Senato darbo reglamentas | Mykolo Romerio universitetas

Senato darbo reglamentas

I. Bendrieji principai

 1. Senato sudarymo principus ir veiklos funkcijas nustato Universiteto statutas. Savo veikloje Senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, taip pat visų Senato narių lygybės, viešumo, sprendimų priėmimo kolegialumo bei akademinės laisvės principais.

II. Senato struktūra

 1. Senato kadencijos laikotarpiu veikia šios nuolatinės komisijos:

2.1. Studijų;

2.2. Mokslo ir doktorantūros;

2.3. Statuto priežiūros ir etikos;

2.4. Personalo, ūkio ir finansų reikalų.

 1. Senatas:

3.1. renka savo pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

3.2. sudaro nuolatines ar laikinąsias komisijas bei tvirtina jų sudėtis. Senato komisijos sudaromos iš Senato narių.

 1. Senato pirmininkas:

4.1. šaukia Senato posėdžius ir jiems pirmininkauja arba paveda pirmininkauti savo pavaduotojui;

4.2. kontroliuoja, kaip vykdomi Senato nutarimai;

4.3. vykdo Senato pavedimus;

4.4. už savo veiklą yra atsakingas Senatui.

 1. Senato pirmininko pavaduotojas Senato pirmininko arba Senato pavedimu vykdo Senato pirmininko pareigas.
 2. Senato sekretorius:

6.1. sudaro Senato posėdžių darbotvarkės projektus;

6.2. skelbia Senato posėdžio darbotvarkę;

6.3. vykdo Senato ir Senato pirmininko pavedimus rengiant Senato posėdžius;

6.4. rūpinasi Senato dokumentų įforminimu, skelbimu ir saugojimu;

6.5. prižiūri, kaip laikomasi šio reglamento.

 1. Senato išrinktos nuolatinės komisijos yra Senato kolegialūs organai, vertinantys Senato nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektus. Komisijų nariai savo įgaliojimų negali perduoti kitiems Senato nariams.
 2. Senato pirmininku, nuolatinių komisijų pirmininkais negali būti Universiteto rektorius, vicerektoriai, fakultetų ir jiems prilyginamų padalinių vadovai bei kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, nedirbantys Mykolo Romerio universitete. Senato posėdyje išrinkus Senato pirmininką ir sekretorių, ne vėliau kaip kitame Senato posėdyje Senato pirmininkas pateikia Senatui tvirtinti nuolatines komisijas ir jų sudėtis. Komisijos ne vėliau kaip iki ateinančio Senato posėdžio išsirenka komisijos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.
 3. Ypač svarbiems ir sudėtingiems klausimams spręsti gali būti sudaromos laikinosios Senato komisijos. Jų įgaliojimai nustatomi Senato nutarime sudaryti tokią komisiją. Konkretiems klausimams spręsti arba dokumentų projektams parengti gali būti sudaromos darbo grupės. Laikinųjų komisijų ir darbo grupių veikla nutraukiama, kai jų parengtus dokumentus patvirtina Senatas.
 4. Senato nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektus rengia centrų ir kitų struktūrinių padalinių specialistai bei Studentų atstovybė. Senato nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektai prieš Senato posėdį apsvarstomi atitinkamose Senato komisijose. Senato komisijoms nepritariant svarstomam klausimui, nepritarimo motyvai ir argumentai turi būti nurodyti komisijos posėdžio protokole. Senato nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektai, kuriuos Senatui pristato rektorato nariai, prieš svarstant Senato komisijoje, apsvarstomi rektorato posėdyje. Prie projekto pridedama svarstymo komisijos posėdyje ar rektorate išvada (protokolo išrašas).
 5. Senato komisijų nutarimai, išvados, siūlymai ir kiti dokumentai neturi atitinkamų Senato dokumentų galios. Jie yra rekomendacinio pobūdžio ir skirti svarstyti Senate.
 6. Senato komisijų posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko arba 1/3 komisijos narių pasiūlymu. Komisijos nariai apie posėdį ir darbotvarkę informuojami prieš 2 darbo dienas, kartu pateikiami dokumentai, kurie susiję su darbotvarkėje įtrauktais klausimais. Komisijoje sprendžiami tik tie klausimai, kurie buvo įtraukti į darbotvarkę. Posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Senato nariai turi teisę susipažinti su visais komisijų dokumentais ir protokolais. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti projektų autoriai, rektorato ir Senato atstovai, taip pat kviestieji asmenys.
 7. Senato komisijų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau negu pusė komisijos narių.

