Humanistikos tyrimų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Humanistikos tyrimų laboratorija

Misija

Telkti universiteto, Lietuvos bei užsienio mokslininkus, dirbančius įvairiose humanistikos tyrimų tematikose, skatinti tarpusavio diskusiją ir bendradarbiavimą, suteikti jų tyrimams pažangiausią infrastruktūrą ir plačias galimybes skleisti pasiektus rezultatus akademinei auditorijai bei visai visuomenei.

Tikslas 

Humanistikos sampratos ir vaidmens individualaus žmogaus gyvenime bei įvairiuose Lietuvos ir pasaulio visuomenės procesuose tyrimai.

 

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys

  • Fundamentalaus pobūdžio humanistikos tyrimai, integruojantys filosofijos, filologijos, literatūros, istorijos bei kitų humanitarinių mokslų sritis;
  • Humanistikos vaidmens įvairiuose visuomeniniuose procesuose – politikoje, teisėje, ekonomikoje, moksle, švietime, viešajame administravime ir valdyme, versle ir kt. – nustatymas ir interpretacija, ieškant bendro tarpdisciplininio tyrimų pagrindo;
  • Komparatyvistiniai kultūrų ir civilizacijų tyrimai, kuriais siekiama rasti taikaus ir harmoningo sugyvenimo principus daugiakultūriame kontekste;
  • Europos tapatybės, jos santykio su lietuviškąja tapatybe tyrimai;
  • Technologijų poveikio žmogui ir visuomenei aksiologiniai tyrimai.

 

Projektinė veikla

Pavadinimas: Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas.

Projekto numeris: S-MIP-20-50.

Projekto partneris: Sigita Rackevičienė.

 

Pavadinimas: Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos.

Projekto numeris: S-LIP-20-22.

Projekto koordinatorius: Povilas Aleksandravičius.

 

Pavadinimas: Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje.

Projekto numeris: S-MIP-21-48.

Projekto koordinatorius: prof. dr Andrius Bielskis.

 

Pavadinimas: Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje.

Projekto numeris: S-LIP-22-12.

Projekto koordinatorius: Rūta Marija Vabalaitė.

 

Nuo 2020 metų laboratorijoje yra vykdomas mokslinių tyrimų projektas „Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos”. Projektas yra remiamas Lietuvos mokslo tarybos, jam vadovauja doc. Povilas Aleksandravičius.

Nuo 2020 metų laboratorijoje yra vykdomas bendras su VDU mokslinių tyrimų projektas „Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas (DVITAS)“. Projektas yra remiamas Lietuvos mokslo tarybos, už jo vykdymą Humanistinių tyrimų laboratorijoje atsakinga prof. Sigita Rackevičienė.

 

Kontaktai

Humanistikos tyrimų laboratorijos vadovas
Prof. dr. Povilas Aleksandravičius
El. paštas povilasal@mruni.eu