socialinė pedagogika*
Istorija0,4matematika arba informacinės technologijos0,2geografija/ užsienio k./informacinės technologijos arba matematika0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Psichologija

matematika

0,4

biologija

0,2geografija / užsienio k. /informacinės technologijos arba istorija0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (prancūzų), Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (vokiečių), Vertimas ir redagavimas
užsienio k.0,4Istorija0,2

matematika / biologija /antroji (kita) užsienio k. arba informacinės technologijos

0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Filosofija
Istorija0,4matematika0,2biologija /užsienio k.  arba informacinės technologijos0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Verslo informatika, Verslo informatika (anglų k.), Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)
matematika0,4informacinės technologijos arba fizika0,2Istorija / geografija/informacinės technologijos /fizika /chemija /biologija/ matematika arba užsienio k.0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2

* - stojant papildomai yra laikomas motyvacinis testas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.
** - reikalingas siuntimas iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų įstaigos.
*** - trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku.

2.2. Konkursinio balo formulė.

2.2.1. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ,,2014 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“) ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma. Konkursinio balo skaičiuoklę rasite www.lamabpo.lt
2.2.2. Konkursinio balui skaičiavimui naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai. Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas sumuojasi ir papildomi balai, skiriami MRU.
2.2.3. Jeigu kelių stojančiųjų konkursinis balas sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
          •    brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
          •    brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
2.2.4. Stojant į  dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (prancūzų), dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (vokiečių), vertimo ir redagavimo programas būtina mokėti anglų kalbą. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus arba pažengusiųjų grupėje.
2.2.5. Kaip užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos.

Konkursinio balo formulė (rasite čia).

2013 metų žemiausi konkursiniai balai (rasite čia)

2.3. Papildomi kriterijai ir balai

2.3.1. Stojant į valstybės finansuojamas vietas:
          •    Papildomi balai suteikiami vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ,,2014 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“ (5 priede) per Bendrąjį priėmimą.
          •    Stojantiesiems į visuomenės saugumo studijų krypties Policijos veiklos programą, kurių balas ne žemesnis kaip 40 % už aukščiausią balą toje programoje ir turintiems LR VRI siuntimą, pridedama 1,5 balo.
          •    Stojantiesiems į Socialinės pedagogikos studijų programą ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedamas 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtą studijų programą).

2.3.2. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:
    
    Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas moksleiviams:
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės, teisės ir valdymo studijų programas, jeigu jie yra 2012-2014 m. Jaunojo teisininko akademijos Teisinių žinių olimpiados ar baigiamųjų darbų I - III vietos laimėtojai:  I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į finansų ekonomikos, finansų apskaitos studijų programas, jeigu jie yra 2013-2014 m. Jaunojo finansininko akademijos baigiamųjų darbų  I - III vietos laimėtojai:  I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2013-2014 m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pirmo laipsnio pažymėjimą pridedama 0,7 balo, gavusiems antro laipsnio pažymėjimą pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2013-2014 m. baigę Lyderio akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2013-2014 m. baigę Vadybos akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į viešoji politikos ir vadybos studijų programą, jeigu jie yra 2013-2014 m. baigę Jaunojo politiko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į anglų ir antrosios užsienio k. (rusų ) mokymo, dalykinės anglų ir kita užsienio k. (prancūzų ar vokiečių), vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2013-2014 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į filosofijos  studijų programą, jeigu jie yra 2013-2014 m. baigę Jaunojo filosofo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į verslo informatikos, informatikos ir skaitmeninio turinio  studijų programą, jeigu jie yra 2014 m. baigę Skaitmeninio turinio akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Turintiems informacinių technologijų sistemų komersanto, informacinių technologijų sistemų pardavėjo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją ir pretenduojantiems į verslo informatikos, finansų informatikos bei internetinio valdymo ir komunikacijos programas pridedama 0,7 balo.
•  Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.
2.3.3. Dėl papildomų balų skirimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į MRU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.
2.3.4. Asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus po 2011 metų rugsėjo 1 d. ir pateikusiems patvirtintos formos pažymėjimą, suteikiamas 1 papildomas balas pretenduojant į visų programų studijų valstybės nefinansuojamas vietas.
2.3.5. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi LAMA BPO duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.

