Kolegijų absolventų priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.
Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.
Konsultacijos priėmimo klausimais vyksta

 IV-201 kab. (Ateities g. 20, Vilnius)  bei   telefonu +3705 2714 704 arba +370 686 17431 el.paštu  priemimas@mruni.eu

Stojančiųjų dokumentai rudens semestrui bus priimami nuo birželio 10 iki liepos 4 dienos.

Pretenduojant į papildomas studijas rudens semestrui.
Dokumentai priimami 3 lentelėje nustatytais terminais elektroniniu paštu priemimas@mruni.eu .
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

2020 METŲ  PRIĖMIMO TAISYKLĖS RUDENS SEMESTRUI


I. Bendroji dalis

1. Taisyklės yra skirtos asmenims, turintiems atitinkamos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį ir po papildomų studijų norintiems studijuoti magistrantūros studijose.
2. Papildomosiose studijose yra dėstomi krypčių studijų dalykai, suteikiantis pakankamų žinių ir gebėjimų reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų dalykus nustato Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU).
3. Papildomų studijų trukmė du semestrai (1 metai) arba vienas semestras (iki 0,5 metų) ištęstine (sesijine) studijų forma, klausytojo statusu.
4. Stojantieji gali pretenduoti į MRU papildomąsias studijas, priklausomai nuo įgyto studijų krypties profesinio bakalauro:

1 lentelė 

Studijų krypties papildomos studijos

Studijų trukmė
Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros mokslo srities ar studijų krypties studijas
Edukologijos kryptis (plačiau)SemestrasĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Komunikacijos krypties SemestrasĮgiję humanitarinių, socialinių, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Socialinio darbo kryptis (plačiau) SemestrasĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Socialinio darbo kryptis (Utenoje)(plačiau) SemestrasĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Verslo kryptis (plačiau) 2 semestraiĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Verslo kryptis (plačiau)

Semestras
Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurą
Viešojo administravimo kryptis (Vilniuje, Utenoje)(plačiau)SemestrasĮgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Teisės kryptis (Vilniuje, Kaune) (plačiau)
2 semestraiĮgiję teisės profesinį bakalaurą
Aplinkosaugos teisės kryptis (Kaune) 2 semestraiĮgiję teisės profesinį bakalaurą

5.    Į papildomas studijas gali pretenduoti ir paskutinio kurso kolegijų studentai, kurie taps absolventais ne vėliau kaip 2020 metų liepą. Vietoje diplomo pateikiama pažymą apie studijas paskutiniame kolegijos kurse.
6.    Baigus papildomas studijas bakalauro laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas.
7.    Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Po papildomų studijų arba atitinkantys 40 punkte esamus reikalavimus gali pretenduoti į magistrantūrą stojama bendra tvarka.

2 lentelė


Baigus studijų krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje **Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Edukologijos kryptis Edukacinių technologijų valdymas, Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų specializacija)
Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Socialinio darbo kryptisSocialinis darbas, Vaiko teisių apsauga, Socialinis darbas (dalis studijų Utenoje)**, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Komunikacijos kryptis Komunikacija ir kūrybinės technologijosSocialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Komunikacijos kryptis Viešųjų ryšių vadyba Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo kryptisFinansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika, Socialinių mokslų magistras
(Ekonomikos krypties)
Verslo kryptisFinansų valdymas, Verslo apskaita
Verslo vadybos magistras
(Finansų
krypties)
Verslo kryptisTarptautinė prekybaVerslo vadybos magistras
(
Verslo krypties)
Viešojo administravimo kryptysSveikatos politika ir vadyba, Tarptautinė politika ir ekonomika Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Verslo arba Viešojo administravimo kryptys Elektroninio verslo vadyba, Kibernetinio saugumo vadyba, Logistikos vadyba, Projektų vadyba, Sporto industrijos vadyba, Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba  Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo arba Viešojo administravimo kryptys Lyderystė ir pokyčių valdymas 
Verslo vadybos magistras
(
Žmonių išteklių vadybos krypties)
Viešojo administravimo kryptys Viešasis administravimas (jos specializacijos), Viešasis administravimas (dalis studijų Utenoje)** Viešojo administravimo magistras
Teisės kryptis
Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Darbo teisė, Mokesčių ir finansų teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės  programos specializacija), Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir statutiniai valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas (Teisė ir policijos veikla specializacija)Teisės magistras*
Teisės kryptis Mediacija LL.M (anglų k.), Sveikatos teisė LL.M, Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)Teisės magistras*
Aplinkosaugos teisės papildomos studijosAplinkosaugos teisė (Kaune)Teisės magistras*

* - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas (teisėjo, advokato, notaro, prokuroro pareigas ir pan.), turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro laipsnį.
** - magistrantūros programos, į kurias galima bus pretenduoti, gali keistis priklausomai nuo stojančiųjų skaičiaus bei konkursų.

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

8. Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tos studijų krypties reikalavimus..

