Artėjantys disertacijų gynimai

2020-08-2713 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud., Ateities g. 20, Vilnius
DisertantasŽydrūnas Plytnikas (Viešosios teisės institutas, eksternu)
Tema„Viešųjų pirkimų kontrolės modelis Lietuvoje“
Mokslo kryptisTeisė S 001
Mokslinė konsultantėprof. dr. Agnė Tvaronavičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001)
Gynimo tarybaPirmininkė - prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001). 
Nariai: 
prof. dr. Heikki Hiilamo (Helsinkio universitetas, Suomija, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Lyra Jakulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001);
doc. dr. Deividas Soloveičik (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001);
prof. dr. Algimantas Urmonas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė S 001).
Daktaro disertacijos „Viešųjų pirkimų kontrolės modelis Lietuvoje“ dėstomosios dalies pirmoje dalyje atskleidžiamos viešųjų pirkimų valstybinio ir teisinio reguliavimo samprata, viešųjų pirkimų modeliai, analizuojama viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo ES ir Lietuvoje raida. Taip pat pristatomas viešųjų pirkimų principų, tikslų turinys ir jų įgyvendinimo viešųjų pirkimų kontrolės priemonėmis efektyvumas. Dėstomosios dalies antroje dalyje tiriama viešųjų pirkimų kontrolės institucinė sistema Lietuvoje, ji lyginama su kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos pavyzdžiais, įvertinamos viešųjų pirkimų kontrolės disfunkcijos ir galimos tobulinimo kryptys, pateikiama empirinio tyrimo analizė. Dėstomosios dalies trečioje dalyje pristatomas autoriaus siūlomas viešųjų pirkimų kontrolės modelis su siūloma privaloma ikiteisminio viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarka. Disertacijos pabaigoje formuluojamos išvados ir siūlymai dėl šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės sistemoje galiojančio viešųjų pirkimų kontrolės teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų tikslų efektyvų realizavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas siūlomam naujam privalomos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos modeliui įgyvendinti reikalingų teisės aktų ar jų dalių projektams.
2020-09-0411 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud., Ateities g. 20, Vilnius
DisertantėOksana Smirnova (Humanitarinių mokslų institutas)
Tema„Frame-based approach to the EU financial terms with the nominal base risk/risque/rizika in English, French and Lithuanian“ (liet. k. „Konceptualiųjų freimų taikymas ES finansų srities anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų terminų su pagrindiniu daiktavardiniu dėmeniu risk / risque / rizika analizei“)
Mokslo kryptisH 004
Mokslinė vadovėprof. dr. Sigita Rackevičienė (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004)
Gynimo tarybaPirmininkas - prof. dr. Linas Selmistraitis (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004).  
Nariai:  
dr. Loïc Boizou (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);
prof. dr. Violeta Janulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);
doc. dr. Liudmila Mockienė (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);
doc. dr. Nadežda Stojković (Nišo universitetas, Serbija, humanitariniai mokslai, filologija H 004).
Freimų semantika leidžia atskleisti semantinius ir sintaksinius modelius, reprezentuojančius konceptualiuosius freimus, ir paaiškina, kaip kalba įgalina išreikšti reikšmes. Tyrimo tikslas – remiantis freimų semantikos metodika atlikti terminų, nusakančių sąvoką RIZIKA trikalbiame lygiagrečiajame finansų srities tekstyne, analizę ir sugretinti kalbines priemones, vartojamas su rizika susijusioms situacijoms išreikšti anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis. Tyrimo objektas – finansų srities daugiažodžiai terminai su daiktavardiniu dėmeniu risk / risque / rizika. Iki šiol nėra darbų, skirtų kelių kalbų ES finansų srities terminų analizei taikant konceptualiuosius freimus, šiuo tyrimu siekiama užpildyti šią spragą. Darbas yra reikšmingas dviem pagrindiniais aspektais. Pirma, tai yra pirmasis mokslinis darbas, kuriame freimų semantikos metodika taikoma gretinamajai anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų terminų analizei. Anglų ir prancūzų kalbų terminija jau kelis dešimtmečius tiriama taikant freimų semantikos metodiką, tačiau tai yra pirmasis bandymas pritaikyti šią metodiką lietuvių kalbos terminų analizei. Antra, tekstynų lingvistikos metodai atskleidė tikrąją terminų vartoseną ir tam tikros specializuotos srities žinių konceptualizavimo mechanizmus bei jų kalbinės raiškos ypatumus kiekvienoje kalboje. Taigi tyrimo rezultatai gali būti naudingi terminijos tyrėjams, praktikams, dėstytojams, vartotojams ir kitiems tarptautinės specializuotos komunikacijos dalyviams, kuriems aktuali kalbos ir žinių sąsaja.

Informacija apie daktaro disertacijų gynimus taip pat skelbiama MRU naujienose:
https://www.mruni.eu/lt/naujienos/index.php/645

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747