3. Priėmimo vykdymo procedūros

Priėmimas vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2014 m. priėmimo tvarką (toliau – Bendrojo priėmimo tvarka). Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt LAMA BPO informacinėje sistemoje.
3.1. Bendrojo priėmimo žingsniai:
• Užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, tik internetu adresu www.lamabpo.lt
• Suvesti informaciją apie save ir užpildyti bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje;
• Motyvacijos vertinimo laikymas (jeigu reikia), stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
• Brandos atestato įkėlimas ir /arba dokumentų pateikimas LAMA BPO punktui;
• Bendrojo priėmimo rezultatų paskelbimas;
• Priėmimo įforminimas, pasirašant studijų sutartį.

3.2. Stojančiųjų priėmimas vyks dviem etapais:
Pagrindinis priėmimas.
Papildomas priėmimas. Papildomas priėmimo etapas organizuojamas, jei po pagrindinio priėmimo etapo liko laisvų vietų.

3.2.1. Pagrindinis priėmimas
    •    Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena valstybės finansuojama (toliau – VF) arba valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija (toliau –VNF/ST) ir viena valstybės nefinansuojama (toliau - VNF)  vieta (jei tokią nurodė prašyme).
    •    Pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti kitame etape.

3.2.2. Papildomas priėmimas

Papildomame priėmimo etape gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie buvo pateikę prašymą dalyvauti pagrindiniame priėmime:
• jeigu pasirašyta VF arba VNF/ST studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti papildomame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti papildomame priėmime tiek dėl VF, tiek dėl VNF/ST ir VNF studijų vietos.
• papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų.

3.3. Priėmimo procedūros

3.3.1. Prašymų registravimo, egzaminų sesijos bei papildomų dokumentų teikimas

PROCEDŪROSDATA
Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas2014-06-01 – 2014-07-21,
 iki 17 val.
Stojančiųjų į pedagogikos studijas motyvacijos vertinimasSesija2014-06-19 – 2014-07-04
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija ir motyvacijos vertinimas (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)Sesija2014-07-07 – 2014-07-09
Rezultatų paskelbimas 2014-07-10

2010–2013 m. brandos atestatų duomenų ir 2014 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių

iki 2014-07-12
Užsienyje įgyto išsilavinimo ir iki 2009 m. imtinai gautų brandos atestatų pateikimas LAMA BPO punktams2014-06-02 – 2014-07-21,
 iki 16 val.

3.3.2. Kvietimų studijuoti skelbimas, priėmimo įforminimas

Pagrindinis priėmimas

PROCEDŪROS
DATA
Kvietimo studijuoti paskelbimas2014-07-25 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas ir priėmimo įforminimas2014-07-28 - 2014-07-31 iki 16.30 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas
2014-08-01

Papildomas priėmimas

PROCEDŪROS
DATA
Atnaujintų prašymų priimti studijuoti į universitetus teikimas2014-08-01 – 2014-08-04
Kvietimo studijuoti paskelbimas2014-08-06 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas ir priėmimo įforminimas
2014-08-07, 08 ir 09 (09 d. iki 13.00 val.)


4. Dokumentai

4.1. Papildomi dokumentai reikalingi stojant Bendrojo priėmimo metu į atskiras studijų programas.
4.1.1. Jei stojantysis pasirenka bent vieną iš nuolatinių teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos arba policijos veiklos studijų programų, privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau –VRĮ) siuntimą. Siunčiamų studijuoti sąrašą VRĮ atsiunčia MRU Viešojo saugumo fakulteto priėmimo komisijos grupei ne vėliau kaip iki liepos 22 d., 13.00 val. (Maironio g. 27, Kaune).