III. Senato narių įgaliojimai

 1. Jei Senato narys atleidžiamas iš darbo Universitete, Senatas konstatuoja to nario įgaliojimų pasibaigimą. Naujas Senato narys renkamas Universiteto mokslininkų susirinkime.
 2. Jei Studentų atstovybės išrinktas Senato narys netenka studento statuso, Senatas konstatuoja to nario įgaliojimų pasibaigimą ir pasiūlo Studentų atstovybei išrinkti kitą Senato narį.
 3. Senatas gali sustabdyti Senato nario įgaliojimus motyvuotu Statuto priežiūros ir etikos komisijos pasiūlymu.
 4. Prieš išvykdamas ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui Senato narys turi informuoti apie tai Senato sekretorių.

IV. Senato posėdžiai

 1. Senato posėdžius šaukia Senato pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Senato posėdis turi būti šaukiamas, kai to reikalauja raštu ne mažiau kaip 1/3 Senato narių, pateikusių svarstymui klausimus ir sprendimų projektus. Senato posėdis gali būti šaukiamas ir rektoriaus siūlymu. Senato posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo Senato pirmininkui.
 2. Dėl senato posėdžio formos (tiesioginis, nuotolinis, mišrus, e-posėdis) sprendimą priima Senato pirmininkas. Apie šaukiamą posėdį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas informuojami visi Senato nariai.
 3. Senato posėdžiai taip pat gali būti organizuojami ir nuotoliniu arba mišriu būdu (kai dalis Senato narių dalyvauja tiesiogiai, o dalis – pasinaudodami tiesioginėmis elektroninio ryšio priemonėmis). Organizuojant mišrų posėdį, Senato nariai, dalyvaujantys nuotoliniu būdu, apie tai informuoja Senato sekretorių elektroniniu paštu, nurodydami priežastis, ne vėliau kaip dieną prieš posėdį.
 4. Senato dokumento projektui arba jo daliai aptarti gali būti rengiami e – posėdžiai, kuriuose Senato nariai balsuoja naudodamiesi elektroninio ryšio priemonėmis:

21.1 Senato e – posėdis gali būti skelbiamas tik skubiai spręstinais klausimais. Prie tokių klausimų pridedami paaiškinimai, kodėl jie laikomi skubiai spręstinais;

21.2. Užtikrinant Senato veiklos viešumo bei sprendimų priėmimo kolegialumo principų įgyvendinimą, e – posėdžio balsavimo metu esant 1/10 Senato narių prieštaravimui to klausimo sprendimui šaukiamas tiesioginis, nuotolinis arba mišrus Senato posėdis;

21.3. Skelbiant e – posėdį, turi būti pateikiami su sprendimų priėmimu susiję dokumentai, dokumentų projektai. Balsavimo terminas ne trumpesnis nei 24 valandos.

 1. Posėdžiams pirmininkauja Senato pirmininkas arba jo pavaduotojas.
 2. Senato posėdis yra teisėtas, kai jame tiesioginiu ar nuotoliniu būdu dalyvauja ne mažiau kaip pusė Senato narių.
 3. Senato posėdžiai yra atviri. Uždari posėdžiai galimi tik bendru Senato narių sutarimu.
 4. Iškilmingų Senato posėdžių bei kitų iškilmingų Universiteto renginių metu Senato nariai dėvi mantijas.

