Gynimas eksternu - MRU

Gynimas eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją ir svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, paskelbtuose arba turinčiuose DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių, angl. Digital object identifier) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių vienas paskelbtas tarptautiniame leidinyje, kurio daugiau nei pusė redakcinės kolegijos narių yra ne tos šalies, kurioje leidžiamas leidinys, atstovai, arba mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science arba Elsevier Scopus (Scopus) duomenų bazėse ir kurie nebuvo pateikti jau apgintose disertacijose, arba be bendraautorių išleidęs mokslinę monografiją. Disertacijoms keliami reikalavimai nurodyti atitinkamos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamente.

Rektoriui adresuotas prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu įteikiamas Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklai. Prie prašymo pridedama:

  • disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija (popierinė ir elektroninė kopija);
  • mokslinių publikacijų sąrašas ir publikacijų elektroninės kopijos;
  • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas/priedėlis; 
  • patvirtintų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolų kopijos ar jų išrašai;
  • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – curriculum vitae;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Rektorius arba jo įgaliotas asmuo prašymą su priedais nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui, kuris disertacijos parengtumui įvertinti skiria ne mažiau kaip du ekspertus ir atitinkamą akademinį padalinį. Gavęs ekspertų išvadas ir akademinio padalinio rekomendaciją, komitetas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo įteikimo šaukia posėdį, kuriame dalyvauja ir eksternas. Išklausęs ekspertus ir eksterną komitetas sprendžia, ar eksterno disertacija atitinka mokslo daktaro disertacijai keliamus reikalavimus. Jei Komitetas nusprendžia, kad disertacija negali būti parengta gynimui ir apginta per vienerius metus nuo prašymo įteikimo, pakartotinai su prašymu ginti disertaciją eksternas gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.