9. Kvotas į studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

III. Konkursinio balo sandara

10. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

IV. Priėmimo vykdymas

11.    Stojantysis pildo prašymą, nurodydamas pageidavimus būti priimtam į nurodytas vieną ar keletą studijų krypčių prioriteto tvarka.
12.    Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
13.    Kviečiamųjų I ir II turų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje.
14.    Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
15.    Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
16.    Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
17.    Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
18.    Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
19.    II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
20.    Asmenys, įforminę priėmimą ir  nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Sutikimas  dalyvauti ar nedalyvauti II ture žymimas tuo pačiu metu, patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

V. Priėmimo procedūros

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2020 06 10 iki 2020 07 04, 12.00 valandos
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu
Nuo 2020 06 10 iki 2020 07 03, 12.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2020 07 08, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 07 08, 13.00 val. iki 2020 07 10, iki 15.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosIki 2020 07 09, 13.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2020 07 14, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2020 07 14, 13.00 val. iki 2020 07 16, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas
Nuo 2020 07 17 iki 2020 07 24, 15.00 valandos

VI. Reikalingi dokumentai stojantiems į papildomąsias studijas

21.    Stojantiems į teisės krypties papildomas studijas reikia el.paštų priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes arba pateikti dokumentus atvykus į universitetą:
•    prašymą (pildomas MRU dokumentų priėmimo skyriuje, informacinėje sistemoje) arba atsiunčiamas el.paštu priemimas@mruni.eu;
•    profesinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. Atvykus į universitetą dokumentų kopijas daro ir tvirtina MRU * (kopijos įteikiamos).;
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama arba įteikiama ).
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama arba įteikiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms (kopijos įteikiamos).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II-233 auditorijoje nuo birželio 10 d. Taip pat Viešojo saugumo akademijoje.

22.    Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.

VII. Dokumentai priimami


23.  Stojančiųjų dokumentai priimami elektroniniu paštu priemimas@mruni.eu arba žemiau nurodytais adresais nuo birželio 10 d.:
•    Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.).
•    Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.).

VIII.Priėmimo įforminimas

24.  Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
25. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
26. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
    26.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje (rasite čia).
    26.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
27. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
    27.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
    27.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
    27.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

IX. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

28.  Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
29.  Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

30. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikštas nuo vieno iki keturių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
31. Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
32. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1995 metais arba vėliau ir neturintieji abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat
su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
33.Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

X. Papildomų studijų kaina

33.  2019 metų studijų kaina (2020 m. kaina bus skelbiama balandžio 1 d.).

Studijų forma Studijų kaina už semestrą
Teisės, verslo, viešojo administravimo, komunikacijos studijų kryptys
Papildomos studijos 590 EUR
Socialinio darbo, edukologijos studijų kryptys
Papildomos studijos 590 EUR

34. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

35. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas, mokėdami už studijas, tą kainą, kuri galios magistrantūros studijose einamais studijų metais.

XII. Papildomos sąlygos pretenduojantiems į magistrantūros studijas birželio mėnesį

36.    Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
37.    Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
38.    Nesusidarius 15 asmenų grupei priėmimas į tos papildomas studijas yra sustabdomas.
39.    Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja.

XII. Papildomos sąlygos pretenduojantiems į magistrantūros studijas birželio mėnesį

40.    Kolegijų absolventai, turintys pakankamas kompetencijas pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą, gali pretenduoti į magistrantūrą be papildomų studijų. Kompetencijos įvertinamos  motyvacinio pokalbio metu (liepos 1-3 dienomis nuo 14.00 val.). Esant tam tikroms aplinkybėms motyvacinis pokalbis gali būti vykdomas telekomunikacinėmis priemonėmis). Pretenduoti motyvacijos pokalbiui gali  asmenys:
40.1. pretenduojantiems į viešojo administravimo programos ir jos specializacijų magistrantūros studijas:
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešajame sektoriuje (valstybinėse institucijose, savivaldybėse, jų įmonėse ir pan.).
- arba verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos viešajame sektoriuje.
40.2. pretenduojantiems į socialinio darbo krypties programų magistrantūros studijas:
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą socialinio darbo srityje.
- arba socialinio darbo profesinį bakalauro laipsnį ir dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (motyvacinis pokalbis liepos 1-3 dienomis 13.00 val. V-248 kab., Ateities g. 20) įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos socialinio darbo srityje.
40.3. pretenduojantiems į edukologijos krypties programų magistrantūros studijas:
- turintys  ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą švietimo sistemoje.
- arba profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos švietimo sistemoje.
40.4. pretenduojantiems į verslo, finansų, ekonomikos krypčių programas ir jų specializacijų magistrantūros studijas:
- ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą.
- arba turintys verslo ir vadybos krypčių grupės ar ekonomikos krypties profesinį bakalaurą ir dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu (organizuoja MRU) įvertinus  motyvaciją studijuoti ir įgytas kompetencijas, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į tam tikras magistrantūros studijas (Finansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika, Finansų valdymas, Tarptautinė prekyba, Elektroninio verslo vadyba, Logistikos vadyba, Veiklos auditas, Kibernetinio saugumo valdymas).
40.5. pretenduojantiems į Komunikacijos ir kūrybinių technologijų arba Viešųjų ryšių programų magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą
- arba profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos komunikacijos, reklamos, viešųjų ryšių srityje.
40.6.    pretenduojantiems į Sporto industrijų vadybos programos magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą sporto vadybos srityje.
- arba baigę sporto vadybos programą ir turintys profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
40.7.    pretenduojantiems į Turizmo sektoriaus valdymo programos magistrantūros studijas.
- turintys ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą turizmo sektoriuje.
- arba turintys turizmo ir poilsio krypties profesinio bakalauro laipsnį (išskyrus baigusius Sveikatingumo ir spa paslaugų vadybos, Sveikatingumo paslaugų vadybos programas) ir dalykų įvertinimų vidurkį ne mažiau 8.
Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytas sporto vadybos srityje.
41.    Stojantieji atitinkantys 40 punkte reikalavimus ir gavę teigiamą motyvacijos pokalbio įvertinimą dalyvauja konkurse į tos programos magistrantūros studijas. Registruojantis priėmimui į papildomas studijas, stojantysis užpildo prašymą pretenduoti į magistrantūrą. Stojantysis dalyvauja konkurse į tos programos magistrantūros studijas Bendra priėmimo į magistrantūrą tvarka (rasite čia).

42. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia).

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747