Sveikatos teisė LL.M. - MRU

Sveikatos teisė LL.M.

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6215KX001
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m. (Studijos vakarais)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Sveikatos teisės studijos skirtos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacinės veiklos srityse bei mokslinių tyrimų organizacijose dirbantiems specialistams ir vadovams bei asmenims, kurie jau turi teisinį išsilavinimą, tačiau siekia pagilinti savo žinias ir įgūdžius būtent sveikatos teisės srityje. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktiką ir patyriminį mokymąsi, nes suteikia unikalią galimybę įgyti praktinių įgūdžių, būtinų kasdieniame darbe. LL.M. studijos yra vienerių metų trukmės, jų pabaigoje nėra rengimas magistro baigiamasis darbas.

Studijų procesas pritaikytas dirbančiųjų asmenų poreikiams. Studentai gauna įvairias praktines savarankiškas užduotis, kurios yra skelbiamos elektorinėje sistemoje. Jų atlikimas sudaro ne mažiau kaip 50 proc. galutinio įvertinimo. Esant poreikiui ir galimybėms, egzaminų laikymas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

Karjeros perspektyvos 

Sveikatos teisės LL.M. studijos absolventams suteiks galimybę tapti aukštos kvalifikacijos specialistais, turinčiais specializuotų tarpdisciplininių sveikatos teisės žinių ir gebančiais jas sėkmingai taikyti praktikoje. Baigus šią profesinę magistro programą, absolventai įgis konkurencinį pranašumą ir galės užimti teisininko, vadybininko, administratoriaus, vadovo ar personalo specialisto, dirbančio sveikatos sistemoje, pareigas. 

Kas yra LL.M.

LL.M. (lot. Legum Magister, liet. Teisės magistras) yra tarptautiniu mastu pripažintas teisės magistro laipsnis. Universalaus LL.M apibrėžimo nėra, nes įvairiose pasaulio šalyse savo turiniu ir paskirtimi šios studijų programos gali skirtis. Lietuvoje teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis paprastai suteikiamas baigus vienerių metų specializuotą teisės magistro studijų programą. Studijų metu didesnis dėmesys skiriamas praktinių studentų įgūdžių tobulinimui, mažiau ugdant mokslines tiriamąsias kompetencijas. Studijos baigiamos egzaminu, nėra rašomas magistro baigiamasis darbas. LL.M studijos skirtos:

 • teisės studentams, siekiantiems specializuotis konkrečioje siauroje teisės srityje;
 • praktikuojantiems teisininkams, norintiems savo kompetencijas papildyti konkrečiomis, jo praktikoje reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais;
 • kitų profesijų atstovams, turintiems kitos nei teisės krypties universitetinį išsilavinimą, siekiantiems savo kompetencijas papildyti specializuotomis su jų praktikos sritimi susijusiomis teisinėmis žiniomis ir įgūdžiais.

Asmenys, įgiję LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti teisės krypties doktorantūroje mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Šiuo metu MRU nustatyta tvarka nenumato galimybės studijuoti doktorantūroje asmenims, neturintiems tiek teisės krypties bakalauro, tiek ir magistro išsilavinimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisininko karjeros klasikinėse teisinėse profesijose taip pat dažniausiai yra taikomi panašaus pobūdžio papildomi išsilavinimo reikalavimai.  

Šiuo metu galiojantis klasikinių teisinių pareigybių (advokato, prokuroro, teisėjo ir notaro) reglamentavimas numato reikalavimą turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ( vienpakopį universitetinį išsilavinimą). Šie teisės aktai neįvardija naujojo LL.M. teisės magistro kvalifikacinio laipsnio kaip alternatyvos klasikiniam teisės magistro laipsniui. Teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis, nors ir prilyginamas teisės magistro laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines pareigybes, nes nėra oficialios klasikinių teisinių profesijų savivaldos institucijų pozicijos jo atžvilgiu.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos

6

Sveikatos priežiūros įstaigų teisinė atsakomybė

6

Visuomenės sveikatos teisė

6

Mediacijos teorija ir praktika

6

Žmogaus teisių apsauga sveikatos teisėje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Informacijos valdymo teisiniai pagrindai ir duomenų sauga

6

Darbo santykių sveikatos priežiūros įstaigose teisinis reglamentavimas ir praktika

6

Sveikatos politika

6

Baigiamasis egzaminas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Farmacijos teisė

6

Viešųjų pirkimų teisė

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai ir kryptingai planuoti mokymosi procesą, gilinant sveikatos teisės srities žinias, pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Geba dirbti komandoje, efektyviai bendradarbiaujant su kolegomis, derinti priešingus interesus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus;
 • Geba aiškiai perteikti ekspertines išvadas, tiek teisininkų, tiek biomedicinos, tiek ir sveikatos politikos profesionalų auditorijai.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Geba vertinti ir taikyti teisės šaltinius, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitų biomedicinos mokslų ir biotechnologijų praktinio pritaikymo sričių reglamentavimu;
 • Geba teikti sprendimus, nukreiptus į teisinių santykių biomedicinos srityje sureguliavimą ir tobulinimą, bei, pasinaudojant teisinėmis organizuotos pilietinės visuomenės galimybėmis, veikti tokių sprendimų priėmimą.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Geba analizuoti ir tirti naujausius sveikatos priežiūros sistemoje vykstančius procesus, sekti bei vertinti juos iš teisinės ir etinės perspektyvos, taikyti mokslinio pažinimo metodologiją, aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, sveikatos teisės žiniomis pagrįstas išvadas, orientuotas į profesinės veiklos tobulinimą ir gerinimą.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Geba spręsti teisines situacijas ir teisinius ginčus, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitais biomedicinos mokslų pasiekimų praktinio įgyvendinimo klausimais;
 • Geba identifikuoti, analizuoti ir surasti bei pateikti naujų ir sudėtingų abstraktaus pobūdžio teisinių situacijų, atsirandančių daugiadisciplininėje ir nuolat kintančioje biomedicinos mokslų aplinkoje, sprendimo būdus.
Priėmimo sąlygos

Stojantieji į Sveikatos teisės LL.M. studijų programą asmenys turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

 • Baigę universitetines teisės bakalauro arba vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • yra baigę kitos nei teisės krypties universitetines pirmosios arba antrosios pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su sveikatos teise. Tokiu atveju turi būti baigiamos 15 studijų kreditų apimties papildomosios teisės LL.M. krypties studijos, kurios vykdomos iki programos įgyvendinimo pradžios. Teisės taikymo darbo patirtis įvertinama priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Visi reikalingi dokumentai teikiami el. paštu llm@mruni.eu nuo 2024 m. vasario 1 d.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Priėmimo tvarka į teisės  krypties ir teisės LL.M. papildomąsias studijas

Studijų kainos

 

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 1 m.

Studijos vykdomos moduliniu principu. Vienu metu studentai studijuoja vieną dalyką. Užsiėmimai darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (ne daugiau nei 3 darbo dienos per savaitę) organizuojami nuotoliu. Šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. (ne daugiau nei 2 šeštadieniai per mėnesį) universiteto patalpose organizuojami praktiniai užsiėmimai bei atsiskaitomosios veiklos. Juose studentams privalu dalyvauti. Išimties tvarka, dėl objektyvių priežasčių negalintys į praktinius užsiėmimus atvykti studentai, iš anksto pranešę apie tai programos vadovui ir dėstytojams, gali dalyvauti šiuose užsiėmimuose stebėdami juos nuotoliu. 

Paskaitų vaizdo ir garso įrašų archyvas pasiekiamas studentams visą dalyko studijų laiką.

 

Studijų programą rekomenduoja