Podoktorantūra

Podoktorantūra yra svarbus mokslininko karjeros etapas. Mykolo Romerio universitetas kviečia tyrėjus, Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijose įgijusius mokslo daktaro laipsnį, atlikti podoktorantūros stažuotes pagal Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą kvietimą teikti projektų paraiškas. Podoktorantūros stažuotė suprantama kaip projekte numatytų mokslinių tyrimų vykdymas, jos tikslas – kelti jaunųjų mokslininkų mokslinę kvalifikaciją.

Maksimalus projekto biudžetas: 129891,00 Eur.

Finansuojamos išlaidos:

 • podoktorantūros stažuotojo darbo užmokestis (apie 1100–2100 Eur neto priklausomai nuo darbo valandų skaičiaus per mėnesį ir pareigų (mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas ar vyriausiasis mokslo darbuotojas));
 • komandiruočių išlaidos;
 • išlaidos prekėms ir paslaugoms.

Projekto trukmė: 24 mėn. (numatoma projekto pradžia – 2021 m. birželio 1 d.).  

Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. sausio 29 d.

Podoktorantūros stažuotojas turi būti įgijęs mokslo daktaro laipsnį ne vėliau kaip prieš 5 metus iki paraiškų teikimo termino (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai). Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Podoktorantūros stažuotei vadovaus podoktorantūros stažuotės vadovas – Mykolo Romerio universitete dirbantis mokslininkas.

Dėl podoktorantūros stažuotės galimybės Mykolo Romerio universitete maloniai prašome kreiptis į Loretą Paukštytę, Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos vadovę, el. p. paukstyte@mruni.eu, tel.  (8 5) 271 4469.

Lietuvos mokslo tarybos kvietimas: https://bit.ly/38Rbp0l.

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinami šie 6 podoktorantūros stažuočių projektai (finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)): 

 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0213 „Investicijų į kibernetinį saugumą kaštų naudos vertinimas“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Gintarė Giriūnienė, stažuotės vadovas prof. dr. Darius Štitilis, ekonomikos mokslo kryptis); 
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0214 „Tampant finansiškai savarankišku: psichologinio augimo ir sąstingio veiksniai finansinės priklausomybės kontekste (LEAF)“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Rimantas Vosylis, stažuotės vadovė prof. dr. Saulė Raižienė, psichologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0216 „Psichologiniai kontakto užmezgimo ypatumai įtariamųjų nusikaltimų tyrimo apklausose“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Aleksandras Izotovas, stažuotės vadovė prof. dr. Rita Bandzevičienė, psichologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0217 „Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Aušra Kolbergytė, stažuotės vadovė prof. dr. Valdonė Indrašienė, edukologijos mokslo kryptis);
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0218 „Organizacijų atsparumo vertinimo modelis (Bounce forward)“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Ilona Bartuševičienė, stažuotės vadovė prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, ekonomikos mokslo kryptis); 
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0221 „Medijų ir informacinio raštingumo bei sisteminės funkcinės lingvistikos sąsajų tyrimas“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Viktorija Mažeikienė, stažuotės vadovė doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, edukologijos mokslo kryptis).
Užsienio mokslo ir studijų institucijos apie podoktorantūros galimybes skelbia Euraxess portale.

Įgyvendinti projektai

Nuo 2017 m. gruodžio 15 d. iki 2019 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendino 3 projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“:

 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144 „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“
  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – ištirti diskurso ryšiais anotuoto paralelinio tekstyno (DRAT) modelio, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu iššūkius ir galimybes. Mokslinio tyrimo metu bus sudarytas DRAT modelis, aprašyta ir struktūruota tyrimo dalyvių (dėstytojų ir studentų) šio modelio naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu patirtis, privalumai bei parengtos praktinės rekomendacijos suinteresuotiems asmenims. 
  Podoktorantūros stažuotoja – dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė. 
  Podoktorantūros stažuotės vadovė – prof. dr. Jolita Šliogerienė. 
  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0154 „Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai“
  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – alternatyvios posthumanistinės žinojimo sampratos kaip adekvatesnio mokslo-visuomenės raidos modelio pagrindimas. Projektą sudaro mokslo‐visuomenės‐politikos trinarės ašies tyrimas, kuris integruoja Europos Komisijos “Mokslo visuomenėje programos” raginimus permąstyti mokslo, visuomenės, kultūros ir technologijų santykį, bet inicijuotos darbotvarkės ambicingumą diversifikuoja pasirinktais konceptualiniais instrumentais. 
  Podoktorantūros stažuotojas – dr. Evaldas Juozelis. 
  Podoktorantūros stažuotės vadovas – doc. dr. Povilas Aleksandravičius. 
  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
 • Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0156 „Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE)“
  Podoktorantūros stažuotės projekto tikslas – atskleisti jaunuolių finansinių gebėjimų raidos ypatumus ir šeimos finansinės socializacijos veiksnius. Finansiniai gebėjimai (gebėjimas tvarkytis su asmeninėmis pajamomis) yra vienas svarbiausių veiksnių, prisidedančių prie greitesnio jaunuolio tapsmo savarankišku. Tinkamai finansinei elgsenai formuotis yra svarbūs psichologiniai finansinių gebėjimų aspektai, kurie dar mažai tyrinėti. Šiuo projektu kaip tik ir siekiama praplėsti žinias apie jaunuolių finansinius gebėjimus.
  Podoktorantūros stažuotojas – dr. Rimantas Vosylis.
  Podoktorantūros stažuotės vadovas – prof. dr. Rita Žukauskienė.
  Daugiau apie DEFINE projektą
  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Mykolo Romerio universitete 2013-2015 metais pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004; finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM01) stažavosi dvi mokslininkės:

Eil. nr. Vardas, pavardė Stažuotės pavadinimas Mokslo kryptis Mokslinis vadovas
1. Ieva Kripienė Re-emigracijos į Lietuvą potencialas: Jungtinių Amerikos Valstijų atvejis Sociologija Prof. dr. Vida Kanopienė
2. Salomėja Zaksaitė Apgaulė sporto srityje: paplitimas, prevencija ir teisinis vertinimas
Monografija „Apgaulė sporto srityje: teisinis ir kriminologinis požiūris“
Teisė Doc. dr. Alfredas Kiškis