Teisė ir muitinės veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir muitinės logistika

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX006
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Tarptautiniai prekybiniai ryšiai ir sklandus muitinės veiklos procesas yra gyvybiškai svarbi sritis verslui, valstybės ekonomikai, Europos Sąjungos šalių bendrai rinkai. Todėl tam, kad būtų užtikrintas šios srities specialistų poreikis, bendradarbiaujant kartu su Lietuvos muitinės departamentu, buvo sukurtos unikalios Teisės ir muitinės logistikos studijos.

Programos tikslas

Teisės ir muitinės logistika studijos skirtos visapusiškai parengti aukštų moralinių principų ir puikios kvalifikacijos teisės specialistą, gebantį dirbti klasikinėse teisininko profesijose, t. y. būti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, anstoliu ir kt. Taip pat šių studijų tikslas yra paruošti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos valstybės ir privataus sektorių profesionalus, turinčius specialių kompetencijų ir gebėjimų vykdyti profesinę veiklą muitinės sistemoje, mokesčių įstaigose, tarptautinės prekybos ir logistikos organizacijose.

Ši studijų programa yra išskirtinė tuo, kad tai yra vienintelės tokio pobūdžio studijos Lietuvoje, kurios parengtos remiantis patyriminiu mokymu. Studentai, padedami teisininkų praktikų, nuo pat studijų pradžios susipažįsta su realiomis situacijomis, o užsiėmimuose gautas teorines žinias mokosi pritaikyti praktiškai. Programos kokybę užtikrina studijų dalykus dėstantys muitinės institucijų profesionalai ir aukščiausio lygio teisininkai: Lietuvos aukščiausių teismų teisėjai, advokatai ir kiti praktikai. Studijos pasižymi individualizuotu požiūriu į kiekvieną studentą – kasmet organizuojami asmeniniai karjeros pokalbiai, be to, studentai dalyvauja Mentorystės programoje, kurioje kiekvienam pagal asmeninius poreikius parenkami po 2-3 skirtingų institucijų ir organizacijų patyrusius mentorius.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • pretenduoti į bet kurią teisinio darbo poziciją valstybės valdžios institucijose ir privačiose įstaigose bei organizacijose;
 • praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas karjerai Muitinės sistemoje;
 • teikti teisines konsultacijas Europos Sąjungos bendros prekybos erdvės saugumo užtikrinimo klausimais. Be to, tokiais Lietuvos ekonomikai ir nacionaliniam saugumui svarbiais klausimais kaip kontrabandos, sukčiavimo, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo prevencijos įgyvendinimo klausimais;
 • analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su pavojingų prekių ar technologijų gabenimu bei keliamomis grėsmėmis aplinkai ir nacionalinės kultūros paveldui;
 • kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti teisinius dokumentus.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai sėkmingai tampa klasikinių teisinių profesijų atstovais nacionalinėje ir tarptautinėje arenoje, taip pat ir muitinės pareigūnais (žvalgais, tyrėjais ir pan.) ar kitų spec. tarnybų specialistais.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Muitinės administracinė veikla

6

Teisininko karjera

3

Socialinė psichologija

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Konstitucinė lyginamoji teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

Teisės istorija ir filosofija

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Muitinės teisė

5

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

Kriminologija

3

Teisinis argumentavimas

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

4

Baudžiamojo proceso teisė

4

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

3

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Muitinės veiklos taktika

5

Kriminalistika

4

Praktika

6

Bakalauro baigiamojo darbo projektas

3

Finansų ir mokesčių teisė

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

Muitinės procedūros ir technologijos

3

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Valstybės tarnybos teisė

3

Verslo logistika

3

Verslo steigimo formos

3

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

3

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityse ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą, efektyviai planuoti savo laiką, organizuoti savo veiklą;
 • Gebėjimas dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje, objektyviai vertinti ir valdyti komandoje vykstančius procesus bei paskirstyti užduotis komandos nariams atsižvelgiant į jų žinias, sugebėjimus, savybes, derinti priešingus interesus;
 • Gebėjimas perteikti studijų ir teisinės veiklos srities žinias bei supratimą tikslinėms grupėms (specialistams, kitiems besimokantiems, ne specialistams), sprendžiant teisės srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas tinkamai vartoti teisinę terminologiją, pateikti esmines teisės ir specialiąsias muitinės veiklos sąvokas, principus ir teorines žinias, struktūruotai ir aiškiai reikšti savo mintis, idėjas, taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos;
 • Gebėjimas atpažinti ir analizuoti naujas teisės problemas, taikyti žinias ir supratimą sprendžiant kiekybines ir kokybines teisinio pobūdžio muitinės veiklos problemas ir teikti pasiūlymus jų sprendimui, pasirenkant tinkamus sprendimo būdus ir metodus;
 • Žinojimas Europos Sąjungos bei nacionalinius teisės aktų, reglamentuojančių muitų kitų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir kontrolės procedūras, etiškos šių valstybės institucijų veiklos principus skatinant savanorišką, sąžiningą mokesčių mokėjimą;
 • Gebėjimas naudotis prekių aprašymo ir kodifikavimo standartais, nustatyti prekių kilmę, muitinę vertę, apibrėžti prekių komercinį ženklinimą – skiriamuosius pramoninės nuosavybės požymius, reikšmingus valdant riziką;
 • Gebėjimas perprasti logistikos vaidmenį tarptautiniame versle ir muitinėje, jos praktinio taikymo galimybes, įgyti žinių dėl materialių ir nematerialių logistikos, kitų intelektinės nuosavybės objektų teisinio disponavimo, suvokti jų vaidmenį plėtojant tarptautinės prekybos organizacijų veiklą.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir atlikti nedidelės apimties mokslinius tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis (teisės ir muitinės veiklos srityje), reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
 • Gebėjimas iškelti teisės tyrimo problemas, nustatyti konkrečius ir praktiškai įgyvendinamus tyrimo uždavinius ir tikslus, juos pasiekti atliekant metodologiškai pagrįstą teisinį tyrimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Laikantis profesinės etikos, gebėjimas spręsti konfliktines situacijas bei priimti atsakingus ir klientui naudingiausius sprendimus, inter alia, susijusius su muitinės veikla;
 • Vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
 • Gebėjimas analizuoti praktines situacijas, apibūdinti galinčias kilti teisines problemas, pateikti pagrįstus argumentus bei sukurti ir perteikti naujas idėjas ar kurti inovacinių problemų ir situacijų sprendimus, suvokti pokyčių poreikį, jų įgyvendinimo galimybes ir būdus, gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos;
 • Gebėjimas analizuoti ir fiksuoti teisinės veiklos rezultatus, koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į rezultatų analizę, gebėjimas laiku priimti profesinius sprendimus, įvertinti jų sprendimų padarinius ir riziką bei gebėjimas būti kūrybingu teisinių paslaugų teikėju, kritiškai ir refleksyviai mąstyti ir sėkmingai veikti rinkos dėsnių aplinkoje;
 • Gebėjimas įgyvendinti teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teisinėmis priemonėmis ginti valstybės ir verslo subjektų interesus;
 • Gebėjimas analizuoti teisiškai reglamentuotų muitinės, kitų mokesčių įstaigų procedūras, praktiškai jas taikyti atliekant muitinės, mokesčių institucijų aptarnavimo ir kontrolės funkcijas, valdant riziką.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

 

Studijų programą rekomenduoja