4.1.2. Norint gauti siuntimą iš vidaus reikalų įstaigos reikia nuo kovo 20 dienos iki birželio 20 d. (prašymo forma kreipiantis VRĮ siuntimo)

 • Stojant į teisės ir policijos veiklos ar policijos veiklos studijų programą, kreiptis į policijos komisariatą pagal gyvenamąją vietą (adresai) ir pateikti prašymą gauti siuntimui. Čia išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatą Centrinėje medicinos ekspertų komisijoje (Žygimantų g. 8, Vilniuje).
 • Stojant į teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą, kreiptis į Valstybės sienos apsaugos rinktinių tarnybas (adresai) ir pateikti prašymą gauti siuntimui. Čia išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatą Centrinėje medicinos ekspertų komisijoje (Žygimantų g. 8, Vilniuje).

4.1.3. Kviečiamieji studijuoti į teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos, policijos veiklos programų nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu, turi pasirašyti trišalę stojimo į vidaus tarnybą sutartį ir po studijų baigimo atlikti tarnybą policijos įstaigose. 

4.1.4. Teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos programose yra numatytos tikslinės vietos. Norintiems pretenduoti į tikslines vietas būtina užpildyti atskirą bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Pretendentams į tikslines vietas (teisė ir policijos veikla, teisės ir valstybės sienos apsauga)

Pakviesti studijuoti į tikslines vietas privalo turėti savo asmeninę banko sąskaitą, nes pildant tikslinės vietos studijų sutartį reikia nurodyti asmeninės  banko sąskaitos rekvizitus.

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704

2014 m. keičiasi konkursinio balo formavimo principai stojant į aukštąsias mokyklas.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas (rasite čia)

4.2. Kiti dokumentai

4.2.1. Į LAMA BPO punktą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi pristatyti stojantieji:
• įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
• įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
• baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
• išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.
4.2.2. Prieš atvykdami į LAMA BPO punktą stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO informacinės sistemos (IS) vartotojai.

4.2.3.    Atvykęs į LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą asmuo pateikia jo pagal šį sąrašą turimus dokumentus:
–    asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
–    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus (privaloma);
–    Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
–    Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
–    Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
–    išeivijos statusą ar lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra išeivis ar lietuvių kilmės užsienietis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
–    kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
–    kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
–    visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
–    jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtintą nuorašą;
–    tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą,
–    dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus.
4.2.4. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo rašytinį įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia).

5. Priėmimo studijuoti į MRU įforminimas

5.1. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo pasirašyti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
5.2. Įforminant priėmimą reikia turėti:

 • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (parodyti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
 • kvitą registracijos įmokos 120 Lt, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvitą arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
 • paso asmens duomenų puslapio kopijos arba asmens tapatybės kortelės kopijos (kopija įteikiama);
 • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
 • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). Kartu su prašymų pateikiami papildomi dokumentai nurodyti MRU tinklapyje.

5.3. Norint įforminti priėmimą, pasirašant studijų sutartį, pakviestiems studijuoti reikia atvykti
• pakviesti studijuoti į programas: teisė ir ikiteisminis procesas, teisė ir policijos veikla, teisė ir valstybės sienos apsauga, policijos veikla – į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ Kaune, Maironio g. 27, 4 lentelėje nurodytomis datomis.
• pakviesti studijuoti į kitas programas – į Centrinius rūmus Vilniuje, Ateities g. 20, 4 lentelėje nurodytomis datomis.

5.4. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą:
• Atvykęs pasirašyti studijų sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu. 


6. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

6.1. Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 120 Lt moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. Įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Sąskaitos numeriai:
 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas 73000;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526, banko kodas 70440;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858, banko kodas 40100.
6.2. Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1989 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

7. Bakalauro studijų kaina

2014 m. metinės studijų kainos.
Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

8. Priėmimo komisijų adresai ir telefonai

Informacija apie priėmimo tvarką ir studijas Mykolo Romerio universitete teikiama bei dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama:
• priėmimo komisijoje (Vilniuje, Ateities g. 20, ir Kaune, Maironio g. 27),
• telefonais: (8 5) 271 47 04, (8 37) 30 36 47, faksais: (8 5) 271 46 22, (8 37) 22 84 57, elektroniniu paštu: priemim@mruni.eu
• interneto puslapyje: http://www.mruni.eu/lt/ .

9. Kita informacija

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

10. Informacija įgijusiems išsilavinimą užsienyje (rasite čia)