Taryba - MRU

Taryba

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tarybos pirmininkas: prof. dr. Egidijus Jarašiūnas   
Tarybos sekretorė: Aušra Jasiulienė


Mykolo Romerio universiteto taryba (toliau – Taryba) yra Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) valdymo organas. Taryba renkama 5 metams.

Dabartinės sudėties Taryba savo veiklą pradėjo 2020 m. vasario 27 d.

Taryba  vadovaudamasi MRU statutu atlieka šias funkcijas:

 1. įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
 2. įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą;
 3. įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
 4. svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
 5. įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 6. įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;
 7. renka, skiria ir atleidžia rektorių;
 8. nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
 9. rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
 10. įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
 11. tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
 12. svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 13. gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
 14. tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
 15. rūpinasi parama Universitetui;
 16. įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
 17. rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją viešai paskelbia Universiteto interneto svetainėje;
 18. atlieka kitas šiame statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 19. Taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka:
  1. vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka daugiau kaip pusės visų jos narių balsų dauguma;
  2. keturis Tarybos narius skiria Universiteto akademinė bendruomenė Senato nustatyta tvarka;
  3. kitus keturis Tarybos narius iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams, atrenka, skiria ir atšaukia Senatas savo nustatyta tvarka, o iš jų vieną narį – studentų atstovybė savo nustatyta tvarka. Šie keturi Tarybos nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą.