Socialinis darbas

  • Kryptis – Socialinis darbas
  • Trukmė –  2 metai ištęstinės studijos
  • Suteikiamas laipsnis – Socialinių mokslų magistro laipsnis

Detalus studijų programos aprašas
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas - parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus, analizuojant socialines problemas ir jų atsiradimo priežastis, skatinti socialinius pokyčius visuomenėje ir suteikti galimybę patiems asmenims, jų grupėms bei bendruomenėms dalyvauti sprendžiant jų socialines problemas; efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, ieškant efektyviausių problemų sprendimo būdų.


Programos išskirtinumas:

Studentai gali gilinti specializuotas socialinio darbo žinias, plėtoti mokslinius tiriamuosius įgūdžius, renkantis studijų alternatyvas. - programos struktūra ir dalykų turinys sudaro galimybes įgyti kompetencijas, įgalinančias inicijuoti, koordinuoti, atlikti projektus bei vadovauti socialinio darbo institucijoms - pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su socialinę politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis valstybinėmis institucijomis sudaro galimybę studentams atlikti tyrimus ir įsidarbinti aukščiausio lygmens valstybinėse institucijose. - studijose taikomas mokomosios praktikos modelis, sukurtas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, plėtojant supervizijos, refleksijos ir tiriamosios veiklos principus.

Programos absolventai galės dirbti:

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę socialinio darbo programos absolventui dirbti savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose.

Studijų programos vadovė

doc. dr. Rita Raudeliūnaitė
el. p. ritara@mruni.eu