MRU senatas - Mykolo Romerio universitetas

Senatas

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Senato pirmininkas: prof. dr. Romas Prakapas   
Senato pirmininko pavaduotoja: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Senato sekretorius: doc. dr. Saulius Spurga


Mykolo Romerio universiteto senatas (toliau – Senatas) yra kolegialus Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) akademinių reikalų valdymo organas. Senatas renkamas 5 metams.

Dabartinio Senato nariai išrinkti Mykolo Romerio universiteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų (paskirtų į pareigas penkeriems metams viešojo konkurso būdu arba sudariusių su universitetu neterminuotą darbo sutartį) susirinkime (2019 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. 10K-103(1.3K-403)). Dabartinės sudėties Senatas savo veiklą pradėjo 2020 m. sausio 16 d.

Senate veikia keturios nuolatinės komisijos: Studijų; Mokslo ir doktorantūros; Statuto priežiūros ir etikos; Personalo, ūkio ir finansų reikalų.

Senatas vadovaudamasis MRU statutu atlieka šias funkcijas:

 1. nustato studijų tvarką;
 2. tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos Universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;
 3. tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 4. nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
 5. šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Universiteto interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais;
 6. fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus veiklos rezultatus, teikia Universiteto garbės ir kitus vardus;
 7. inicijuoja Universiteto mokslinės veiklos ir studijų kokybės auditą;
 8. svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
 9. svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
 10. svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas;
 11. svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 12. svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 13. svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų, mokslo ir meno veiklos kokybę;
 14. atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute nustatytas funkcijas.