Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

INFORMACIJA IR KONSULTACIJA


+370 686 17431


priemimas@mruni.eu

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Studentų priėmimas  yra baigtas. Lauksime Jūsų kitais metais.

BENDROJI DALIS

 • Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir po papildomų studijų norintiems studijuoti magistrantūros studijose.
 • Papildomosiose studijose yra dėstomi krypčių studijų dalykai, suteikiantis pakankamų žinių ir gebėjimų reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų dalykus nustato Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU).
 • Papildomų studijų trukmė du semestrai (1 metai) arba vienas semestras (iki 0,5 metų) ištęstine (sesijine) studijų forma, klausytojo statusu.
 • Į papildomas studijas gali pretenduoti ir paskutinio kurso kolegijų studentai, kurie taps absolventais ne vėliau kaip 2020 metų liepą. Vietoje diplomo pateikiama pažymą apie studijas paskutiniame kolegijos kurse.
 • Baigus papildomas studijas bakalauro laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas.

GALI PRETENDUOTI

Stojantieji gali pretenduoti į papildomųjų studijų kryptis, priklausomai nuo įgyto studijų krypties profesinio bakalauro:

1 lentelė 

Studijų krypties papildomos studijos

Studijų trukmė
Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros mokslo srities ar studijų krypties studijas
Verslo kryptis (plačiau)

Semestras
Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurą
Teisės kryptis (Vilniuje, Kaune) (plačiau)
2 semestraiĮgiję teisės profesinį bakalaurą
Aplinkosaugos teisės kryptis (Kaune) 2 semestraiĮgiję teisės profesinį bakalaurą

BAIGUS PAPILDOMAS STUDIJAS

 Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Po papildomų studijų arba atitinkantys papildomas sąlygas (rasite gale puslapio) gali pretenduoti į magistrantūrą. Stojama bendra tvarka, rasite čia

2 lentelė


Baigus studijų krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje **Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Verslo kryptisFinansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika, Socialinių mokslų magistras
(Ekonomikos krypties)
Verslo kryptisFinansų valdymas, Verslo apskaita
Verslo vadybos magistras
(Finansų
krypties)
Verslo kryptisTarptautinė prekybaVerslo vadybos magistras
(
Verslo krypties)
Verslo  kryptys Elektroninio verslo vadyba, Kibernetinio saugumo vadyba, Logistikos vadyba, Projektų vadyba, Sporto industrijos vadyba, Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba  Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo kryptys Lyderystė ir pokyčių valdymas 
Verslo vadybos magistras
(
Žmonių išteklių vadybos krypties)
Teisės kryptis
Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Darbo teisė, Mokesčių ir finansų teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės  programos specializacija), Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir statutiniai valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas (Teisė ir policijos veikla specializacija)Teisės magistras*
Teisės kryptis Mediacija LL.M (anglų k.), Sveikatos teisė LL.M, Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)Teisės magistras*
Aplinkosaugos teisės papildomos studijosAplinkosaugos teisė (Kaune)Teisės magistras*

* - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas (teisėjo, advokato, notaro, prokuroro pareigas ir pan.), turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro laipsnį.
** - magistrantūros programos, į kurias galima bus pretenduoti, gali keistis priklausomai nuo stojančiųjų skaičiaus bei konkursų.

KAIP ĮSTOTI?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2020-08-19 iki 2020-08-26, iki 15 val.;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti 2020-08-28, iki 13 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis;

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantiems į papildomas studijas reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes arba pateikti dokumentus atvykus į universitetą:
•     prašymą (rasite čia (PDF), čia (Word);
•    aukštąjį neuniversitetinį profesinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas.
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama).
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentus Priėmimo grupei diplomo pripažinimo procedūroms (
kopija atsiunčiama).

Stojančiųjų dokumentai priimami elektroniniu paštu priemimas@mruni.eu nuo rugpjūčio 19 d.:
•   Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

KONKURSINIO BALO SANDARA

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede ar priedėlyje pažymių aritmetinis vidurkis.

