Viešojo administravimo krypties papildomos studijos

Papildomųjų studijų vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


Papildomosios studijos
yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos šiais atvejais:

 • kai asmuo yra baigęs kolegines studijas, išskyrus atvejus, kai Universiteto senatas yra priėmęs nutarimą, kad konkrečias kolegines studijas baigusiam asmeniui stojant į atitinkamą studijų programą (programas) pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės, bet ne trumpesnės kaip vienų metų, praktinės veiklos patirties;

Kviečiame kolegijų absolventus studijuoti Viešojo valdymo fakulteto magistrantūros studijose!

Viešojo valdymo fakultete yra organizuojamos Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos, kurias baigę Kolegijų absolventai gali stoti į fakultete vykdmas magistrantūros studijas.

Papildomų studijų organizavimas:

 • Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos organizuojamos Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje ir Alytuje.
 • Studijos organizuojamos rugpjūčio – rugsėjo mėn. (yra nuotolinių studijų galimybė).
 • Papildomųjų studijų metu Jūs turėsite klausytojo statusą.
 • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai.
 • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.
 • Asmenys, sėkmingai baigę papildomąsias studijas, nuo spalio mėnesio tęsia studijas pasirinktoje magistrantūros studijų programoje.

Asmenims, turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešajame sektoriuje ir pretenduojantiems į viešojo administravimo krypties papildomas studijas, organizuojamas motyvacinis pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu, įvertinus motyvaciją studijuoti ir kompetencijas įgytas viešajame sektoriuje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į viešojo administravimo magistrantūros studijas.

Kolegijų absolventams, baigusiems tos pačios krypties studijų programą, organizuojamas motyvacinis pokalbis, kurio metu yra vertinama motyvacija studijuoti ir įgyta kompetencija. Motyvacinio pokalbio pagrindu priimamas sprendimas dėl galimybės pretenduoti į pasirinktas magistrantūros studijas.

Baigta studijų kryptisStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūrojePriėmimo į studijas procedūra
Turizmo vadybaTurizmo sektoriaus valdymasMotyvacinis pokalbis
Sporto vadybaSporto industrijų vadybaMotyvacinis pokalbis


Viešojo administravimo krypties papildomų studijų dalykai:
Privalomi:
• Viešojo administravimo teorijos
• Viešosios politikos analizė
• Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*
Alternatyviai pasirenkami (pasirenkami du dalykus iš keturių siūlomų):
• Viešosios teisės pagrindai*
• Atskiros viešojo valdymo srities darbo organizavimas ir vadyba*
• Žmogiškųjų išteklių vadyba*
• Politologija*
• Vadyba*


Studentams/Klausytojams, studijavusiems kitoje aukštojoje mokykloje, gali būti įskaitomi kai kurie dalykai.
 • Fakulteto tarybos nutarimu gali būti įskaityti kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai, jei atitinka 2/3 kreditų ir turinio.
 • Studentas/Klausytojas, studijavęs kitoje aukštojoje mokykloje ir pageidaujantis, kad jam būtų įskaityti atitinkami dalykai, privalo vadybininkės nurodytu laiku pateikti prašymą dėl dalykų įskaitymo, diplomo kopiją, užpildyti įskaitymo lentelę bei (jeigu reikia) pateikti dalykų aprašus, patvirtintus aukštosios mokyklos, kurioje studijavo.
 • Smulkesnė įskaitymų tvarka ir reikalingi blankai siunčiami el. paštu kiekvienam studentui/klausytojui. Užskaityti galima ne daugiau nei 4 dalykus. Priklausomai nuo užskaitymo rezultatų, atitinkamai mažinama studijų įmoka už užskaitytus kreditus.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747