Teisingumo tyrimų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Teisingumo tyrimų laboratorija

Misija

Būti tarptautiškai orientuotų, iniciatyvių mokslininkų ir tyrėjų sambūriu, vykdančiu inovatyvius, modernius, tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus Laboratorijos veiklos kryptyse, turinčius komercinę ir (arba) išliekamąją vertę.

Vertybės:

  • Aukštos mokslininkų kvalifikacijos ugdymas/palaikymas;
  • Tarptautiškumo Laboratorijos veikloje didinimas;
  • Tarpdiscipliniškumas;
  • Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas prestižiniuose žurnaluose;
  • Doktorantų ir magistrantų didesnis įtraukimas;
  • Aktyvi projektinė veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
  • Užsakomieji tyrimai ir mokymai.

 

Teisingumo tyrimų laboratorijos projektinė veikla

Pavadinimas: „Teisėjo portretas“ – daugialypis kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo, paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu.

Projekto numeris: 2018-1-0662.

Projekto koordinatorius: Salvija Mulevičienė.

 

Pavadinimas: Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje.

Projekto numeris: REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

Projekto partneris: Salvija Mulevičienė.

 

Pavadinimas: Įtampos tarp asmens duomenų apsaugos ir žodžio bei informacijos laisvės pašalinimas.

Projekto numeris: REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

Projekto partneris: Salvija Mulevičienė.

 

Pavadinimas: Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach and blended learning.

Projekto numeris: 101046643.

Projekto koordinatorius: Salvija Mulevičienė.

 

Pavadinimas: Spaudimo veiksmų įvairovė vykdant tarptautinį skolų išieškojimą ES.

Projekto numeris: 831628.

Projekto partneris: dr. Darius Bolzanas.

 

Pavadinimas: Parama Vilijos Mongenytės akademinei išvykai.

Projekto numeris: P-DAK-22-11.

Projekto koordinatorius: Vilija Mongenytė.

 

Kontaktai

Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė
Prof. dr. Salvija Mulevičienė
El. paštas kavalne@mruni.eu