Konsultacijos

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiami atsakymai yra rekomendacinio pobūdžio. Siekiant konkrečios ir visapusiškos konsultacijos Jūsų atveju derėtų kreiptis į AEC el. paštu aec@mruni.eu, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes ir turimus dokumentus.


Ar galiu apgintos disertacijos pagrindu parengti kelias publikacijas lietuvių kalba ir nekeičiant teksto jas paskelbti? Ar tokie veiksmai bus laikomi plagiatu?

Mokslo doktorantūros nuostatų 19 punktas (2010 m. redakcija) nustato, kad viena iš sudėtinių disertacijos dalių yra mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Ta apimtis, kuri paskelbta tik disertacijoje, gali būti naudojama kitų mokslinių publikacijų rengimui ir skelbimui. Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į tris aspektus. Pirma, svarbu įvertinti tyrimo rezultatų naujumą. Tarptautinė leidėjų praktika rodo, kad kiekybinio tyrimo duomenys, surinkti prieš daugiau negu dvejus metus (išskyrus longitudinius tyrimus), tampa nebeaktualūs. Antra, kadangi disertacija yra vieno autoriaus savarankiškas mokslo darbas, svarbu įvertinti bendraautorystės vertę ir eiliškumą bei su tuo susijusias rizikas. Trečia, svarbu laikytis intelektinei nuosavybei keliamų reikalavimų, apibrėžtų tarp disertacijos autoriaus bei leidėjo (pavyzdžiui, disertacijos autoriaus ir universiteto sudaroma sutartis dėl disertacijos paskelbimo Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinėje sistemoje (eLABa)). Be to, disertacija, turinti ISBN kodą, laikoma ne rankraščiu, o paskelbtu leidiniu.

(parengė dr. Loreta Tauginienė, 2017-11-22)

Kokiais atvejais reikalingi tėvų sutikimai anketinei apklausai – iki 14 metų ar iki pilnametystės? Apklausa vykdoma gimnazijoje.

Paprastai mokyklos sudaro trišales sutartis, t. y. tarp mokinio, tėvų (vieno iš tėvų) / globėjų (vieno iš globėjų) ir mokyklos atstovo. Todėl vykdant mokinių apklausą, tėvų /globėjų sutikimas būtinas iki mokyklos baigimo momento, t. y. iki mokinio, tėvų ir mokyklos trišalės sutarties galiojimo pabaigos.

(parengė dr. Loreta Tauginienė, 2017-11-22)

Ką daryti, jei pastebima, kad autoriui priklausantys teiginiai yra naudojami kito autoriaus be citavimo?

Rekomenduojama kreiptis į autorių, kuris naudoja kitų autorių mintis nenurodant jų autorystės ir tai aptarti. Jeigu autorius bus linkęs nepripažinti savo kaltės ir ištaisyti autorystės klaidų, siūloma kreiptis į mokslo darbo leidėją ir institucijos, kurioje dirba citavimo taisykles pažeidęs autorius, etikos komitetą pranešant apie įvykusį etinį mokslo darbo rengimo pažeidimą. Jeigu mokslo darbo leidėjo ir etikos komiteto sprendimai prieštarautų vienas kitam ir /ar jūsų vidiniams įsitikinimams, rekomenduojama kreiptis į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą. Ši tarnyba nagrinėja pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros, pirmiausia akademinio sąžiningumo, akademinės laisvės, mokslo darbų vertinimo nešališkumo, lygių teisių dalyvauti konkursuose, etiškų tarpusavio santykių principai.

(parengė dr. Loreta Tauginienė)

Ką daryti, jei leidinyje yra sumaišyta autorystė dėl leidėjų kaltės?

Užsienio praktika rodo, kad leidėjas, gavęs galutinę mokslo darbo versiją kartu su autorių teisių deklaracija, neleidžia siųsti antrą kartą galutinės mokslo darbo versijos. Nepaisant to, gali taip nutikti, kad leidinio turinyje autorių eiliškumas yra vienoks, o mokslo darbe – kitoks. Viena vertus, pirmenybė turėtų būti teikiama autorių eiliškumui, nurodytam mokslo darbe, ypač kai kalbame apie citavimo korektiškumą. Kita vertus, pagrindinis autorius (angl. correspondence author) turėtų kreiptis į leidėją dėl klaidos ištaisymo. Tai nesudėtinga atlikti, kai leidinys yra elektroninis, o tuo atveju, kai leidinys yra atspausdintas, leidėjas galėtų įdėti papildomą žymą dėl esamų leidinyje klaidų ir siūlomų korekcijų konkrečiose leidinio vietose. Leidėjui rekomenduojama parengtą leidinio maketą pateikti kiekvienam autoriui susipažinti ir prašyti jų patvirtinti, kad leidinyje pateikta informacija yra teisinga. Taip bus išvengiama panašių situacijų.

