VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas 6211KX008
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  -  2 m. Ištęstinės studijos vykdomos sesijomis. Dviejų savaičių studijos vyksta intensyviai. Užsiėmimai prasideda nuo 16.15 val. 
Studijų kalba     
Lietuvių
Studijų kaina (2020 m.)984 eurų už semestrą

Studijų programos paskirtis yra parengti teisininkus, turinčius plačių ir sisteminių aplinkosaugos teisės žinių, sugebančius spręsti aktualias teorines ir praktines aplinkosaugos teisės bei efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, kylančias valstybės valdymo, administraciniame ir privačiuose sektoriuose, gebančius ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, požiūriu analizuoti ir vertinti asmens elgesį ir veiklą.

Baigusieji Aplinkosaugos teisės magistrantūros studijas ir įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį:

 • gebės atpažinti aktualias aplinkosaugos problemas ir panaudoti mokslinę bei teisinę literatūrą, leidžiančią pagrįsti pasirinktus aplinkosaugos problemų sprendimo būdus;
 • gebės sistemiškai analizuoti aplinkosaugos reguliavimui skirtus ES ir nacionalinės teisės aktus;
 • gebės rengti institucijos kompetencijai priskirtinus teisės aktus bei teisinius dokumentus;
 • gebės kritiškai bei objektyviai vertinti mokslo pasiekimų aplinkosaugos srityje ir teisinio reguliavimo santykį;
 • gebės vadovautis darnaus visuomenės vystymosi bei šiuolaikinės aplinkos apsaugos principais, aktyviai dalyvaujant viešojo administravimo ir aplinkos apsaugos politikos formavime ir jos įgyvendinime;
 • gebės apibendrinti esamą teisinę situaciją, formuluoti hipotezes, kelti ir spręsti teorines ir praktines aplinkosaugos teisės problemas, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves ir kt.;
 • gebės kvalifikuoti teisės pažeidimą aplinkosaugos srityje ir kvalifikavimą pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais.

Stojantysis privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą arba teisės krypties papildomas studijas.
Aplinkosaugos magistrantūros studijų metu studentai studijuoja 9 dalykus, iš kurių 6 privalomi, o 4 alternatyviai pasirenkami. Privalomieji dalykai: Teisės sociologija; Europos Sąjungos aplinkos teisė; Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos; Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga; Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos strityje taikymo ypatumai ir Žalos aplinkai atlyginimo problemos.
Studijų programa užbaigiama magistro darbu. Baigusiems suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus magistrantūros studijas, galima tęsti studijas doktorantūroje.

Už šią programą atsakinga Teisės katedros vedėja prof. dr. Birutė Pranevičienė turinti dviejų dešimtmečių akademinio darbo bei plačią tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, monografijų ir daugelio tarptautinių publikacijų autorė. Programoje dirba dėstytojai, kurių akademinė veikla pripažįstama tarptautiniu lygmeniu, tarp dėstytojų – advokatai, kone visų grandžių teismų teisėjai, prokurorai. Paskaitas skaito kviestiniai kitų universitetų dėstytojai (pvz., 2014 m. rudens semestrą vieną iš paskaitų ciklo skaitė profesorius iš Pecs universiteto (Vengrija).

Dažniausiai užduodami klausimai apie Aplinkosaugos teisės magistrantūros programą


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747