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu
Nuo 2020 08 19 iki 2020 08 26, 15.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2020 08 28, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 08 28, 13.00 val. iki 2020 08 30, iki 15.00 valandos

PRIĖMIMO VYKDYMAS

 • Stojantysis pildo prašymą, nurodydamas pageidavimus būti priimtam į nurodytas vieną ar keletą studijų krypčių prioriteto tvarka.
 • Kviečiamųjų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje.
 • Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

STOJAMOJI ĮMOKA, SĄSKAITŲ REKVIZITAI

Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1995 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

STUDIJŲ KAINA

2020 metų  studijų kaina už semestrą yra 700 eurų 
Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

KITA

Nesusidarius 15 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.
Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)

Papildomos sąlygos pretenduojantiems į magistrantūros studijas

1.  Kolegijų absolventai, turintys pakankamas kompetencijas pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą, gali pretenduoti į magistrantūrą be papildomų studijų. Kompetencijos įvertinamos  motyvacinio pokalbio metu (rugpjūčio 25-26 dienomis nuo 12.00 val.). Esant tam tikroms aplinkybėms motyvacinis pokalbis gali būti vykdomas telekomunikacinėmis priemonėmis. Pretenduoti motyvacijos pokalbiui gali  asmenys:
1.1. pretenduojantiems į viešojo administravimo programos ir jos specializacijų magistrantūros studijas:
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešajame sektoriuje (valstybinėse institucijose, savivaldybėse, jų įmonėse ir pan.).
- arba verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos viešajame sektoriuje.
1.2. pretenduojantiems į socialinio darbo krypties programų magistrantūros studijas:
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą socialinio darbo srityje.
- arba socialinio darbo profesinį bakalauro laipsnį ir dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos socialinio darbo srityje.
1.3. pretenduojantiems į edukologijos krypties programų magistrantūros studijas:
- turintys  ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą švietimo sistemoje.
- arba profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos švietimo sistemoje.
1.4. pretenduojantiems į verslo, finansų, ekonomikos krypčių programas ir jų specializacijų magistrantūros studijas:
- ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą.
- arba turintys verslo ir vadybos krypčių grupės ar ekonomikos krypties profesinį bakalaurą ir dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinus  motyvaciją studijuoti ir įgytas kompetencijas, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į tam tikras magistrantūros studijas (Finansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika, Finansų valdymas, Tarptautinė prekyba, Elektroninio verslo vadyba, Logistikos vadyba, Veiklos auditas, Kibernetinio saugumo valdymas, Projektų vadyba).
1.5. pretenduojantiems į Komunikacijos ir kūrybinių technologijų arba Viešųjų ryšių programų magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą
- arba profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos komunikacijos, reklamos, viešųjų ryšių srityje.
1.6.    pretenduojantiems į Sporto industrijų vadybos programos magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą sporto vadybos srityje.
- arba baigę sporto vadybos programą ir turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytas sporto vadybos srityje.
1.7.    pretenduojantiems į Turizmo sektoriaus valdymo programos magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą turizmo sektoriuje.
- arba turintys turizmo ir poilsio krypties profesinio bakalauro laipsnį (išskyrus baigusius Sveikatingumo ir spa paslaugų vadybos, Sveikatingumo paslaugų vadybos programas) ir dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytas Turizmo sektoriaus srityje.
2.    Stojantieji atitinkantys šiuos reikalavimus ir gavę teigiamą motyvacijos pokalbio įvertinimą dalyvauja konkurse į tos programos magistrantūros studijas. Dokumentų padavimas yra kaip ir pretenduojant į magistrantūros studijas. Stojantysis dalyvauja konkurse į tos programos magistrantūros studijas Bendra priėmimo į magistrantūrą tvarka. Prašyme galima nurodyti atskirus pageidavimus pretenduoti į valstybės finansuojamas arba valstybės nefinansuojams vietas.

Kaip stoti?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2020-08-19 iki 2020-08-26, iki 15 val.;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas pranešimas apie kvietimą studijuoti iki 2020-08-28,  13 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems, kurie atitinka reikalavimus ir nori pretenduoti į magistrantūros studijas be papildomų studijų reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes:
•    prašymą (prašymo formą rasite čia);
•    aukštąjį koleginį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama arba įteikiama ).
•    stojamosios studijų įmokos (20 eurų arba 25 eurai priklausomai nuo pageidavimų skaičiaus), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama arba įteikiama);
•   dokumentų kopijas patvirtinačias ne mažesnį nei 1 metų stažą pagal planuojamą studijuoti programos kryptį.
•   El. laiške prašytume nurodyti, kad norite pretenduoti motyvaciniam pokalbiui.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747