(parengė dr. Loreta Tauginienė)

Ar studentui atliekant empirinį tyrimą institucijoje ar įstaigoje tai galima daryti nesuderinus su tos institucijos vadovais, o tik padedant eiliniam darbuotojui, kuris yra „pažįstamas“?

Sutikimas dalyvauti tyrimuose remiasi kiekvieno respondento / informanto laisva valia ir geranoriškumu, todėl respondento / informanto vadovo sutikimo nereikia, ypač jeigu tyrimo rezultatai bus apibendrinami ir bus laikomasi respondento / informanto konfidencialumo. Institucijos vadovo sutikimo reikia tuomet, kai tyrime taikomas atvejo studijos metodas, galintis atskleisti, pavyzdžiui, institucijos pavadinimą, t.y. ją lengvai identifikuoti. Šiuo atveju būtinas institucijos rašytinis sutikimas dalyvauti tyrime ir viešai skelbti atitinkamus jos identifikacinius duomenis.
Tam tikrais atvejais tarp institucijų (vykdančios tyrimą ir jame dalyvaujančios) gali būti nustatyta bendradarbiavimo vykdant studentų tyrimus tvarka. Tokia tvarka yra tikslinga institucijose, kuriose studentai periodiškai atlieka tyrimus, kurie gali trukdyti institucijos darbuotojams vykdyti tiesiogines funkcijas. Institucijose paskirti studentų tyrimus koordinuojantys asmenys padėtų užtikrinti sklandų ir racionalų atliekamų tyrimų procesą.

(parengė dr. Loreta Tauginienė ir doc. dr. Jolanta Urbanovič)

Kur yra reglamentuota, kiek mokslinėje publikacijoje turi būti naujos medžiagos, jei yra daromas vertimas į kitą kalbą?

MRU Senato 2013 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 1SN-40 „Dėl Mykolo Romerio universiteto dėstytojų darbo krūvio apskaitos normų patvirtinimo“ 3.23 punkte nustatoma, kad ne disertacijos pagrindu parengta monografija – tai mokslo monografijai keliamus reikalavimus atitinkantis mokslo leidinys, kuriame lyginant su disertacija (kvalifikaciniu darbu) atlikta ne mažiau kaip 30 procentų esminių turinio pokyčių, turinčių akivaizdžių atnaujinimo ir revizavimo požymių (vertinimą atlieka monografijos recenzentai). Nacionaliniu mastu nėra nustatyto reikalavimo, kad publikuojant tą patį mokslo darbą kita kalba būtina jį atnaujinti.
Mokslo darbo vertimas reiškia, kad tas pats tekstas pateikiamas platesnei bendruomenei kita nei straipsnio originalo kalba. Klausime minėtu atveju turi būti atkreipiamas dėmesys į tokius aspektus:
1) Ar yra gautas leidimas perpublikuoti tą patį mokslo darbą? Gauti leidimą iš leidėjo, publikavusio jūsų straipsnį originalo kalba, publikuoti tą patį straipsnį ir kita kalba konkrečiame leidinyje. Kaip užsienio praktika rodo, šiame dialoge dažnai dalyvauja ne pats autorius, o abu leidėjai, t.y. išleidusio straipsnį originalo kalba ir pageidaujančio publikuoti tą straipsnį kita kalba. Vienas iš leidėjų privalo pranešti apie tokio leidimo egzistavimą autoriui.
2) Kas parengia mokslo darbo vertimą? Išversti mokslo darbą į pageidaujamą kalbą yra susitarimo klausimas tarp autoriaus ir leidėjo, publikuojančio tą patį straipsnį kita kalba.
3) Kokių kitų reikalavimų galima tikėtis iš leidėjo, publikuojančio tą patį straipsnį kita kalba? Mokslo darbo atnaujinimo, kaip rodo užsienio leidėjų praktika, pageidauja pats leidėjas. Tikėtina, kad jis atnaujintą straipsnį, pateiktą pageidaujama kalba, laiko ne mokslo darbo vertimu, o nauju mokslo darbu (tam nereikia gauti leidimo perpublikuoti). Šiuo atveju atnaujinimas reiškia šio leidėjo nustatytą procentinę naujo teksto išraišką, kuri gali varijuoti pagal kiekvieną leidėją. Dažnai atnaujintas tekstas apskaičiuojamas pagal žodžių skaičių, naujas straipsnio dalis.
Autorių teisių deklaracija, kuri teikiama kartu su galutinio straipsnio projektu užsienio mokslo žurnalui, dažnai numato autoriaus įsipareigojimų (įskaitant ir teisių) apimtį ir parengtai publikacijai taikomas naudojimo sąlygas.

(parengė dr. Loreta Tauginienė)

Klausimus galite siųsti el. paštu aec@mruni.eu.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747