Tarybos darbo reglamentas - MRU

Tarybos darbo reglamentas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto Tarybos reglamentas nustato Mykolo Romerio universiteto Tarybos (toliau – Tarybos) darbo organizavimo tvarką.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymu, Mykolo Romerio universiteto statutu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

II. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

3. Tarybą sudaro devyni nariai.

4. Tarybos narys, pradėdamas eiti pareigas, pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. 

5. Tarybos posėdis yra laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Tarybos narys laikomas dalyvaujančiu posėdyje, jei panaudojant informacines technologijas jis dalyvauja svarstant posėdžio klausimus ir balsuoja priimant sprendimus.

6. Tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti Mykolo Romerio universiteto rektorius (toliau – rektorius). Tarybos sprendimu posėdyje (jo dalyje) gali dalyvauti ir kiti asmenys.

7. Tarybos posėdžiams vadovauja Tarybos pirmininkas, o jam nesant – jo įgaliotas Tarybos narys.

8. Tarybos nutarimo projektui arba jo daliai aptarti gali būti rengiami e – posėdžiai, kuriuose Tarybos nariai balsuoja naudodamiesi elektroninio ryšio priemonėmis:

8.1. Tarybos e – posėdis gali būti skelbiamas tik skubiai spręstinais klausimais. Prie tokių klausimų pridedami paaiškinimai, kodėl jie laikomi skubiai spręstinais;

8.2. Skelbiant e – posėdį, turi būti pateikiami su nutarimų priėmimu susiję dokumentai, nutarimų projektai. Balsavimo terminas ne trumpesnis nei 24 valandos. Jei 1/3 Tarybos narių nepritaria siūlymui konkretų klausimą spręsti elektroniniu būdu – kviečiamas posėdis tam klausimui svarstyti.

9. Tarybos posėdžius techniškai aptarnauja ir posėdžiuose protokoluoja rektoriaus paskirtas asmuo posėdžio sekretorius. Tarybos posėdžių protokolus patikrina ir pasirašo posėdžio sekretorius ir Tarybos pirmininkas. Prie protokolo pridedamas posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių registracijos sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Taip pat prie protokolo pridedami kiti posėdžio informaciniai dokumentai.

Tarybos posėdžio protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Tarybos posėdžio protokole turi būti nurodyta: posėdžio data, vieta, posėdžio pravedimo būdas (balsavimas elektroniniu paštu ar posėdis), asmenys dalyvavę posėdyje, darbotvarkės klausimai, svartyti klausimai, priimti sprendimai, „už“, „prieš“ ir „susilaikė“, „prieš“ kiekvieną iš sprendimų balsavusių narių skaičius, prie „prieš“ balsavusių narių skaičiaus turi būti nurodomi ir Tarybos narių vardai bei pavardės.

10. Tarybos pirmininkas teikia Tarybai tvirtinti posėdžių planą akademinių metų laikotarpiui. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trijų Tarybos narių iniciatyva.

11. Apie šaukiamą posėdį ir jo darbotvarkę, išskyrus atvejus, kai Tarybos posėdį skubos tvarka šaukia Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio pradžios, jiems pateikiama posėdžio medžiaga arba nuoroda į posėdžio medžiagos paskelbimą.

12. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti keičiama posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

13. Taryba sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma.

14. Tarybos pirmininkas renkamas ir atšaukiamas visų Tarybos narių balsų dauguma.

15. Rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria ir atleidžia Taryba. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 6 Tarybos nariai. Jei renkant rektorių per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, surinkę daugiausia balsų per pirmąjį balsavimą.

16. Taryba sprendimus priima atviru balsavimu.

17. Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Universiteto vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo. 

18. Tarybos priimti sprendimai atskirais klausimais gali būti įforminami Tarybos nutarimais, kuriuos pasirašo Tarybos pirmininkas.

19. Apie Tarybos darbą visuomenę informuoja Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas Tarybos narys.

20. Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina rektorius.

21. Tarybos metinę ataskaitą rengia Tarybos pirmininko paskirti Tarybos nariai ir sekretorius. Metinė ataskaita yra patvirtinama Tarybos posėdyje ir po to skelbiama Universiteto interneto svetainėje.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Šis reglamentas įsigalioja nuo jo priėmimo.