Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.) - MRU

Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6215KX002
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m. (Studijos vakarais)
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisės ir technologijos LL.M. studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos teisės ir technologijų srities specialistus, turinčius platų teisės ir technologijų tarpdisciplininės krypties žinių spektrą, įskaitant klausimus, apimančius dirbtinį intelektą, didžiuosius ir atvirus duomenis, grandinines, sutelktines ir kitas didžiąsias technologijas. Programos absolventai gebės kurti, diegti ir komercializuoti inovacijas teisinių paslaugų, privačiame ir viešajame sektoriuose, teikti konsultacijas susijusiais klausimais.

Programa orientuota į naujos – skaitmeninės – kartos teisininkų parengimą, globalius teisinių paslaugų rinkos iššūkius ir kompetencijas, kurios nėra suteikiamos kitose teisės programose. Tarpdisciplininis programos pobūdis leidžia realizuoti teisės ir technologijų sinergiją.

Programoje diegiami įžaidybinimo ir naujausi patyriminio mokymosi metodai (meetup’ai, hackaton’ai, dirbtuvės, laboratoriniai darbai, technologijų vystymas, dalyvavimas startuolių vystymo darbuose ir pan.), skatinamas verslumas (studijų metu lygiagrečiai kuriamas Legaltech startuolis ir naudojamasi MRU TM Legaltech centro teikiamomis startuolių inkubavimo paslaugomis), į veiklą aktyviai įtraukiami socialiniai partneriai.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti privačiame sektoriuje vietos ar tarptautinėse organizacijose (juristais, CTO ar vadovais teisinių technologijų įmonėse, startuoliuose, verslą konsultuojančiose įmonėse), viešajame sektoriuje (specialistai paklausūs modernizuojant viešąjį sektorių ir diegiant inovacijas) ar akademiniame sektoriuje (absolventai – geidžiami darbuotojai, o LL.M. studentai ne Lietuvoje galės teikti paraiškas į tarptautines, dvišales ar nacionalines doktorantūros programas, dirbti jaunaisiais mokslininkais, dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose). Taip pat programos absolventai gali dirbti ir savarankiškai, pasinaudojant globaliomis savarankiškų darbų ir darbuotojų paieškos sistemomis.

Kas yra LL.M.

LL.M. (lot. Legum Magister, liet. Teisės magistras) yra tarptautiniu mastu pripažintas teisės magistro laipsnis. Universalaus LL.M apibrėžimo nėra, nes įvairiose pasaulio šalyse savo turiniu ir paskirtimi šios studijų programos gali skirtis. Lietuvoje teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis paprastai suteikiamas baigus vienerių metų specializuotą teisės magistro studijų programą. Studijų metu didesnis dėmesys skiriamas praktinių studentų įgūdžių tobulinimui, mažiau ugdant mokslines tiriamąsias kompetencijas. Studijos baigiamos egzaminu, nėra rašomas magistro baigiamasis darbas. LL.M studijos skirtos:

 • teisės studentams, siekiantiems specializuotis konkrečioje siauroje teisės srityje;
 • praktikuojantiems teisininkams, norintiems savo kompetencijas papildyti konkrečiomis, jo praktikoje reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais;
 • kitų profesijų atstovams, turintiems kitos nei teisės krypties universitetinį išsilavinimą, siekiantiems savo kompetencijas papildyti specializuotomis su jų praktikos sritimi susijusiomis teisinėmis žiniomis ir įgūdžiais.

Asmenys, įgiję LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti teisės krypties doktorantūroje mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Ketinantys studijuoti MRU vykdomose doktorantūros studijose teisinių technologijų (LegalTech) srityje, turėtų rinktis Teisės magistro studijų programos specializacijos Teisė, technologijos ir verslas studijas.

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisininko karjeros klasikinėse teisinėse profesijose taip pat dažniausiai yra taikomi panašaus pobūdžio papildomi išsilavinimo reikalavimai.  

Šiuo metu galiojantis klasikinių teisinių pareigybių (advokato, prokuroro, teisėjo ir notaro) reglamentavimas numato reikalavimą turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ( vienpakopį universitetinį išsilavinimą). Šie teisės aktai neįvardija naujojo LL.M. teisės magistro kvalifikacinio laipsnio kaip alternatyvos klasikiniam teisės magistro laipsniui. Teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis, nors ir prilyginamas teisės magistro laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines pareigybes, nes nėra oficialios klasikinių teisinių profesijų savivaldos institucijų pozicijos jo atžvilgiu.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

 1. STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Teisė ir technologijos: nauji iššūkiai ir galimybės

6

Finansinių technologijų industrijos teisinis reguliavimas

6

Žaidimų ir žaidybinimo metodai teisėje

6

Teisė semantinėse technologijose

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kibernetiniai nusikaltimai ir el. įrodymų rinkimas

