Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija - MRU

Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija

 


Kendrick & Sullivan (2009) žodžiais, “socialinė įtrauktis nėra nei socialinės atskirties priešingybė, nei socialinio dalyvavimo sinonimas“. Socialinė įtrauktis – tai savarankiškas fenomenas, reiškiantis socialiai jautrių grupių į(si)galinimą aktyviai imtis visuomenei ir sau pačiam vertingų vaidmenų bei užsitikrinti statusą, kurio kai kuriems visuomenės nariams pasiekti, nesant lygiaverčių galimybių socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, politinėje ir kt. aplinkoje, būtų neadekvačiai sudėtinga arba neįmanoma.


Vizija

Mokslinių tyrimų, ekspertinių žinių ir švietimo pagrindu prisidėti gerinant asmenų su individualiais poreikiais ir iš socialiai jautrių grupių galimybes studijuoti aukštosiose mokyklose, įgyti, stiprinti ir tobulinti asmenines bei profesines žinias bei kompetencijas, įgalinančias pasirinkti profesinę ir saviraiškos sritį, savarankiškai kurti verslą, plėtoti norimas veiklas, pilnavertiškai dalyvauti darbo rinkoje.

Misija

Stiprinti švietimo ir lyderystės ugdymo prielaidas, siekiant didinti socialinės įtraukties  galimybes.

Tikslas

Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų, tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir švietimo bei ugdymo priemonėmis gerinti visuomenės, atskirų jos segmentų, akademinės bendruomenės, socialiai jautrių grupių ir kitų suinteresuotųjų supratimą apie socialinės įtraukties prielaidas, sąlygas ir galimybes bei skatinti teigiamus pokyčius, siekiant lygių galimybių kiekvienam įveiklinti savo lyderystės potencialą.

Uždaviniai

 • Vykdyti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, skirtus pagilinti socialiai jautrių grupių socialinės įtraukties problematikos pažinimą;
 • Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio partneriais, inicijuoti ir įgyvendinti mokslinius, patirties mainų, ugdymo ir kt. bendrus projektus;
 • Švietimo ir bendradarbiavimo priemonėmis stiprinti asmenų iš socialiai jautrių grupių savikliovą – suteikti žinių ir ugdyti lyderystės bei verslumo gebėjimus, skatinti juos įveiklinti savo asmeninį potencialą;
 • Teikti moksliniais įrodymais grįstas įžvalgas, skirtas gerinti visuomenės ir kitų suinteresuotųjų supratimą apie socialinės įtraukties prielaidas, sąlygas ir galimybes;
 • Rengti individualių poreikių turinčių asmenų poreikiams pritaikytas mokomąsias ir šviečiamojo pobūdžio priemones socialinės įtraukties galimybių požiūriu svarbiose žinių srityse, kaip antai: lyderystė, verslumas, profesinis bei asmeninis augimas ir kt.

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys

 • Žmonių su negalia lyderystės ir verslumo galimybių tyrimai
 • Aukštojo mokslo prieinamumo individualių poreikių turintiems asmenims tyrimai
 • Paslaugų vaikus su negalia auginantiems tėvams sistemos modeliavimas
 • Universalaus dizaino miesto plėtros modeliavimas stiprinant asmenų su negalia socialinės įtraukties prielaidas

Laboratorijos nariai

 • Prof.dr. Agota Giedrė Raišienė, Vadybos ir politikos mokslų institutas, Mykolo Romerio universitetas, laboratorijos vadovė;
 • Prof.dr. Aistė Dromantaitė, Vadybos ir politikos mokslų institutas, Mykolo Romerio universitetas;
 • Laura Gardziulevičienė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė, asociacijos „Padėkime vaikams“ vadovė;
 • Ana Staševičienė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros specialistė;
 • Dr. Jolita Gečienė, Mykolo Romerio universiteto afilijuotoji lektorė, Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos vadovė;
 • Rasa Rudaitienė – šokio ir judesio terapeutė, šokių studijos „Ypatinga studija” pedagogė;
 • Justina Budreikaitė – Western Union EUROC DEI (diversity, equity, inclusion – įvairovės, lygiateisiškumo, įtaukties komitetas) komiteto narė.
 • Donatas Počešiūnas – architektas, stažavęsis Gallaudeto kurčiųjų universitete Vašingtone (JAV).

Projektai/Renginiai

Projektai:

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-355 patvirtintas finansavimas mokslo infrastruktūrai atnaujinti pagal paraišką reg. Nr. P-IRA-23-13. Pasitelkdami tam skirtas technologines priemones, universiteto tyrėjai ir mokslinių tyrimų dalyviai, turintys klausos, regos, judėjimo ar kitų sutrikimų, galės nepriklausomai nuo negalios keliamų apribojimų veiksmingiau komunikuoti ir įsitraukti į mokslines veiklas. Be to, priemonės įgalins šalinti potencialias asmenų su negalia diskriminavimo aplinkybes bei paskatinti negalią turinčiųjų lyderystę mokslo ir studijų srityje.

Renginiai:

LR Seimo Neįgaliųjų teisių komisija, Komisijos pirmininkės Seimo narės Monikos Ošmianskienės iniciatyva, ir MRU Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija, vadovės prof.dr. Agotos Giedrės Raišienės iniciatyva, 2023 metų spalio 3 d. LR Seime organizuoja mokslinę – praktinę konferenciją „Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių lyderystės galimybes“.

Konferencijos programa: Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių lyderystės galimybes

Konferencijos vaizdo įrašas

Kontaktai

Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorijos vadovė

Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė

El. paštas: agotar@mruni.eu