V. Senato dokumentai

 1. Senato posėdžio darbotvarkę sudaro ir Senato posėdžiui siūlo Senato pirmininkas arba sekretorius; į ją įtraukia Universiteto rektoriaus pasiūlytus klausimus, taip pat Senato narių, vicerektorių teikiamus klausimus, kuriems spręsti parengti nutarimų projektai. Darbotvarkėje nustatomas jos klausimų svarstymo eiliškumas, nurodomi pranešėjai. Senato posėdžio darbotvarkė Senato nariams paskelbiama likus ne mažiau 2 darbo dienoms iki Senato posėdžio, prie jos pridedami nutarimų projektai ir kiti dokumentai, kurie susiję su darbotvarkėje nurodytais klausimais, nurodomi pranešėjai.
 2. Senato posėdyje svarstomi klausimai, kurie įtraukti į Senato posėdžio darbotvarkę ir kurių nutarimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektai yra parengti ir apsvarstyti rektorate ir (ar) atitinkamoje Senato komisijoje, tvirtinant reglamentus, tvarkas, aprašus ir kt., turi būti suderinti (vizuoti) su Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovu arba vyresniuoju juristu, o jei nutarimo projektas yra susijęs su finansų apskaita ir valdymu – ir su Finansų tarnybos vadovu. Suderintus nutarimų projektus, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Senato posėdžio, Senato nariai, vicerektoriai elektroniniu paštu perduoda Senato sekretoriui, kuris juos paskelbia Senato nariams. Kartu Senato sekretoriui perduodami ir atitinkami Senato komisijų sprendimai bei kiti nutarimo projektą lydintys dokumentai. Neaprobuoti, nesuderinti ar pavėluotai pateikti nutarimų projektai Senate nesvarstomi.
 3. Jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Senato sprendimus, kuriuos įforminančių nutarimų projektai dėl objektyvių priežasčių nėra parengti ar suderinti, Senato pirmininkas turi teisę posėdžio metu pateikti Senatui svarstyti klausimą ir siūlyti įtraukti jį į posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkė gali būti pakeista ar papildyta paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma.
 4. Senato darbo rezultatai įforminami dokumentais. Balsavimu priimami:

29.1. nutarimai ir jais tvirtinami dokumentai – nuostatai, taisyklės, įstatai, tvarkos ir kt., kuriuos privalo vykdyti visi Universiteto darbuotojai ir studentai;

29.2. rezoliucijos, kreipimaisi, prašymai, laiškai, kuriais išreiškiama Universiteto senato valia ir nuostatos. Šie dokumentai gali būti nukreipti tiek Universiteto darbuotojams, tiek Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams bei organizacijoms.

 1. Senato sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Slaptas balsavimas organizuojamas:

30.1. reikalaujant 1/10 Senato narių;

30.2. renkant Senato pirmininką;

30.3. svarstant ir teikiant siūlymus Tarybai dėl kandidatų eiti rektoriaus pareigas tinkamumo.

 1. Slaptas balsavimas gali būti pakeičiamas atviru balsavimu tik su vienintele sąlyga, jeigu visi Senato nariai vienbalsiai nusprendžia sprendimą priimti atviru balsavimu.
 2. Senato narys, dalyvaujantis posėdyje nuotoliniu būdu, slaptame balsavime dalyvauti negali. 30.2–30.3 papunkčiuose nurodytais atvejais dalyvavimas Senato posėdyje nuotoliniu būdu negalimas.
 3. Senato posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 4. Nutarimo projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Senato posėdyje pateiktas pastabas ir siūlymus, po posėdžio per 7 darbo dienas įformina ir pateikia pasirašyti Senato nutarimus ir jais tvirtinamus dokumentus.
 5. Senato nutarimus pasirašo Senato pirmininkas, jam negalint eiti pareigų – Senato pirmininko pavaduotojas.
 6. Senato nutarimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, kai juos paskelbia rektorius, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatoma kita įsigaliojimo data.
 7. Senato nutarimai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbiami Universiteto svetainėje ar kitais Senato nustatytais būdais.