Podoktorantūra - MRU

Podoktorantūra

Podoktorantūra yra svarbus mokslininko karjeros etapas. Šiuo metu Mykolo Romerio universitete podoktorantūros stažuotes atlieka 15 tyrėjų. 

Įgyvendinami šie 15 podoktorantūros stažuočių projektų (finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)): 

Nuo 2021 m. liepos 7 d. iki 2023 m. liepos 6 d.:

 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0204 „Bendrovių teisės skaitmeninimas: harmonizavimo iššūkiai ir galimybės pasirinktose jurisdikcijose (DigiCoL)“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Ivan Romashchenko, stažuotės vadovas – prof. dr. Virginijus Bitė, teisės mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0211 „Įmonių ekonominio saugumo sistemos transformacija skaitmeninimo procese“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Olena Khadzhynova, stažuotės vadovė – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, ekonomikos mokslo kryptis).

Nuo 2021 m. birželio 22 d. iki 2023 m. birželio 21 d.:

 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0210 „Paauglių lytinio tapatumo ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos vienerių metų laikotarpiu“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Oksana Malinauskienė, stažuotės vadovė – prof. dr. Rita Žukauskienė, psichologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0212 „Mažmeninės prekybos įmonių lankstumo poveikis vartotojų elgsenai ir darniam vartojimui“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Ugnė Dūdė, stažuotės vadovė – prof. dr. Rima Žitkienė, vadybos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0215 „Lietuvos ežerų ekosisteminės paslaugos: klimato ir žemės naudojimo pokyčių poveikis (LACLAN)“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Miguel Angelo Raposo Inacio, stažuotės vadovas – prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, fizinės geografijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0217 „Socialdemokratijos transformacija XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: tarptautinis kontekstas ir Lietuvos atvejis“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Gintaras Mitrulevičius, stažuotės vadovas – prof. dr. Andrius Bielskis, politikos mokslų kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0218 „Dirbtinis intelektas klinikiniuose tyrimuose: žmogaus centriškumo vaidmuo teisiniame reguliavime“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Alma Linkevičiūtė, stažuotės vadovas – prof. dr. Paulius Pakutinskas, teisės mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0225 „Formalios atitikties problemos ir galimi jų sprendimo būdai kibernetiniame saugume“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Inga Malinauskaitė-van de Castel, stažuotės vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, teisės mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0227 „Optimalus Konstitucinio Teismo sudėties formavimo modelis, sudarantis prielaidas išvengti konstitucinių teismų krizių“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Jolita Miliuvienė, stažuotės vadovė – prof. dr. Toma Birmontienė, teisės mokslo kryptis).

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.: 

 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0213 „Investicijų į kibernetinį saugumą kaštų naudos vertinimas“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Gintarė Giriūnienė, stažuotės vadovas prof. dr. Darius Štitilis, ekonomikos mokslo kryptis); 
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0214 „Tampant finansiškai savarankišku: psichologinio augimo ir sąstingio veiksniai finansinės priklausomybės kontekste (LEAF)“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Rimantas Vosylis, stažuotės vadovė prof. dr. Saulė Raižienė, psichologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0216 „Psichologiniai kontakto užmezgimo ypatumai įtariamųjų nusikaltimų tyrimo apklausose“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Aleksandras Izotovas, stažuotės vadovė prof. dr. Rita Bandzevičienė, psichologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0217 „Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Aušra Kolbergytė, stažuotės vadovė prof. dr. Valdonė Indrašienė, edukologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0218 „Organizacijų atsparumo vertinimo modelis (Bounce forward)“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Ilona Bartuševičienė, stažuotės vadovė prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, ekonomikos mokslo kryptis); 
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0221 „Medijų ir informacinio raštingumo bei sisteminės funkcinės lingvistikos sąsajų tyrimas“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Viktorija Mažeikienė, stažuotės vadovė doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, edukologijos mokslo kryptis).
Užsienio mokslo ir studijų institucijos apie podoktorantūros galimybes skelbia Euraxess portale.
 
Įgyvendinti projektai

Nuo 2017 m. gruodžio 15 d. iki 2019 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendino 3 projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“:

 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144 „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“
  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – ištirti diskurso ryšiais anotuoto paralelinio tekstyno (DRAT) modelio, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu iššūkius ir galimybes. Mokslinio tyrimo metu bus sudarytas DRAT modelis, aprašyta ir struktūruota tyrimo dalyvių (dėstytojų ir studentų) šio modelio naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu patirtis, privalumai bei parengtos praktinės rekomendacijos suinteresuotiems asmenims. 
  Podoktorantūros stažuotoja – dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė. 
  Podoktorantūros stažuotės vadovė – prof. dr. Jolita Šliogerienė. 
  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0154 „Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai“
  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – alternatyvios posthumanistinės žinojimo sampratos kaip adekvatesnio mokslo-visuomenės raidos modelio pagrindimas. Projektą sudaro mokslo‐visuomenės‐politikos trinarės ašies tyrimas, kuris integruoja Europos Komisijos “Mokslo visuomenėje programos” raginimus permąstyti mokslo, visuomenės, kultūros ir technologijų santykį, bet inicijuotos darbotvarkės ambicingumą diversifikuoja pasirinktais konceptualiniais instrumentais. 
  Podoktorantūros stažuotojas – dr. Evaldas Juozelis. 
  Podoktorantūros stažuotės vadovas – doc. dr. Povilas Aleksandravičius. 
  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0156 „Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE)“
  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – atskleisti jaunuolių finansinių gebėjimų raidos ypatumus ir šeimos finansinės socializacijos veiksnius. Finansiniai gebėjimai (gebėjimas tvarkytis su asmeninėmis pajamomis) yra vienas svarbiausių veiksnių, prisidedančių prie greitesnio jaunuolio tapsmo savarankišku. Tinkamai finansinei elgsenai formuotis yra svarbūs psichologiniai finansinių gebėjimų aspektai, kurie dar mažai tyrinėti. Šiuo projektu kaip tik ir siekiama praplėsti žinias apie jaunuolių finansinius gebėjimus.
  Podoktorantūros stažuotojas – dr. Rimantas Vosylis.
  Podoktorantūros stažuotės vadovas – prof. dr. Rita Žukauskienė.
  Daugiau apie DEFINE projektą
  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Mykolo Romerio universitete 2013-2015 metais pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004; finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM01) stažavosi dvi mokslininkės:

Eil. nr. Vardas, pavardė Stažuotės pavadinimas Mokslo kryptis Mokslinis vadovas
1. Ieva Kripienė Re-emigracijos į Lietuvą potencialas: Jungtinių Amerikos Valstijų atvejis Sociologija Prof. dr. Vida Kanopienė
2. Salomėja Zaksaitė Apgaulė sporto srityje: paplitimas, prevencija ir teisinis vertinimas
Monografija „Apgaulė sporto srityje: teisinis ir kriminologinis požiūris”
Teisė Doc. dr. Alfredas Kiškis