Stojantiems į bakalauro studijų I kursą

2015 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS


Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba el.paštu priemim@mruni.eu

LAMA BPO punkto Mykolo Romerio universitete darbo laikas
Dokumentai priimami 3.3. punkte nurodytais terminais

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

  1. Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijų 2015 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems ne žemesni kaip vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į bakalauro studijas.

Studijų programos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

1 lentelė

Studijų programa Studijų forma ir trukmė
NL I Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų apskaita 3,5
5 Apskaitos bakalauras
Finansų ekonomika 3,5
5 Ekonomikos bakalauras
Teisė ir muitinės veikla 3,5
5 Teisės bakalauras
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas 3,5
5 Verslo bakalauras
Politikos ir vadybos fakultetas
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų arba vokiečių) 3,5
- Filologijos bakalauras
Dalykinė anglų ir antroji užsienio kalba (prancūzų arba vokiečių) su viešojo administravimo gretutinėmis studijomis
4
- Filologijos bakalauras
Organizacijų vadyba 3,5
5
Verslo ir vadybos bakalauras
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija3,5
5 Komunikacijos bakalauras
Turizmo vadyba ir paveldas
3,5
5 Vadybos bakalauras
Vertimas ir redagavimas 3,5
- Vertimo bakalauras
Viešasis administravimas 3,5
5 Viešojo administravimo bakalauras
Viešoji politika ir vadyba 3,5
5 Politikos mokslų bakalauras
Socialinių technologijų fakultetas
Internetinis valdymas ir komunikacija 3,5
- Verslo ir vadybos bakalauras
Informatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.) kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (yra papildomų sąlygų) 4
- Informatikos bakalauras (jungtinis diplomas)
Komunikacija ir kūrybinės industrijos 3,5
5 Komunikacijos bakalauras
Psichologija 3,5
- Psichologijos bakalauras
Socialinis darbas 3,5
5 Socialinio darbo bakalauras ir socialinio darbuotojo kvalifikacija
Socialinė pedagogika (mokyklinė mediacija, laisvalaikio pedagogika) ***
3,5
-Pedagogikos bakalauras ir pedagogo kvalifikacija
Socialinė komunikacija ir mediacija 3,5
5 Komunikacijos bakalauras
Laisvalaikio ir pramogų edukacija 3,5
-Švietimo ir ugdymo bakalauras
Teisė ir penitencinė veikla 3,5
- Teisės bakalauras
Verslo informatika 3,5
5 Informatikos bakalauras
Verslo ir medijų mokykla (Business and Media School)
Finansų ekonomika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu, UK 3,5
- Ekonomikos bakalauras (dvigubas diplomas)
Verslo informatika (anglų k.) kartu su Middlesex universitetu, UK 3,5
- Informatikos bakalauras (dvigubas diplomas)
Teisės fakultetas
Teisė 3,5
5 Teisės bakalauras
Teisė ir valdymas 3,5
5 Teisės bakalauras
Viešojo saugumo fakultetas (Kaune)
Teisė ir ikiteisminis procesas3,5
5Teisės bakalauras
Teisė ir policijos veikla* 3,5
5** Teisės bakalauras
Teisė ir valstybės sienos apsauga*        3,5
5** Teisės bakalauras
Policijos veikla* 4
- Visuomenės saugumo bakalauras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos plačiau).
** - priimami tik VRM pareigūnai, organizuojamas atskiras priėmimas (plačiau).
*** - stojant į valstybės finansuojamas vietas papildomai yra laikomas motyvacinis testas, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija.


2. Konkursinio balo dedamosios, papildomi balai, konkursinių eilių sudarymo principai.

2.1. Konkursinis balas sudaromas iš 2 lentelėje nurodytų keturių dedamųjų, 2.3. punkte papildomų kriterijų ir balų.
• Pirma dedamoji - pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
• Antra dedamoji - antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Trečia dedamoji - trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
• Ketvirta dedamoji - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas);
• Papildomi kriterijai - tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas;

2.2. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas:

2.2.1. Asmenys, 2015  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 2.2.2. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2.3. Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai.


2 lentelė
Brandos egzaminas (pirmas dalykas)
 Svertiniai
 koeficientai
Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys (antras dalykas)Svertiniai
koeficientai
Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys (trečias dalykas**)Svertiniai
koeficientai
Brandos egzaminas (ketvirtas dalykas)Svertiniai
koeficientai
Finansų ekonomika, Finansų ekonomika (anglų k.), Finansų apskaita
matematika
0,4istorija0,2geografija/užsienio k./biologija/
 informacinės technologijos  arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Internetinis valdymas ir komunikacija, Turizmo vadyba ir paveldas, Organizacijų vadyba, Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
matematika
0,4istorija0,2geografija/ užsienio k./biologija/
 informacinės technologijos  arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Komunikacija ir kūrybinės industrijos, Socialinė komunikacija ir mediacija, Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija
lietuvių kalba ir literatūra
0,4informacinės technologijos 0,2geografija/užsienio k./
 
