Teisė ir penitencinė veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir penitencinė veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX007
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1034 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

2024 metais priėmimas į šią programą neorganizuojamas.

Viena įdomiausių ir unikaliausių teisės krypties programų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje yra teisės ir penitencinės veiklos studijos. Tai puiki proga išbandyti save labai netradicinėje veikloje, susijusioje su mediacija ir bausmių vykdymu. Pabaigus studijas yra įgyjama klasikinė teisininko ir papildoma penitencinės veiklos specialisto kvalifikacija.

Programos (specializacijos) tikslas

Teisės ir penitencinės veiklos specializacijos studijos skirtos parengti kvalifikuotą teisės specialistą, gebantį dirbti bausmių vykdymo ir mediacijos srityse bei kitose Lietuvos ir Europos Sąjungos teisėsaugos ir valstybinio valdymo institucijose, t. y., būti pataisos įstaigų vyresniaisiais pareigūnais, probacijos tarnybos probuotojais, mediatoriais bei dirbti valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus teisinėse tarnybose ir įstaigose, kuriose vykdomos funkcijos iš esmės susiję su nuteistųjų bei probojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, ir jų resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikaus ginčų sprendimu (mediacija). Šioje teisės srityje yra itin didelis specialistų poreikis.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • dirbti ne tik penitencinėje sistemoje, bet ir teisininko darbą;
 • toliau studijuoti teisės ar kitokios krypties magistrantūros programą.

Karjeros perspektyvos:

Įgytos kompetencijos bei teisės bakalauro diplomas suteikia plačias galimybės dirbti teisinį darbą, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Programos absolventai yra itin laukiami penitencinėje sistemoje – gali dirbti:

 • pataisos įstaigų ir probacijos tarnybų vyresniaisiais pareigūnais (probuotojais);
 • mediatoriais bei teisinėse tarnybose ir įstaigose, kurios vykdo funkcijas, susijusias su saugumo užtikrinimo priežiūra, nuteistųjų bei probuojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, rizikos vertinimu, resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikiu ginčų sprendimu (mediacija);
 • įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos institucijose, antstolių, bankroto administratorių padėjėjais, išskyrus tokį darbą, kuriam yra būtinas teisės magistro išsilavinimas (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio).

Atkreipkite dėmesį, kad teisės bakalauro studijos yra pirmas, bet būtinas, žingsnis pakeliui link klasikinės teisininko profesijos. Tačiau siekiant tapti teisėju, advokatu, prokuroru, antstoliu, notaru būtina baigti ir teisės magistro studijas bei išpildyti kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Būtent dvipakopė sistema (bakalauras + magistras) reiškia lankstesnes galimybes: galėsite anksčiau įsidarbinti ir grįžti studijuoti magistro studijose jau apsisprendę, kurioje teisės srityje dirbsite, galėsite derinti studijas Lietuvoje su magistro studijomis užsienyje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Teisininko karjera

3

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Konstitucinė teisė

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Konstitucinė lyginamoji teisė

4

Socialinė psichologija

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės istorija ir filosofija

5

Administracinė teisė

6

2 KURSAS

46

3 SEMESTRAS

25

Privalomieji dalykai

25

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

10

Administracinė veikla pataisos įstaigose

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

9

Teisinis argumentavimas

3

Civilinė teisė (bendroji dalis)

9

3 KURSAS

45

5 SEMESTRAS

25

Privalomieji dalykai

25

Civilinė teisė (specialioji dalis)

10

Dinaminė priežiūra pataisos įstaigose

4

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

6

6 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Kriminologija

3

Baudžiamojo proceso teisė

9

4 KURSAS

42

7 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Civilinio proceso teisė

10

Bausmių vykdymo teisė I

6

Darbo teisė

6

8 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

3

Profesinės veiklos taktika

3

Resocializacijos priemonių vykdymas bausmių vykdymo sistemoje

4

Mediacijos pagrindai

4

Bausmių vykdymo teisė II

6

5 KURSAS

35

9 SEMESTRAS

23

Privalomieji dalykai

23

Probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas

5

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

3

10 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

6

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

 
Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklas profesijų ir studijų kontekste, savarankiškai pasirinkdamas kompleksines, organizacines ir metodines priemones;
 • Gebėjimas dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje, objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes, demonstruojant iniciatyvumą, gebėjimą derinti priešingus interesus;
 • Gebėjimas perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems, ne specialistams), sprendžiant teisės srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir penitencinės veiklos sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas, taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos;
 • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio pobūdžio penitencinės srities problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (penitencinės teisės mokslo srityje), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
 • Gebėjimas iškelti teisės ir penitencinės veiklos tyrimo problemas, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą teisinį tyrimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir naudingiausius klientui sprendimus, laikantis profesinės etikos, inter alia, susijusius su bausmių vykdymu, taikiu ginčų sprendimu;
 • Gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu;
 • Gebėjimas analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovatyviusproblemų ir situacijų sprendimus, suvokti pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus. Gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos;
 • Gebėjimas analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę. Gebėjimas laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei gebėjimas būti kūrybingu teisinių paslaugų teikėju, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje;
 • Gebėjimas teisinėmis priemonėmis spręsti baudžiamosios justicijos įstaigų veiklos administravimo problemas, modeliuoti situacijas, pasitelkiant įvairias žinias ir patirtį.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.) – 5 m.

Studijos vyksta derinant auditorinius ir nuotolinius užsiėmimus. Semestro (rudens ir pavasario) studijos organizuojamos taikant tokį modelį:  

 • apie 6 savaites nuotoliniai užsiėmimai, įprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.;
 • apie 2 savaites intensyvių studijų universitete (gyvai): užsiėmimai vyksta kasdien, dažniausiai nuo 14.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. Dalyvavimas yra privalomas;
 • apie 3 savaites pertrauka;
 • apie 5 savaites nuotoliniai užsiėmimai, įprastai tris kartus per savaitę nuo 18.00 val.; 
 • apie 2 savaites pertrauka;
 • apie 4 savaites atsiskaitymai universitete (gyvai).