Sociologinių tyrimų laboratorija | Mykolo Romerio universitetas

Sociologinių tyrimų laboratorija

Tikslas

Prisidėti prie visuomenės pažangos, pasitelkiant fundamentinius ir taikomuosius sociologinius tyrimus, juos grindžiant klasikinėmis ir šiuolaikinėmis teorinėmis perspektyvomis bei naujausiomis empirinėmis srities žiniomis, inovatyviomis socialinių tyrimų metodologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais.

 Vizija

Nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintas sociologinių tyrimų centras, kurio branduolį sudaro aukšto lygio mokslininkai sociologai, o taip pat – kitų sričių mokslininkai bei jaunieji mokslininkai, savo darbuose taikantys sociologines teorines prieigas ir metodologijas.

Uždaviniai

  • Analizuoti visuomenes, socialines grupes ir individus, atliekant makro-, mezo- ir mikro- lygmens sociologinius, lyginamuosius ir tarpdisciplininius tyrimus;
  • Teikti mokslines-ekspertines paslaugas viešojo ir privataus sektoriaus institucijoms, socialiniams partneriams ir kt. suinteresuotiems subjektams;
  • Stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio sociologų akademine bendruomene, vykdant bendrus tyrimus;
  • Plėtoti sociologijos mokslą, viešinant sociologinių tyrimų rezultatus aukšto lygio nacionaliniuose ir tarptautiniuose sociologiniuose ir tarpdisciplininiuose moksliniuose renginiuose ir leidiniuose;
  • Rengti jaunąją tyrėjų kartą, gebančią taikyti ir kurti sociologinių ir tarpdisciplininių tyrimų inovacijas.

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys ir projektinės veiklos

  • Socialinė gerovė ir jos politika. Apima temas: socialinė stratifikacija; socialinė nelygybė; pažeidžiamumas; socialinės rizikos; socialinė atskirtis; socialinė aprėptis; integracija; sanglauda; solidarumas; socialinė politika; darbo rinkos politika ir užimtumas; socialinė apsauga; gerovės valstybė; gerovės visuomenė.
  • Gyventojų ir demografinės elgsenos tyrimai. Apima temas: šeimos sampratos, kūrimas ir praktikos; gimstamumas, vaikai ir vaikystė; tėvai, motinystė ir tėvystė; senatvė ir senėjimas; mirtis ir mirtingumas; migracija.
  • Vėlyvosios modernybės visuomenė ir kaita. Apima temas: kaita / transformacija; socialinis mobilumas; postmodernumas; globalizacija; IT skvarba į socialinę elgseną; individualizmas; individualus gyvenimo kelias; gyvenimo stilius / būdas.
  • Kapitalai ir identitetai. Apima temas: socialinis kapitalas; socialiniai tinklai; ekonominis kapitalas; kultūrinis kapitalas; intelektinis kapitalas; žmogiškieji ištekliai; simbolinis kapitalas; socialinis identitetas.
  • Sociologinių tyrimų metodologija ir metodai. Apima temas: kiekybiniai tyrimai; kokybiniai tyrimai; lyginamieji tyrimai; visuomenės nuomonės tyrimai; rinkos tyrimai.

Projektinės veiklos:

Pavadinimas: Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai.

Projekto numeris: S-REP-21-6.

Projekto koordinatorius: Vida Česnuitytė.

Kontaktai

Sociologinių tyrimų laboratorijos vadovė
Doc. dr. Vida Česnuitytė      
El. paštas v.cesnuityte@mruni.eu