Viešasis administravimas ir lyderystė

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6121LX054
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m. 
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės - 1314 € už semestrą, ištęstinės - 876 € už semestrą

Daugeliui įdomu, kaip yra valdoma valstybė ir priimami sprendimai, darantys įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Būtent „Viešojo administravimo ir lyderystės“ studijos padės suprasti ir atpažinti dėsningumus, įgyvendinant viešąją politiką, priimant teisės aktus ir įstatymus, atliekant administravimo bei valstybės tarnybai priskirtinas funkcijas. „Viešojo administravimo ir lyderystės“ studijos glaudžiai siejasi su Valstybės tarnautojų kompetencijų modeliu ir atitinka valstybės tarnybos pareigybių reikalavimus. O bendradarbiaujant su LR Seimo, Vyriausybės, Vidaus reikalų ir kitų ministerijų, Valstybės tarnybos departamento bei savivaldybių atstovais, suteikiama galimybė susipažinti su viešojo valdymo aktualijomis ir tendencijomis. Studijų programoje „Viešasis administravimas ir lyderystė“ pagrindinis dėmesys skiriamas šiuolaikinio viešojo valdymo ir  lyderystės viešajame administravime koncepcijai.

Programos tikslas

Viešojo administravimo ir lyderystės studijos skirtos parengti specialistus gebančius veikti nuolat kintančioje aplinkoje ir dirbti vadybinį–administracinį darbą viešajame sektoriuje, gebančius analizuoti viešąją politiką, identifikuoti ir spręsti problemas viešųjų organizacijų administravimo, žmogiškųjų išteklių vadybos, viešųjų finansų, administracinės teisės, strateginio valdymo, valdžios skaitmenizavimo, viešųjų e-paslaugų srityse, formuoti tyrimais ir atvirųjų duomenų analize grįstus sprendimus, prisidėti prie modernios, demokratinės ir pilietinės visuomenės principais grįstos, Lietuvos Valstybės kūrimo.

Studijų metu bus suteikta galimybė gilinti savo žinias tarptautiniu mastu: klausytis žinomų pasaulio viešojo administravimo mokslininkų paskaitas, dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. Taip pat įsitraukti į Viešojo valdymo studentų klubo ir Lyderystės akademijos veiklas.

 Plačiau apie Lyderystės akademiją čia.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • analizuoti ir kritiškai vertinti viešojo valdymo procesus;
 • praktiškai pritaikyti lyderystės, personalo vadybos, finansų valdymo ir viešojo administravimo žinias, dirbant valstybės tarnyboje;
 • organizuoti viešuosius pirkimus;
 • rengti strateginius projektus ir juos įgyvendinti;
 • suprasti, kaip yra valdomos viešojo sektoriaus organizacijos;
 • rasti tinkamus viešojo administravimo sprendimus įgyvendinant viešąją politiką;
 • rinkti ir analizuoti informaciją, padedančią prognozuoti viešojo valdymo tendencijas, valstybės raidą;
 • atliepti iššūkius ir siekius tobulinti viešojo valdymo procesus;
 • formuoti vadybos ir lyderystės pagrindu grįstą organizacijų veiklą viešajame sektoriuje.

Karjeros perspektyvos:

 • galimybė lanksčiai modeliuoti karjerą pritaikant savo gebėjimus tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiose ar nevyriausybinėse pelno nesiekiančiose organizacijose;
 • prioritetas valstybės tarnyboje (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, savivaldybių administracijos ir t.t.);
 • savęs realizavimas politinių partijų ar visuomeninių judėjimų veiklose.

Studijų išskirtinumas:

 • populiariausios viešojo administravimo studijos Lietuvoje;
 • vienintelės universitetinės viešojo administravimo bakalauro studijos Vilniaus mieste;
 • šios studijos – tarp pažangiausių studijų programų Lietuvoje;
 • jauki ir moderni mokymosi aplinka;
 • studijų turinys labiausiai atitinka valstybės tarnybos pareigybių reikalavimams;
 • plačios įsidarbinimo galimybės;
 • pasižymi tarptautiškumu.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo teorijos

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Filosofija

6

Lyderystė

6

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Vadyba

6

Vietos valdžios sistemos

6

Viešieji ryšiai ir marketingas viešajame sektoriuje

6

Studijų įvadas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Regionų administravimas

6

Vietos bendruomenių vaidmuo viešojo valdymo sistemoje

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Viešieji finansai ir viešųjų pirkimų administravimas

6

Valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse

6

Politologijos įvadas

6

Elektroninė valdžia ir skaitmeninės paslaugos

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Gerovės valstybės modeliai

6

Lietuvos politinė sistema

6

Kursinis darbas

6

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Viešojo sektoriaus veiklos analizė ir informacijos valdymas

6

Viešojo valdymo sistemos ir tarpsektorinė integracija

6

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo teorijos

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Lyderystė

6

Filosofija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Vadyba

6

Vietos valdžios sistemos

6

Studijų įvadas

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Regionų administravimas

6

Vietos bendruomenių vaidmuo viešojo valdymo sistemoje

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Viešosios teisės pagrindai

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Politologijos įvadas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešosios politikos analizė

6

Lietuvos politinė sistema

6

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Kursinis darbas

6

3 KURSAS

42

5 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse

6

Viešojo valdymo sistemos ir tarpsektorinė integracija

6

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Gerovės valstybės modeliai

6

Viešojo sektoriaus veiklos analizė ir informacijos valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

4 KURSAS

33

7 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Viešieji ryšiai ir marketingas viešajame sektoriuje

6

Viešieji finansai ir viešųjų pirkimų administravimas

6

Elektroninė valdžia ir skaitmeninės paslaugos

6

8 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Praktika

15

5 KURSAS

15

9 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vyksta dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos

Studijos vyksta sesijomis.  Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) organizuojamos dažniausiai nuo 14.30 val. 

Organizuojant užsiėmimus taikomas mišrus būdas, t. y. dalis paskaitų vyksta gyvai MRU auditorijose, dalis paskaitų vyksta nuotoliniu būdu.

 

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai