Mediacija LL.M. (anglų k.)

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6281KX005
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Mediacijos LL.M. studijos skirtos parengti teisės magistro tarptautinį kvalifikacinį laipsnį turinčius mediacijos specialistus-teisininkus, galėsiančius spręsti įvairaus pobūdžio nacionalinius ir tarptautinį elementą turinčiusginčus pažangiu alternatyviu klasikiniam teisminiam procesui būdu, t. y. mediacija. Šie specialistai taip pat įgis plačias bei sistemingas žinias apie kitus ginčų sprendimo būdus ir jų pritaikymą, galės konsultuoti ginčų šalis dėl konkrečiam ginčui tinkamiausio  sprendimo būdo. Baigę šią programą studentai turės reikiamas žinias bei praktinius įgūdžius profesionaliai vykdyti mediacijos procedūrą bei/arba tinkamai atstovauti savo klientus, dalyvaujančius joje.

Programa orientuota ne į nacionalinių ginčų sprendimą mediacijos būdu Lietuvoje, bet į ginčų su tarptautiniu elementu sprendimą, todėl visų numatomų dėstyti studijų dalykų turinys taip pat yra orientuotas į specifinę – ginčų su tarptautiniu elementu – kategoriją bei į darbo su tokių ginčų subjektais ypatumus.

Programa dėstoma tik anglų kalba, todėl stiprinamos ir studijuojančiųjų užsienio kalbos, reikalingos konsultuojant ginčų su tarptautiniu elementu subjektus, žinias. Ši programa – trumpesnės trukmės (1 m.) bei nereikalauja magistro baigiamojo darbo rengimo, yra labiau orientuota į praktinių, o ne mokslinių įgūdžių formavimą.

Karjeros perspektyvos

Absolventai gali tapti ginčų sprendimo specialistais, gebančiais pagal konkretaus ginčo ir jo šalių charakteristikas nustatyti tinkamiausią jo sprendimo būdą ir suteikti profesionalią konsultaciją šiuo klausimu ginčo šalims, derybininkais, mediatoriais ar taikintojais.

 
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

Atkuriamasis teisingumas

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Konfliktų valdymas

6

Mediacijos teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Baigiamasis egzaminas

6

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

Šeimos mediacija

6

Tarptautinių ginčų sprendimo ypatumai

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Mediacija verslo ginčuose

6

Tarpkultūrinė komunikacija

6

 

Priėmimo sąlygos

Stojantieji į Mediacijos LL.M. studijų programą asmenys turi būti: 

  • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
  • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
  • privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama