Studijų programos kryptisSocialinis darbas
Valstybinis kodas621JX073
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  
 

Studijų programos tikslas - parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus, kritiškai analizuoti socialines problemas, atsižvelgiant į konkretų besikeičiančios visuomenės kontekstą; numatyti nenuspėjamos situacijos riziką, taikyti ir vystyti inovatyvias strategijas, skatinant teigiamus socialinius pokyčius visuomenėje, mažinant socialinę atskirtį ir suteikiant galimybę patiems asmenims, jų grupėms bei bendruomenėms aktyviai dalyvauti sprendžiant jų socialines problemas; efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros raidą ir plėtrą, ieškant efektyviausių problemų sprendimo būdų nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose.

 Kaip vyksta studijos?
• Studijos vyksta semestrais (ištęstinių – 4 semestrai)
• Studijas sudaro trys pagrindinės dalys: 9 teoriniai studijų dalykai, praktika ir magistro baigiamasis darbas.
• Ištęstinių studijų 1 semestre studijuoja 4 dalykus ir pradeda rengti magistro darbą; 2 semestre studijuoja 3 dalykus ir rengia magistro darbą; 3 semestre studijuoja 2 dalykus, atlieka praktiką ir rengia magistro darbą; 4 semestre rengia magistro darbą.
• Visi studijų dalykai turi savo elektronines studijų aplinkas
• Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jei sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys
• Esant poreikiui, galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką
• Studijų metu yra galimybė išvykti pagal ERASMUS studentų mobilumo programą
      

Programos išskirtinumas:
• Studentai gali gilinti specializuotas socialinio darbo žinias, plėtoti mokslinius tiriamuosius įgūdžius, renkantis studijų alternatyvas: socialinis darbas bendruomenėje; socialinis darbas migracijos tarnybose, socialinis darbas pataisos įstaigose.
• Programos struktūra ir dalykų turinys sudaro galimybes įgyti kompetencijas, įgalinančias inicijuoti, koordinuoti, atlikti projektus bei vadovauti socialinio darbo institucijoms
• Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su socialinę politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis valstybinėmis institucijomis sudaro galimybę studentams atlikti tyrimus ir įsidarbinti aukščiausio lygmens valstybinėse institucijose.
• Studijose taikomas mokomosios praktikos modelis, sukurtas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, plėtojant supervizijos, refleksijos ir tiriamosios veiklos principus.
 

Studijų programos vadovė

doc. dr. Rita Raudeliūnaitė
el. p. ritara@mruni.eu


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS