Kolegijų absolventų priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.
Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.
Konsultacijos priėmimo klausimais vyksta

 IV-201 kab. (Ateities g. 20, Vilnius)  bei   telefonu +3705 2714 704 arba +370 686 17431 el.paštu  priemimas@mruni.eu

Stojančiųjų dokumentai rudens semestrui bus priimami nuo birželio 10 iki liepos 4 dienos.

Pretenduojant į papildomas studijas rudens semestrui.
Dokumentai priimami 3 lentelėje nustatytais terminais elektroniniu paštu priemimas@mruni.eu .
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.


2020 METŲ  PRIĖMIMO TAISYKLĖS RUDENS SEMESTRUI

(ruošiamos...)

2019 METŲ  PRIĖMIMO TAISYKLĖS

I. Bendroji dalis

1. Taisyklės yra skirtos asmenims, turintiems atitinkamos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį ir po papildomų studijų norintiems studijuoti magistrantūros studijose.
2. Papildomosiose studijose yra dėstomi krypčių studijų dalykai, suteikiantis pakankamų žinių ir gebėjimų reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų dalykus nustato Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU).
3. Papildomų studijų trukmė vieneri arba 0,5 metų ištęstine (sesijine) studijų forma, klausytojo statusu.
4. Stojantieji gali pretenduoti į MRU papildomąsias studijas, priklausomai nuo įgyto studijų krypties profesinio bakalauro:

1 lentelė 

Studijų krypties papildomos studijos

Studijų trukmė
Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros mokslo srities ar studijų krypties studijas
Komunikacijos krypties Pusės metųĮgiję humanitarinių, socialinių, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Verslo kryptis (plačiau) Vienerių metų Įgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Verslo kryptis (plačiau)
Pusės metų
Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurą
Socialinio darbo kryptis (plačiau) Pusės metųĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Viešojo administravimo kryptis (plačiau)Pusės metųĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Edukologijos kryptis (plačiau)Pusės metųĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Teisės kryptis (Vilniuje, Kaune) (plačiau)
Vienerių metų Įgiję teisės profesinį bakalaurą
Aplinkosaugos teisės kryptis (Kaune) Vienerių metų Įgiję teisės profesinį bakalaurą

5. Baigus papildomas studijas bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas. 

6. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Po papildomų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka.

2 lentelė


Baigus studijų krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje ***Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Edukologijos kryptis Edukacinių technologijų valdymas, Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų specializacija)
Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Socialinio darbo kryptisSocialinis darbas, Vaiko teisių apsauga, Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)**, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Komunikacijos kryptis Komunikacija ir kūrybinės technologijosSocialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Komunikacijos kryptis Viešųjų ryšių vadyba Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo kryptisFinansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika Socialinių mokslų magistras
(Ekonomikos krypties)
Verslo kryptisFinansų valdymasVerslo vadybos magistras
(Finansų
krypties)
Verslo kryptisMuitinė tarptautinėje prekybojeVerslo vadybos magistras
(
Verslo krypties)
Viešojo administravimo kryptysSveikatos politika ir vadyba, Tarptautinė politika ir ekonomika Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Verslo arba Viešojo administravimo kryptys Logistikos vadyba, Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo arba Viešojo administravimo kryptys Elektroninio verslo vadyba, Projektų vadyba (Strateginio organizacijų valdymo specializacija), Sporto industrijos vadyba, Kibernetinio saugumo vadyba Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo arba Viešojo administravimo kryptys Lyderystė ir pokyčių valdymas 
Verslo vadybos magistras
(
Žmonių išteklių vadybos krypties)
Viešojo administravimo kryptys Viešasis administravimas (jos specializacijos), Viešasis administravimas (dalis studijų Klaipėdoje, Utenoje)** Viešojo administravimo magistras
Teisės kryptis
Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Darbo teisė, Mokesčių ir finansų teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės programos specializacija),  Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija), Teisė, technologijos ir verslas (anglų k.) Teisės magistras*
Aplinkosaugos teisės papildomos studijosAplinkosaugos teisė (Kaune)Teisės magistras*

* - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas (teisėjo, advokato, notaro, prokuroro pareigas ir pan.), turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro laipsnį.
** - jeigu susidaro 20 asmenų grupė
*** - magistrantūros programos, į kurias galima bus pretenduoti, gali keistis priklausomai nuo stojančiųjų skaičiaus bei konkursų.

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

7. Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą ar kryptį reikalavimus.

8. Kvotas į studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

III. Konkursinio balo sandara

9. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

IV. Priėmimo vykdymas

10. Stojantysis pildo prašymą MRU (Ateities g. 20, Vilniuje), kur nurodo pageidavimą būti priimtam į vieną iš nurodytų studijų krypčių prioriteto tvarka.
11. Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
12. Kviečiamųjų I ir II turų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje adresu
13. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
14. Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
15. Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
16. Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
17. Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
18. II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
19. Asmenys, įforminę priėmimą ir  nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Sutikimas  dalyvauti ar nedalyvauti II ture žymimas tuo pačiu metu, patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu..


V. Priėmimo procedūros

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2019 06 11 iki 2019 06 29
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2019 07 04, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2019 07 04, nuo 13.00 valandos
 iki 2019 07 07, iki 15.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosiki 2019 07 05, 13.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2019 07 10, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2019 07 10, nuo 13.00 valandos
 iki 2019 07 12, iki 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas
Nuo 2019 07 15 iki 2019 07 22, iki 15.00 valandos

VI. Reikalingi dokumentai stojantiems į papildomąsias studijas

20.  Stojantiems į papildomąsias studijas reikia pateikti:

 • prašymą (pildomas MRU, pateikus visus reikalingus dokumentus);
 • koleginio atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalą.  Dokumentų  kopijas daro ir tvirtina MRU * (kopijos įteikiamos);
 • stojamosios studijų įmokos (20 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
 • paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija* (kopija įteikiama).
 • pažymą apie darbo stažą tam tikroje srityje (jeigu reikia, plačiau 32-34 punktai).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II- 233 auditorijoje nuo birželio 11 d.

21. Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali išsilavinimo dokumentų patvirtintas notariškai  kopijas, užpildytą prašymą ir reikalingų dokumentu kopijas (tapatybės dokumento kopiją, stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją) siųsti paprastu paštu iki birželio 28 dienos (prašymo formą rasite čia). (Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Priėmimo grupei).

VII. Dokumentai priimami


22. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 11 d.:
 •  Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00 iki 12.00 val. (birželio 22 d. nedirbame);
 •  Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.(birželio 22 d. nedirbame));
 •   stojančiųjų į Klaipėdos grupes, 114 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda (tel. (8-46) 397 255; el.p. r.mickiene@lajm.lt)
 •   stojančiųjų į Utenos grupes, 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibute@utenos-kolegija.lt)

VIII.Priėmimo įforminimas

23.  Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
24. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
25. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
    25.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje (rasite čia).
    25.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
26. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
    26.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
    26.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
    26.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

IX. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

27.  Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
28.  Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

29. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikštas nuo vieno iki keturių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
30. Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
31. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1994 metais arba vėliau ir neturintieji abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat
su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
39.Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

X. Papildomų studijų kaina

32.  2019 metų studijų kaina.

Studijų forma Studijų kaina už semestrą
Teisės, verslo, viešojo administravimo, komunikacijos studijų kryptys
Papildomos studijos 590 EUR
Socialinio darbo, edukologijos studijų kryptys
Papildomos studijos 590 EUR

33. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

34. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas, mokėdami už studijas, tą kainą, kuri galios magistrantūros studijose einamais studijų metais.

XI. Papildomos sąlygos pretenduojantiems į magistrantūros studijas birželio mėnesį

 35.   Kolegijų absolventai, turintys pakankamas kompetencijas pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą, be papildomų studijų gali pretenduoti turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą (organizuoja MRU birželio 27-28 dienomis). Pretenduoti motyvacijos pokalbiui gali  asmenys:
35.1. pretenduojantiems į viešojo administravimo programos ir jos specializacijų magistrantūros studijas:
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešajame sektoriuje.
- arba turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos viešajame sektoriuje (motyvacinis pokalbis birželio 27-28 dienomis telefonu).
35.2.
pretenduojantiems į socialinio darbo krypties programų magistrantūros studijas:
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą socialinio darbo srityje.
- arba turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (motyvacinis pokalbis birželio 27 dieną 13.00 val. V-248 kab., Ateities g. 20) įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos socialinio darbo srityje.
35.3. pretenduojantiems į edukologijos krypties programų magistrantūros studijas:
- turintys  ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą švietimo sistemoje.
- arba turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (motyvacinis pokalbis birželio 27 dieną 13.00 val. V-254 kab., Ateities g. 20) įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos švietimo sistemoje.
35.4. pretenduojantiems į verslo, ekonomikos krypčių programas ir jų specializacijų magistrantūros studijas:
- ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą.
- arba turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (organizuoja MRU (motyvacinis pokalbis birželio 27-28 dienomis telefonu)) įvertinus  motyvaciją studijuoti ir įgytas kompetencijas, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į tam tikras magistrantūros studijas (Finansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika, Finansų valdymas, Muitinė tarptautinėje prekyboje, Elektroninio verslo vadyba, Logistikos vadyba, Veiklos auditas, Kibernetinio saugumo valdymas, Verslo administravimas (anglų k.)).
35.5. pretenduojantiems į Komunikacijos ir kūrybinių technologijų arba Viešųjų ryšių programų magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą
- arba turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (motyvacinis pokalbis birželio 27-28 dienomis telefonu) įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos komunikacijos, reklamos, viešųjų ryšių srityje.
35.6. pretenduojantiems į sporto industrijų vadybos programos magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą sporto vadybos srityje.
- arba baigę sporto vadybos programą ir
turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8 ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (motyvacinis pokalbis birželio 27-28 dienomis telefonu) įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytas sporto vadybos srityje.

36. Stojantieji atitinkantys 35 punkte reikalavimus ir gavę teigiamą motyvacijos pokalbio įvertinimą dalyvauja konkurse į tos programos magistrantūros studijas. Registruojantis priėmimui į papildomas studijas, stojantysis užpildo prašymą pretenduoti į magistrantūrą. Sojantysis dalyvauja konkurse į tos programos magistrantūros studijas Bendra priėmimo į magistrantūrą tvarka (rasite čia). Motyvaciniai pokalbia

36. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia).

37. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.

38. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

39. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja.
40. Nesusidarius 20 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747