Mediacija LL.M. (anglų k.) - MRU

Mediacija LL.M. (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6215KX003
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1 m. (Studijos vakarais)
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Mediacijos LL.M. studijos skirtos parengti teisės magistro tarptautinį kvalifikacinį laipsnį turinčius mediacijos specialistus-teisininkus, galėsiančius spręsti įvairaus pobūdžio nacionalinius ir tarptautinį elementą turinčius ginčus pažangiu alternatyviu klasikiniam teisminiam procesui būdu, t. y. mediacija. Šie specialistai taip pat įgis plačias bei sistemingas žinias apie kitus ginčų sprendimo būdus ir jų pritaikymą, galės konsultuoti ginčų šalis dėl konkrečiam ginčui tinkamiausio  sprendimo būdo. Baigę šią programą studentai turės reikiamas žinias bei praktinius įgūdžius profesionaliai vykdyti mediacijos procedūrą bei/arba tinkamai atstovauti savo klientus, dalyvaujančius joje.

Programa orientuota į ginčų su tarptautiniu elementu sprendimą, todėl visų numatomų dėstyti studijų dalykų turinys taip pat yra orientuotas į specifinę – ginčų su tarptautiniu elementu – kategoriją bei į darbo su tokių ginčų subjektais ypatumus.

Programa dėstoma tik anglų kalba, todėl stiprinamos ir studijuojančiųjų užsienio kalbos, reikalingos konsultuojant ginčų su tarptautiniu elementu subjektus, žinias. Ši programa – trumpesnės trukmės (1 m.) bei nereikalauja magistro baigiamojo darbo rengimo, yra labiau orientuota į praktinių, o ne mokslinių įgūdžių formavimą.

Karjeros perspektyvos

Absolventai gali tapti ginčų sprendimo specialistais, gebančiais pagal konkretaus ginčo ir jo šalių charakteristikas nustatyti tinkamiausią jo sprendimo būdą ir suteikti profesionalią konsultaciją šiuo klausimu ginčo šalims, derybininkais, mediatoriais ar taikintojais.

Kas yra LL.M.

LL.M. (lot. Legum Magister, liet. Teisės magistras) yra tarptautiniu mastu pripažintas teisės magistro laipsnis. Universalaus LL.M apibrėžimo nėra, nes įvairiose pasaulio šalyse savo turiniu ir paskirtimi šios studijų programos gali skirtis. Lietuvoje teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis paprastai suteikiamas baigus vienerių metų specializuotą teisės magistro studijų programą. Studijų metu didesnis dėmesys skiriamas praktinių studentų įgūdžių tobulinimui, mažiau ugdant mokslines tiriamąsias kompetencijas. Studijos baigiamos egzaminu, nėra rašomas magistro baigiamasis darbas. LL.M studijos skirtos:

 • teisės studentams, siekiantiems specializuotis konkrečioje siauroje teisės srityje;
 • praktikuojantiems teisininkams, norintiems savo kompetencijas papildyti konkrečiomis, jo praktikoje reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais;
 • kitų profesijų atstovams, turintiems kitos nei teisės krypties universitetinį išsilavinimą, siekiantiems savo kompetencijas papildyti specializuotomis su jų praktikos sritimi susijusiomis teisinėmis žiniomis ir įgūdžiais.

Asmenys, įgiję LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti teisės krypties doktorantūroje mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Šiuo metu MRU nustatyta tvarka nenumato galimybės studijuoti doktorantūroje asmenims, neturintiems tiek teisės krypties bakalauro, tiek ir magistro išsilavinimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisininko karjeros klasikinėse teisinėse profesijose taip pat dažniausiai yra taikomi panašaus pobūdžio papildomi išsilavinimo reikalavimai.  

Šiuo metu galiojantis klasikinių teisinių pareigybių (advokato, prokuroro, teisėjo ir notaro) reglamentavimas numato reikalavimą turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ( vienpakopį universitetinį išsilavinimą). Šie teisės aktai neįvardija naujojo LL.M. teisės magistro kvalifikacinio laipsnio kaip alternatyvos klasikiniam teisės magistro laipsniui. Teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis, nors ir prilyginamas teisės magistro laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines pareigybes, nes nėra oficialios klasikinių teisinių profesijų savivaldos institucijų pozicijos jo atžvilgiu.

