Vadyba mokykloje | Studijos Lietuvoje | MRU

Vadyba mokykloje („NextGenerationEU“ projektas)

Studijų programos kryptis Edukologija
Valstybinis kodas 6211MX024
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Kompensuojama iš projekto lėšų

Kviečiame švietimo įstaigų darbuotojus į Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis finansuojamas magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete.

Mykolo Romerio universitetas kviečia švietimo įstaigų vadovus (-es) ar jais tapti ketinančius pedagogus (-es) į nemokamas specializuotas programos „Vadyba mokykloje“ magistrantūros studijas.  Magistrantūros studijų programa siekiama parengti kompetentingus švietimo įstaigų vadovus ir vadoves, suteikiant jiems būtinų kompetencijų konkuruoti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse rinkose.

Programos tikslas

Plėtoti edukologijos magistrų vadybinę kompetenciją, siekiant parengti specialistus, gebančius projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose.  Šios antrosios pakopos studijos leis įgyti edukacinių technologijų valdymo magistro kvalifikacinį laipsnį ir vadybos mokykloje specializaciją, kuri suteiks platesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes. 

Vadyba mokykloje magistrantūros studijos yra taikomojo pobūdžio ir orientuojama į praktinę veiklą, siekiant paruošti specialistus darbui formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose. Ji yra unikali tuo, jog studijų metu orientuojamasi į pedagogo kaip mokymo ir mokymosi lyderio vadybinių gebėjimų plėtojimą, atliekant mokslo tyrimus ugdomosios veiklos praktiniame lauke, analizuojant mokyklos bendruomenei aktualius klausimus organizacijos valdymo, šiuolaikinės vadybos modelių taikymo aspektais, ir taip prisidedant prie edukologijos mokslo fundamentinės bei praktinės dimensijų.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • tikslingai parinkti, taikyti ir kritiškai vertinti šiuolaikines ugdymo strategijas, taikant inovatyvius mokymo(-si) ir vertinimo metodus, plėtojančius mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą;
 • inicijuoti edukologinius tyrimus įvairiose švietimo vadybos srityse, siekiant gerinti ugdymo kokybę ir viešąjį valdymą;
 • kurti edukacinėmis technologijomis grįstą mokymo(-si) ir karjeros valdymo turinį;
 • kūrybiškai spręsti, kylančias problemas ar konfliktines situacijas.

Karjeros perspektyvos:

 • dirbti ne tik tiriamąjį, pedagoginį darbą, susijusį su inovacijų diegimu edukaciniuose procesuose formaliose ir neformaliose švietimo institucijose, bet ir vykdyti vadybines funkcijas ar užimti atitinkamas pareigybes;
 • kurti nuosavą verslą.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Nuolatinės studijos

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

 

1 SEMESTRAS

 

Edukologija*

 

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas*

 

Vadyba švietimo įstaigoje

6

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Švietimo projektų vadyba

6

Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

2 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Edukologinių tyrimų metodologija

6

Švietimo valdymo modeliai

6

Andragogikos technologijos

6

3 SEMESTRAS

 

Vadybos mokykloje mokslinė tiriamoji praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

30

Viso

90

*Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems šių dalykų bakalauro studijų metu. Tai išlyginamieji dalykai, kurie į ­90 kreditų studijų planą neįeina.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti 

Valstybės ar savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai, jų pavaduotojai ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai bei kiti pedagoginiai darbuotojai (esančių Pedagogų registre), kurie yra

 • baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas;
 • baigę kolegijas ir turi ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį švietimo srityje.

 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Norėdami dalyvauti priėmime į programą „Vadyba mokykloje“ , turite atlikti šiuos žingsnius:

 • Stojantys prašymą ir dokumentų kopijas pateikia el.paštu priemimas@mruni.eu  nuo sausio 3 d. iki sausio 22 d., 15.00 val.
 • Prašyme nurodomas pageidavimas būti priimtam į VNF vietas (kurios kompensuojamos projekto lėšomis).
 • Sulaukti kvietimo studijuoti. Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo el.paštą.
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Sutartis patvirtinama prisijungiant prie sutarčių patvirtinimosistemos.
 • Studijų sutartis turi būti patvirtinta per dvi darbo dienas nuo kvietimo gavimo.

Stojantieji į magistrantūros programą „Vadyba mokykloje“ studijas turi pateikti šiuos dokumentus el.paštu priemimas@mruni.eu:

 • prašymą priimti  į programą „Vadyba mokykloje“, kuri finansuojama projekto lėšomis  (formą rasite Word formatu čia, PDF formatu čia);
 • aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis;
 • pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas (pareigos, darbo trukmė);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • jei išsilavinimas įgytas užsienyje, reikia pateikti ir įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija: www.skvc.lt) arba ne vėliau nei iki sausio 18 d. atsiųsti dokumentų kopijas MRU Nacionalinio priėmimo grupei el. paštu priemimas@mruni.eu jų pripažinimo procedūroms.

Nutraukus studijas, asmuo privalės grąžinti kompensuojamas lėšas (2023 m. programos semestro norminė kaina yra 2578 eurai).

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Vykdomos antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18.00 val. ir kas antrą šeštadienį nuo 9:00 val.

Darbo dienomis užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu universitete.

Studijos prasidės nuo vasario 3 d.

Studijų programą rekomenduoja