matematika arba menai
0,2Istorija (egz. arba met.)0,2
Teisė, Teisė ir ikiteisminis procesas, Teisė ir valdymas, Teisė ir muitinė veikla, Teisė ir penitencinė veikla
Istorija
0,4matematika
 arba
 informacinės technologijos
0,2geografija/ užsienio k./
informacinės technologijos/matematika

arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Teisė ir policijos veikla* ,  Teisė ir valstybės sienos apsauga*, Policijos veikla*
Istorija
0,4matematika arba informacinės technologijos0,2geografija/ užsienio k./
informacinės technologijos/
matematika
arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Viešasis administravimas, Viešoji politika ir vadyba, Socialinis darbas
istorija
0,4matematika
 arba
 informacinės technologijos
0,2geografija/ užsienio k./
informacinės technologijos/
matematika
arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Psichologija

matematika

0,4

biologija

0,2geografija/ užsienio k./
informacinės technologijos/
 istorija 
arba menai
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2
Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (prancūzų arba vokiečių), Vertimas ir redagavimas
lietuvių kalba ir literatūra
0,4Istorija0,2

matematika/biologija/

antroji (kita) užsienio k./

informacinės technologijos

arba menai

0,2užsienio k. (egz. arba met.) 0,2
Laisvalaikio ir pramogų edukacija, Socialinė pedagogika
lietuvių kalba ir literatūra
0,4matematika
arba
informacinės technologijos
0,2geografija/užsienio k./
biologija/informacinės technologijos/
matematika
arba menai
0,2Istorija0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.), Verslo informatika (anglų k.), Verslo informatika
matematika
0,4informacinės technologijos arba fizika0,2Istorija/geografija/
informacinės technologijos/
fizika/chemija/ biologija/
matematika  arba užsienio k.
0,2lietuvių kalba ir literatūra0,2


* - reikalingas siuntimas iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų įstaigos.
** - trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku.

2.4. Konkursinio balo formulė.
2.4.1. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ,,2015 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“) ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma. Konkursinio balo skaičiuoklę rasite www.lamabpo.lt
2.4.2. Konkursinio balui skaičiavimui naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai. Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas sumuojasi ir papildomi balai, skiriami MRU.
2.4.3. Jeigu kelių stojančiųjų konkursinis balas sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
  •    brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
  •    brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
2.4.4. Stojant į  dalykinės anglų ir kitos užsienio k. (prancūzų arba vokiečių), vertimo ir redagavimo programas būtina mokėti anglų kalbą. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus arba pažengusiųjų grupėje.
2.4.5. Kaip užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos.

Konkursinio balo formulė (rasite čia).

2014 metų žemiausi konkursiniai balai (rasite čia)

2.5. Papildomi kriterijai ir balai

2.5.1. Stojant į valstybės finansuojamas vietas:
•    Papildomi balai suteikiami vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ,,2015 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“ (5 priede) per Bendrąjį priėmimą.
•    Stojantiesiems į visuomenės saugumo studijų krypties Policijos veiklos programą, kurių balas ne žemesnis kaip 40 % už aukščiausią balą toje programoje ir turintiems LR VRI siuntimą, pridedama 1,5 balo.
•    Stojantiesiems į Socialinės pedagogikos studijų programą ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedamas 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtą studijų programą).

2.5.2. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas:

Žemiau išvardinti papildomi balai suteikiami per Bendrąjį priėmimą, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas. Papildomi balai skiriami baigus Mykolo Romerio universiteto akademijas moksleiviams:
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į teisės, teisės ir valdymo studijų programas, jeigu jie yra 2013-2015 m. Jaunojo teisininko akademijos Teisinių žinių olimpiados ar baigiamųjų darbų I - III vietos laimėtojai:  I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į finansų ekonomikos, finansų apskaitos studijų programas, jeigu jie yra 2014-2015 m. Jaunojo finansininko akademijos baigiamųjų darbų  I - III vietos laimėtojai:  I vietos laimėtojui pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos laimėtojui pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2014-2015 m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pirmo laipsnio pažymėjimą pridedama 0,7 balo, gavusiems antro laipsnio pažymėjimą pridedama 0,5 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2014-2015 m. baigę Lyderio akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2014-2015 m. baigę Vadybos akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į viešoji politikos ir vadybos studijų programą, jeigu jie yra 2014-2015 m. baigę Jaunojo politiko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į  dalykinės anglų ir kita užsienio k. (prancūzų ar vokiečių), vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2014-2015 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.
•    Papildomi balai pridedami stojantiesiems į verslo informatikos, informatikos ir skaitmeninio turinio  studijų programą, jeigu jie yra 2014-2015 m. baigę Skaitmeninio turinio akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 0,7 balo.
•    Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą (didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai nesumuojami.
2.5.3. Dėl papildomų balų skirimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į MRU tos pačios programos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali skirtis.
2.5.4. Asmuo, norėdamas gauti papildomus balus stojant į MRU programų valstybės nefinansuojamas vietas, pažymi LAMA BPO duomenų bazėje apie pretendavimą į papildomus balus VNF vietose, jeigu tai gali patvirtinti dokumentais.