Aktuali informacija
Informacinis lankstinukas

Informacinį lankstinuką apie studijų programą rasite čia.

Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mediacijos teorija ir praktika

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Atkuriamasis teisingumas

6

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

Konfliktų valdymas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Šeimos mediacija

6

Tarptautinių ginčų sprendimo ypatumai

6

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

Baigiamasis egzaminas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Mediacija verslo ginčuose

6

Tarpkultūrinė komunikacija

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti optimalius asmenų konsultavimo metodus, skatinančius ir įgalinančius tirti konfliktus, interpretuoti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir analizuoti faktus, daryti išvadas, įgalinančias taikiai išspręsti iškilusius ginčus;
 • Geba kokybiškai teikti nepriklausomo ginčų sprendimo eksperto paslaugas bei, pasinaudojant įgytomis alternatyvaus ginčų sprendimo žiniomis, savarankiškai pradėti, vystyti, valdyti teisinio konsultavimo ir ginčų sprendimo verslą, generuoti naujas idėjas daugiakultūrinėje aplinkoje, priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
  • Geba suvokti ginčų sprendimo būdus ir jų pritaikomumą, to išdavoje geba konsultuoti ginčų šalis dėl tinkamiausio konkrečiam ginčui sprendimo būdo parinkimo ir profesionaliai vykdyti mediacijos procedūrą bei/arba tinkamai atstovauti savo klientus, dalyvaujančius joje.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Geba analizuoti sudėtingus tarpkultūrinio socialinio gyvenimo reiškinius – ginčus su tarptautiniu elementu, jų teisinę aplinką ir daryti išvadas, reikalingas jų sprendimui tinkamiausiomis priemonėmis, atsižvelgiant į konkretaus ginčo ir jo dalyvių ypatumus bei tarptautinės privatinės teisės normas.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Geba savarankiškai arba komandoje profesionaliai teikti įvairių ginčų sprendimo mediacijos būdu paslaugas bei tinkamai parengti dokumentus, reikalingus inicijuoti, vykdyti bei užbaigti šią procedūrą;
 • Geba organizuoti ir vykdyti mediacijos procesą naudojantis moderniomis informacinėmis technologijomis.
Priėmimo sąlygos

Stojantieji į Mediacijos LL.M. studijų programą asmenys turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.
 • Baigę kitos nei teisės krypties universitetines pirmosios arba antrosios pakopos studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su mediacija. Tokiu atveju turi būti baigiamos 15 studijų kreditų apimties papildomos teisės krypties studijos, kurios vykdomos iki programos įgyvendinimo pradžios. Teisės taikymo darbo patirtis įvertinama priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Stojantysis privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Visi reikalingi dokumentai teikiami el. paštu llm@mruni.eu nuo 2024 m. vasario 1 d.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Priėmimo tvarka į teisės krypties ir teisės LL.M. papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos moduliniu būdu, vienu metu studentai studijuoja vieną dalyką.

Užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu  vieną, du arba tris kartus į savaitę darbo dienomis vakarais nuo 18 val. iki 21 val.10 min. Taip pat gali vykti ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 14  val. 30 min. Užsiėmimai vykdomi griežtai pagal studentams iš anksto pateikiamą semestro tvarkaraštį.  Kartą į semestrą organizuojami intensyvūs dviejų savaičių trukmės praktiniai užsiėmimai, kurie vykdomi universitete, ir juose privalu dalyvauti.

Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu.

Išimties tvarka, dėl objektyvių priežasčių negalintys į intesyvią praktinių užsiėmimų sesiją atvykti studentai, iš anksto pranešę programos vadovui ir dėstytojams, gali dalyvauti intensyviuose praktiniuose užsiėmimuose stebėdami juos nuotoliu. 

 

 

Studijų programą rekomenduoja