Lyčių ekonomikos laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Lyčių ekonomikos laboratorija

Vizija

Aukšto lygio tarptautiškai orientuotas mokslo centras, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos, ES ir pasaulio mokslinių tyrimų erdvėje. Laboratorija savo moksliniais tyrimais ženkliai prisideda prie efektyvios Lietuvos moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimo. Joje atliekami aktualiausi moksliniai tyrimai lyčių lygybės srityje, įvairių sprendimų poveikio lyčių lygybei ekspertinis vertinimas, skatinamos inovacinės tyrimų kryptys, atsižvelgiant į naujausias ES politikos gaires, ekspertinėmis žiniomis dalijamasi mokymuose, konferencijose, kituose Lietuvos, ES, tarptautiniuose renginiuose.

Misija

Plėtoti mokslinius lyčių lygybės tyrimus socialinių ir ekonominių mokslų srityse, integruoti lyčių aspektą kitų sričių tyrimuose, akcentuojant socialinę ekonominę lyčių lygybės naudą visuomenei, dalyvauti lyčių lygybės politikos formavime Lietuvoje, vertinti sprendimų poveikį moterų ir vyrų lygybei,  integruoti lyčių ekonomikos studijas į bendrąjį MRU mokymo procesą.

Uždaviniai

  • Atlikti mokslinius tyrimus moterų ir vyrų lygybės srityje;
  • Integruoti lyčių aspektą kitų sričių tyrimuose, skatinant tyrimų tarptautiškumą ir tarpdiscipliniškumą;
  • Glaudžiai bendradarbiauti su institucijomis, atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, Europos lyčių lygybės    institutu, rengiant temines studijas, analitinę informaciją, atliekant įvairių sprendimų poveikio vertinimą, deleguojant ekspertus mokymams, suteikiant ekspertines konsultacijas lygių galimybių planavimo ir kitais klausimais;
  • Ugdyti kvalifikuotus mokslo tyrėjus, doktorantus, tobulinti moksliniais tyrimais grįstas lyčių ekonomikos studijas;
  • Rengti mokslo publikacijas lyčių lygybės srityje,
  • Vykdyti laboratorijos mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidą.

Prioritetinės veiklos sritys

  • Lyčių lygybės tyrimai mikroekonomikos lygiu;
  • Lyčių lygybės tyrimai makroekonomikos lygiu;
  • Inovacinės lyčių tyrimų kryptys.