3. Priėmimo vykdymo procedūros

Priėmimas vyksta pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 2015 m. priėmimo tvarką (toliau – Bendrojo priėmimo tvarka). Stojančiųjų registracija vykdoma tik internetu adresu www.lamabpo.lt LAMA BPO informacinėje sistemoje.
3.1. Bendrojo priėmimo žingsniai:
• Užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, tik internetu adresu www.lamabpo.lt
• Suvesti informaciją apie save ir užpildyti bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje;
• Motyvacijos vertinimo laikymas (jeigu reikia), stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
• Brandos atestato įkėlimas ir /arba dokumentų pateikimas LAMA BPO punktui;
• Bendrojo priėmimo rezultatų paskelbimas;
• Priėmimo įforminimas, pasirašant studijų sutartį.

3.2. Stojančiųjų priėmimas vyks dviem etapais:
Pagrindinis priėmimas.
Papildomas priėmimas. Papildomas priėmimo etapas organizuojamas, jei po pagrindinio priėmimo etapo liko laisvų vietų.

3.2.1. Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas
•  Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena valstybės finansuojama (toliau – VF)  ir viena valstybės nefinansuojama (toliau - VNF)  vieta (jei tokią nurodė prašyme).
•  Pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti kitame etape.
Antrasis etapas
• jeigu pasirašyta VF studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti antrajame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti antrajamame priėmime tiek dėl VF, tiek dėl VNF studijų vietos. Įvykus konkursui stojančiajam pasiūloma viena valstybės finansuojama (toliau – VF)  ir viena valstybės nefinansuojama (toliau - VNF)  vieta (jei tokią nurodė prašyme).
•  pakviestas studijuoti asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba dalyvauti kitame etape.

3.2.2. Papildomas priėmimas

Papildomame priėmimo etape prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų:
• jeigu pasirašyta VF studijų sutartis su aukštąją mokykla, galima dalyvauti papildomame priėmime tik dėl VNF studijų vietos.
• jeigu pasirašyta VNF studijų sutartis su aukštąją mokykla arba jeigu nepriimtas joks kvietimas studijuoti, galima dalyvauti papildomame priėmime tiek dėl VF, tiek dėl VNF studijų vietos.
• papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų.

3.3. Priėmimo procedūros

3.3.1. Prašymų registravimo, egzaminų sesijos bei papildomų dokumentų teikimas

PROCEDŪROSDATA
Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas *
2015-06-01 – 2015-07-18,
 iki 15.00 val.
Stojančiųjų į pedagogikos studijas (socialinę pedagogiką) motyvacijos vertinimasSesija2015-06-19 – 2015-07-08
Rezultatų paskelbimas 2015-07-09
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija ir motyvacijos vertinimas (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)Sesija2015-07-09  ir 2015-08-07
Rezultatų paskelbimas 2015-07-10
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija ir motyvacijos vertinimas2015-07-09  ir  2015-08-07

2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių

iki 2015-07-13 **
Užsienyje įgyto išsilavinimo ir iki 2009 m. imtinai gautų brandos atestatų pateikimas LAMA BPO punktams***2015-06-01 – 2015-07-18,
 iki 15.00 val.
*  Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
**  Pakartotinės sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2015-07-17 dienos.
***  Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kiti papildomi dokumentai teikiami LAMA BPO duomenų tvarkymo punktams. sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2015-07-18 dienos.


3.3.2. Kvietimų studijuoti skelbimas, priėmimo įforminimas (pagrindinis priėmimas):

Pagrindinis priėmimas

PROCEDŪROS
DATA
Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas2015-07-23 iki 15.00 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas ir priėmimo įforminimas2015-07-24 - 2015-07-28 iki 16.30 val.
(išskyrus 07-26)
Likusių laisvų vietų paskelbimas
2015-07-29 14.00 val.
Antrasis etapas
Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas2015-07-29 nuo 16.00 val. iki 2015-07-31 iki 16.30 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2015-08-03 iki 16.30 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas ir priėmimo įforminimas2015-08-04 - 2015-08-06, iki 16.30 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-08-07, 14.00 val.

Papildomas priėmimas

PROCEDŪROS
DATA
Atnaujintų prašymų priimti studijuoti į universitetus teikimas2015-08-07 – 2014-08-10
Kvietimo studijuoti paskelbimas2015-08-12 iki 16.30 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas ir priėmimo įforminimas
2015-08-13 - 2015-08-14  iki 16.30 val.


4. Dokumentai

4.1. Papildomi dokumentai reikalingi stojant Bendrojo priėmimo metu į atskiras studijų programas.
4.1.1. Jei stojantysis pasirenka bent vieną iš nuolatinių teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos arba policijos veiklos studijų programų, privalo gauti Vidaus reikalų įstaigos (toliau –VRĮ) siuntimą. Siunčiamų studijuoti sąrašą VRĮ atsiunčia MRU Viešojo saugumo fakulteto priėmimo komisijos grupei ne vėliau kaip iki liepos 17 d., 13.00 val. (Maironio g. 27, Kaune).

4.1.2. Norint gauti siuntimą iš vidaus reikalų įstaigos reikia nuo kovo 20 dienos iki birželio 15 d. (prašymo forma kreipiantis VRĮ siuntimo)

 • Stojant į teisės ir policijos veiklos ar policijos veiklos studijų programą, kreiptis į policijos komisariatą pagal gyvenamąją vietą (adresai) ir pateikti prašymą gauti siuntimui. Čia išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatą Centrinėje medicinos ekspertų komisijoje (Žygimantų g. 8, Vilniuje).
 • Stojant į teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą, kreiptis į Valstybės sienos apsaugos rinktinių tarnybas (adresai) ir pateikti prašymą gauti siuntimui. Čia išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatą Centrinėje medicinos ekspertų komisijoje (Žygimantų g. 8, Vilniuje).

4.1.3. Kviečiamieji studijuoti į teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos, policijos veiklos programų nuolatines studijas, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 9 straipsniu, turi pasirašyti trišalę stojimo į vidaus tarnybą sutartį ir po studijų baigimo atlikti tarnybą policijos įstaigose. 

4.1.4. Teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir policijos veiklos programose yra numatytos tikslinės vietos. Norintiems pretenduoti į tikslines vietas būtina užpildyti atskirą bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

4.1.5.Pakviesti studijuoti į tikslines vietas privalo turėti savo asmeninę banko sąskaitą, nes pildant tikslinės vietos studijų sutartį reikia nurodyti asmeninės  banko sąskaitos rekvizitus.

Kiti dokumentai

4.2.1. Į LAMA BPO punktą iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos dokumentus, kurie leistų skaičiuoti konkursinį balą, turi pristatyti stojantieji:
• įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
• įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
• baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
• išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.
4.2.2. Prieš atvykdami į LAMA BPO punktą stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO informacinės sistemos (IS) vartotojai.

4.2.3.    Atvykęs į LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą asmuo pateikia jo pagal šį sąrašą turimus dokumentus:
–    asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
–    brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus (privaloma);
–    Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
–    Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
–    Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
–    išeivijos statusą ar lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra išeivis ar lietuvių kilmės užsienietis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
–    kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
–    kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
–    visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
–    jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus;
–    dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtintą nuorašą;
–    tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą,
–    dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus.
4.2.4. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo rašytinį įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia).

5. Priėmimo studijuoti į MRU įforminimas

5.1. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo pasirašyti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
5.2. Įforminant priėmimą reikia turėti:

 • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (parodyti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
 • kvitą registracijos įmokos 34 Eur (120 Lt), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvitą arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
 • paso asmens duomenų puslapio kopijos arba asmens tapatybės kortelės kopijos (kopija įteikiama);
 • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
 • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). Kartu su prašymų pateikiami papildomi dokumentai nurodyti MRU tinklapyje.

5.3. Norint įforminti priėmimą, pasirašant studijų sutartį, pakviestiems studijuoti reikia atvykti
• pakviesti studijuoti į programas: teisė ir ikiteisminis procesas, teisė ir policijos veikla, teisė ir valstybės sienos apsauga, policijos veikla – į VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETĄ Kaune, Maironio g. 27, 4 lentelėje nurodytomis datomis.
• pakviesti studijuoti į kitas programas – į Centrinius rūmus Vilniuje, Ateities g. 20, 4 lentelėje nurodytomis datomis.

5.4. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą:
• Atvykęs pasirašyti studijų sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu. 


6. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

6.1. Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 34,75 Eur ( 120 Lt) moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu. Įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Sąskaitos numeriai:
 • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
 • SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
 • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
6.2. Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, kurie yra gimę 1990 metais arba vėliau, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
6.3. Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
6.4. Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.
6.5. Įmoka galima sumokėti ir vietoje (Universitete) naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą.
 

7. Bakalauro studijų kaina

2015 m. metinės studijų kainos.
Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

8. Kita informacija

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

9. Informacija įgijusiems išsilavinimą užsienyje (rasite čia)