Karjeros valdymas

Studijų programos kryptis
Edukologija
Valstybinis kodas
6211LX024
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Norminės studijų kainos: ištęstinės studijos - 1796 € už semestrą.

Programos tikslas

Karjeros valdymo studijos skirtos plėtoti edukologijos magistrų karjeros projektavimo kompetenciją siekiant parengti specialistus, gebančius modeliuoti ir teikti ugdymo karjerai, karjeros valdymo bei konsultavimo karjerai paslaugas švietimo ir darbo rinkos segmentuose.

 Programos išskirtinumas

 • Atliepia šiandienos IKT taikymo visose kasdienio gyvenimo ir karjeros valdymo situacijose iššūkius.
 • Tarpdisciplininis požiūris į mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, apimantis lyderystės, IKT ir inovatyvių karjeros valdymo, mokymo(si) metodų taikymo gebėjimų ugdymą.

Baigę studijas gebėsite:

 • tikslingai modeliuoti ir kritiškai vertinti ugdymo, informavimo ir konsultavimo karjerai bei karjeros valdymo paslaugų teikimo procesus.
 • kurti edukacinėmis technologijomis grįstą mokymo(-si) ir karjeros valdymo turinį;
 • kurti nuotolinio mokymo(si) ir konsultavimo aplinkas, jas sužaidybinti, pritaikyti skirtingų besimokančiųjų poreikiams.
 • inicijuoti edukologinius tyrimus įvairiose karjeros valdymo srityse, siekiant gerinti ugdymo, informavimo ir konsultavimo karjerai kokybę.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

 • absolventai galės dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su inovacijų diegimu ugdymo/mokymosi ir karjeros valdymo procesuose švietimo institucijose ir kitose karjeros paslaugas teikiančiose įstaigose.
 • absolventai galės dirbti nacionalinėse bei tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, švietimo įstaigose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose karjeros specialistu (konsultantu), teikiančiu karjeros valdymo, karjeros stebėsenos, personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms. 
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Karjeros projektavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Karjeros valdymo mokslinė tiriamoji praktika

6

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

18

Ugdymas karjerai

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti 

 • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti 2 studijų dalykus: Raidos psichologijos pagrindai (6 kreditai) ir Edukologija (6 kreditai); 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Studijos vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.  

Derinamas nuotolinis ir kontaktinis darbas (negalintiems atvykti, užsiėmimai transliuojami realiu laiku („on-line“)).

Visi studijų dalykai turi elektronines studijų aplinkas.

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).