6

Privatumas, saugumas ir technologijos (privacytech)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

9

Intelektinės nuosavybė ir moderniosios technologijos

6

Dirbtinio intelekto pritaikomumas teisėje bei teisinis dirbtinio intelekto reguliavimas

6

Robotų reguliavimas

3

Baigiamasis egzaminas

6

 

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti tarpdisciplininėje teisininkų ir technologijų specialistų komandoje, organizuoti ir kontroliuoti komandos darbą bei laiką, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinant priešingus interesus, skirtingų teisės ir informatikos sričių specialistų tikslus ir žinias, padėti konstruktyviai bendradarbiauti teisės ir informatikos sričių specialistams, paskirstyti ir koordinuoti darbo užduotis; 
 • Geba komunikuoti su skirtingomis informacines technologijas kuriančiomis specialistų ir  teisininkų auditorijomis, taip pat išmano LegalTech startuolių komunikacinius principus, geba perteikti savo specialybės žinias tinkamoms auditorijoms ir pasirinkti tinkamas komunikacines platformas ir įrankius; 
 • Geba savo teisinių ir technologijų žiniomis ir gebėjimais sudominti tiek specialistus, tiek bendro profilio asmenis, ir tas žinias patraukliai iškomunikuoti; taip pat sugeba telkti, motyvuoti, suprasti kitus komandos dalyvius, ypač teisinės srities technologinėms reformoms, moka išklausyti įvairių su technologinėmis reformomis susijusių asmenų nuomonę ir jaučia prieš esamus ar potencialius įmonių klientus, ar kitus asmenis, kuriuos paveiks teisinių technologijų reformos,  atsakomybę. 

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Geba laisvai praktikoje adaptuoti įgytas teisės ir technologijų tarpdisciplininės srities žinias, išvystyti LegalTech idėją ir ją komercializuoti, ar gauti informacinių technologijų,  teisės, verslo ir kitų susijusių specialistų teigiamą pritarimą tolimesniam praktiniam idėjos vystymui; 
 • Geba kurti nesudėtingas teisines technologijas, arba prisidėti indėliu prie sudėtingų teisinių technologijų kūrimo. 
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Geba mokytis savarankiškai, žino teisės ir technologijų srities specifiką, išmano kur rasti reikiamus aktualiausius šaltinius, išmano atliktų tyrimų pagrindinėse programos dalykų srityse gylį ir sugeba atsirinkti tarp aktualių mokslinių tyrimų reikiamą informaciją, geba savarankiškai suplanuoti užduočiai atlikti reikalingų laiko resursus, žino ir geba įvertinti galimas rizikas. 
 1. Specialieji gebėjimai
 • Geba konsultuoti teisės ir naujųjų informacinių technologijų bei susijusiais klausimais, kritiškai, kūrybiškai mąstyti ir spręsti įvairaus pobūdžio tarpdisciplinines teisės ir technologijų sąveikos  problemas, tarp jų – itin sudėtingas, teikti pasiūlymus atpažintoms technologijų ir teisinio reguliavimo technologijų srityje kuriamoms problemoms spręsti, pasirinkti tinkamus sprendimo būdus ir metodus, daryti pagrįstas išvadas; 
 • Geba kritiškai analizuoti, interpretuoti, lyginti bei vertinti naująsias technologijas reguliuojančius teisinius santykius, juos reglamentuojančius teisės aktus, teikti pagrįstus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo. 
Priėmimo sąlygos

Stojantieji į studijų programą asmenys turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų: 

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 
 • Baigę studijas universitetuose kitose kryptyse vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 
 • yra baigę kitos nei teisės krypties universitetines pirmosios arba antrosios pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su teise ir technologijomis. Tokiu atveju turi būti baigiamos 15 studijų kreditų apimties papildomosios teisės LL.M. krypties studijos, kurios vykdomos iki programos įgyvendinimo pradžios. Teisės taikymo darbo patirtis įvertinama priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Stojantysis privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Visi reikalingi dokumentai teikiami el. paštu llm@mruni.eu nuo 2024 m. vasario 1 d.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Priėmimo tvarka į teisės krypties ir teisės LL.M. papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos moduliniu principu, darbo dienomis vakarais nuo 16.15 val. iki 21 val. tris-keturis kartus per savaitę. Vienu metu studentai paprastai studijuoja vieną dalyką, kartais gali persidengti du dalykai.
 
Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu.
 
Išimties tvarka, dėl objektyvių priežasčių negalintys į universitetą atvykti studentai, iš anksto pranešę dėstytojui, gali pasyviai stebėti užsiėmimą, transliuojamą realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.
 
Atsiskaitymai ir praktiniai užsiėmimai privalomi atvykstant į universitetą.
Partneriai