Humanistikos tyrimų laboratorija

Misija

Telkti universiteto, Lietuvos bei užsienio mokslininkus, dirbančius įvairiose humanistikos tyrimų tematikose, skatinti tarpusavio diskusiją ir bendradarbiavimą, suteikti jų tyrimams pažangiausią infrastruktūrą ir plačias galimybes skleisti pasiektus rezultatus akademinei auditorijai bei visai visuomenei.

Tikslas 

Humanistikos sampratos ir vaidmens individualaus žmogaus gyvenime bei įvairiuose Lietuvos ir pasaulio visuomenės procesuose tyrimai.

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

  1. Fundamentalaus pobūdžio humanistikos tyrimai, integruojantys filosofijos, filologijos, literatūros, istorijos bei kitų humanitarinių mokslų sritis;
  2. Humanistikos vaidmens įvairiuose visuomeniniuose procesuose – politikoje, teisėje, ekonomikoje, moksle, švietime, viešajame administravime ir valdyme, versle ir kt. – nustatymas ir interpretacija, ieškant bendro tarpdisciplininio tyrimų pagrindo;
  3. Komparatyvistiniai kultūrų ir civilizacijų tyrimai, kuriais siekiama rasti taikaus ir harmoningo sugyvenimo principus daugiakultūriame kontekste;
  4. Europos tapatybės, jos santykio su lietuviškąja tapatybe tyrimai;
  5. Technologijų poveikio žmogui ir visuomenei aksiologiniai tyrimai.

 

Kontaktai

Vertybių tyrimų laboratorijos vadovas
Doc. dr. Povilas Aleksandravičius
El. paštas povilasal@mruni.eu