Mokymosi visą gyvenimą laboratorija

Vizija

Moderni ir dinamiška laboratorija, kurianti palankią aplinką tarpdisciplininių mokslinių žinių kūrimui ir jų perkėlimui į mokymosi visą gyvenimą sistemos funkcionavimo procesus, turinti aiškias tyrimų kryptis ir programą, periodiškai aktualizuojamą atsižvelgiant į išorinius ir vidinius poreikius.

Misija

 • Integruojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, analizuoti ir vertinti mokymosi visą gyvenimą procesus ir sąlygas, palankias formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei (strategija „Lietuva 2030“);
 • Kuriant mokymosi visą gyvenimą tyrėjų tinklus bei dalyvaujant tarptautinių organizacijų ir tinklų veikloje stiprinti mokymosi visą gyvenimą bei švietimo tyrimų mokslinį potencialą;
 • Siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų, glaudžiai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, švietimo institucijomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje;
 • Tyrimais bei ekspertine veikla prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo ir tuo stiprinti mokymosi visą gyvenimą bei visos švietimo sistemos funkcionavimo kokybę.

Pagrindinės veiklos charakteristikos:

 • Tarpdisciplininė perspektyva:  bendrus tyrimus vykdo įvairių akademinių sričių mokslininkai: politikos mokslų, viešojo administravimo, edukologijos, vadybos, teisės, ekonomikos, sociologijos, IT ir kt.;
 • Daugiapakopis (multi-level) požiūris į mokymąsi visą gyvenimą:  tyrimai apima mikro, makro ir mezo lygmenis. Tyrimai yra fokusuojami į politikos ir valdymo procesus; tarptautiniame (pvz.: Europos Sąjungos, OECD), nacionaliniame (Vyriausybė, ministerijos, stebėsenos ir priežiūros institucijos, savivaldybės), instituciniame (švietimo įstaigos, jų padaliniai, departamentai) lygmenyse ir jų sąveikos modelius bei jų kaitos tyrimus;
 • Sisteminis požiūris į mokymąsi visą gyvenimą. Probleminiai mokymosi visą gyvenimą klausimai tiriami sistemiškai, ieškant priežastinių ryšių, aprėpiančių visas švietimo sistemos pakopas (nuo ikimokyklinio ugdymo iki trečiojo amžiaus universiteto) bei veiklos sritis (pvz.: pedagoginė, organizacinė, finansinė, veiklos vertinimo ir pan.);

Lyginamieji mokymosi visą gyvenimą tyrimai:

 • Įrodymai mokymosi visą gyvenimą politikos sprendimams. Tyrimai pateikia mokslinių žinių/ įrodymų mokymosi visą gyvenimą politikai siekiant susitarimo dėl bendrųjų principų bei tolesnės jų plėtotės nuostatų, susiejant šiuos principus ir nuostatas su norima asmens ir bendruomenės raidos projekcija;
 • Fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų integravimas vykdant edukacinę, ekspertinę bei konsultacinę veiklą. laboratorijos veikloje siekiama fundamentalių ir taikomųjų tyrimų interakcijos, siekiant tų tyrimų rezultatus skleisti ir diegti vykdant ekspertinę, edukacinę, konsultacinę veiklą (šalia mokslinių publikacijų rengimo);
 • Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose tinkluose.  Numatoma kurti mokymosi visą gyvenimą tyrėjų tinklą, įsitraukti į esamus tinklus, asociacijų veiklą;
 • Dalyvavimas stipriuose tarptautiniuose tinkluose leis vykdyti tyrimus ir veikti kartu su stipriausiais pasaulio mokymosi visą gyvenimą ekspertais.
 • Studijų ir mokslo sričių integravimas. Laboratorija sieks stiprinti mokymosi visą gyvenimą tyrimų mokslinį potencialą pritraukiant jaunus tyrėjus, skatins studentus įsitraukti į laboratorijos veiklą, savarankiškai gilintis į švietimo sektoriaus problemas, kurti strategijas probleminiams mokymosi visą gyvenimą klausimams tirti bei atlikti mokslinei profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimus.

Šių charakteristikų kombinacija sukuria savitą mokymosi visą gyvenimą tyrimų aplinką, leidžiančią atlikti kompleksinius tarpdisciplininius tyrimus, kurių rezultatai ne tik praturtins mokslinių tyrimų bazę, bet ir pasitarnaus praktiškai tobulinant mokymosi visą gyvenimą procesus.

Prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

 1. Švietimo ir ugdymo(si) procesai: inovacijos ugdyme; edukacinių technologijų taikymas; įtraukiojo ugdymosi aplinkų kūrimas; ugdymo proceso vadyba; pedagogų rengimas ir profesinis tobulinimas. 
 2. Mokymasis visą gyvenimą: mokymas ir mokymasis; suaugusiųjų švietimas, profesinės kvalifikacijos tobulinimas; vyresnio amžiaus asmenų edukacija; neformaliojo švietimo pripažinimas; kritinis mąstymas švietimo ir darbo rinkos kontekstuose.  
 3. Socialinių procesų kaita visuomenėje: socialinių paslaugų kokybė ir valdymas; socialinė gerovė ir šeimos politika; socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką; profesinio perdegimo sindromo raiška, prevencija ir įveika; socialinė atskirtis švietime ir darbo rinkoje.
 4. Vaiko teisių įgyvendinimas ir apsauga: vaikų ir jaunimo socializaciją lemiantys veiksniai; vaiko gerovės kūrimo prielaidos, smurto prieš vaikus prevencija; patiriamų netekčių reikšmė vaiko socializacijos procesuose. 

 

Kontaktai

Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos vadovė
Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
El. paštas: irene@mruni.eu