Mokesčių ir finansų teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Mokesčių ir finansų teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos – 2 metai.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Mokesčių ir finansų teisės studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos mokesčių ir finansų teisės specialistus, gebančius teikti teisines konsultacijas šiuolaikinėje verslo aplinkoje bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl teisinio reglamentavimo ir mokesčių sistemos tobulinimo.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į naujausias mokesčių ir finansų teisės aktualijas bei raidos tendencijas, padedančias analizuoti bei vykdyti mokslinius tyrimus, vertinant sudėtingus mokesčių ir finansų teisės klausimus. Studijų programa yra vykdoma bendradarbiaujant su tarptautine audito, apskaitos, konsultacijų, mokesčių ir teisės paslaugas teikiančia kompanija PricewaterhouseCooper.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Pabaigę Mokesčių ir finansų teisės specializaciją galės sėkmingai dirbti privačiame sektoriuje: advokatų kontorose, konsultacinėse įmonėse, kurioms reikalingi mokesčių ir finansų teisės profesionalai, viešajame sektoriuje: mokesčių administravimo ir finansų rinkų dalyvių veiklą prižiūrinčiose institucijose, tarptautinėse organizacijose, kurios sprendžia mokesčių ir finansų klausimus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokesčių teisės teorinės ir praktinės problemos

6

Finansinės apskaitos teisinis reguliavimas

6

Sutarčių teisės problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Tarptautinė mokesčių teisė

6

Bendrovių teisė

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansinių paslaugų teisė

6

Finansų rinkų teisė

6

Nemokumo teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

12

4 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Studijų Rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

 • Gebėjimas savarankiškai ir planuoti mokymosi procesą ir karjerą, kryptingai pasirinkti tobulinimosi kryptį profesinėje veikloje, prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Gebėjimas profesionaliai tiek savarankiškai, tiek komandoje teikti atstovavimo bei ginčų sprendimo teisines paslaugas mokesčių, finansinių paslaugų ir finansų rinkų teisės klausimais;
 • Gebėjimas aiškiai ir nedviprasmiškai formuluoti logiškas, mokesčių ir finansų teisės žiniomis pagrįstas išvadas bei perteikti jas tiek specialistų, tiek ir ne specialistų auditorijoms.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas demonstruoti mokesčių teisinio reguliavimo specifikos, finansų rinkų, verslo organizavimo formų, sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimų išmanymą;
 • Gebėjimas profesionaliai veikti įvairiose finansinių paslaugų srityse, teikti konkrečias teisines paslaugas, generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • Gebėjimas suprasti ir pritaikyti praktikoje mokestinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, juos taikyti nagrinėjant su finansinių paslaugų sektoriumi, verslu susijusius faktus bei teisinius reiškinius.

3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis ir turi tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui;
 • Gebėjimas demonstruoti savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, surasti, atrinkti bei sisteminti tyrimui reikalingą mokslinę ir/ar praktinę informaciją, taikyti tinkamus mokslinio tyrimo metodus ir gebėjimas daryti apibendrinimus bei prieiti išvadas, prireikus – teikti pasiūlymus.

4. Specialieji gebėjimai

 • Gebėjimas analitiškai vertinti ir modeliuoti verslo kūrimo, vystymo, valdymo bei pabaigos situacijas, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus, įvertinti alternatyvius sprendimų variantus bei jų galimą poveikį įvairioms verslo organizavimo teisinėms formoms;
 • Gebėjimas spręsti su mokesčių, finansinių paslaugų ir finansų rinkų teisiniu reguliavimu, verslo organizavimo teisinėmis formomis susijusias teisines problemas;
 • Gebėjimas profesionaliai parengti sutartis, analizuoti ir vertinti parengtas sutartis taikytinų mokesčių aspektais.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta du-tris kartus per savaitę: vieną-dvi darbo dienas nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadienį nuo 9 val.  

Darbo dieną užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja